Incasso

toga

Algemeen

Niets is vervelender dan dat uw facturen  niet worden betaald. Het kost u tijd en moeite om achter de niet betalende opdrachtgever aan te moeten. Bovendien zult u de relatie met uw klant ook liever niet op het spel zetten.

Wij pakken de incassering graag, snel  en professioneel voor u op, zodat u zich kunt richten op uw eigen werkzaamheden. Wij hebben beide jarenlange ervaring in het voeren van incassoprocedures en bieden dit incassotraject tegen een aantrekkelijk tarief aan.

Onze werkwijze

Nadat u de incassozaak bij ons heeft ondergebracht, beoordelen wij deze eerst op de haalbaarheid daarvan. Indien bijvoorbeeld blijkt dat het heel waarschijnlijk is dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn, is het onder omstandigheden raadzaam om van incassowerkzaamheden af te zien. Ook indien inhoudelijk verweer wordt gevoerd tegen uw nota zullen we hier een korte check op doen.

Nadat u ons de opdracht heeft gegeven, wordt de achterstallige betaler (uw opdrachtgever, klant ofwel debiteur) tenminste 1 keer aangeschreven, waarbij – indien op dat moment al mogelijk – naast de hoofdsom tevens aanspraak wordt gemaakt op de rente en kosten. Voor de hoogte daarvan zullen uw algemene voorwaarden worden bestudeerd.

Mocht naar aanleiding van die sommatie(s) geen betaling worden ontvangen, zal de vordering in overleg met u aan de rechter worden voorgelegd, middels het instellen van een procedure. Een procedure eindigt in een vonnis of in een minnelijke regeling, welke door de debiteur nagekomen zal moeten worden.

Van alle in- en uitgaande correspondentie ontvangt u een kopie, zodat u steeds van de laatste stand van zaken op de hoogte bent.

Rente en buitengerechtelijke incassokosten

Bij het incasseren van de openstaande factuur zal bij de debiteur naast betaling van de hoofdsom aanspraak worden gemaakt op betaling van de verschuldigde (wettelijke of contractuele) rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Wat betaalt u?

U betaalt u een percentage van het geïncasseerde bedrag, welke kosten bovenop de hoofdsom en rente aan debiteur in rekening zullen worden gebracht (de zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten), met een minimum van € 50,00 ex BTW. Indien blijkt dat geen betaling kan worden verkregen betaalt u dit percentage niet. U betaalt dan alleen de opstartkosten die wij maken van € 50,00 ex BTW en eventuele kosten derden.

Deze tarieven zijn exclusief 5% kantoorkosten en 21% B.T.W.

De kosten derden bestaan uit onder andere de kosten voor het opvragen van informatie uit het Basisregistratie Personen, deurwaarderskosten en griffierechten en worden eerst met u besproken en na goedkeuring als voorschotnota in rekening gebracht.

Voor de hoogte van de incassokosten wordt de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten gevolgd. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien de debiteur een zakelijke klant is waarmee u afwijkende afspraken heeft gemaakt.

Rekenvoorbeeld:
U heeft een openstaande factuur van € 1.500,00
Wij schrijven debiteur aan voor dit bedrag, vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten ad € 225,00 (€ 272,25 inclusief BTW) en te vermeerderen met de rente vanaf de dag van opeisbaarheid. Betaalt de debiteur dan ontvangt u € 1.500,00 te vermeerderen met de rente. Wij brengen u € 225,00 (€ 272,25 inclusief BTW) in rekening welke met uw toestemming kan worden verrekend met de ontvangen kosten. Mocht een procedure nodig zijn, blijft het bovenstaande gelijk en worden kosten derden bij u in rekening gebracht, die bij winst van de zaak door debiteur op debiteur kunnen worden verhaald

Uiteraard is het steeds mogelijk om afwijkende afspraken te maken over het plan van aanpak in het desbetreffende incassodossier.

Betwiste facturen

In het geval de debiteur de verschuldigdheid van de openstaande factuur inhoudelijk betwist, zal met u worden besproken of u het wenselijk acht een inhoudelijke discussie te voeren met de debiteur over de verschuldigdheid van de factuur. Met u worden afspraken gemaakt over een te hanteren uurtarief, waarvoor de discussie wordt gevoerd. De hoogte daarvan is afhankelijk van het belang en de soort zaak. Het hiervoor genoemde incassotarief is dan in beginsel niet meer van toepassing, maar wij hanteren gunstige tarieven.

Bij het voeren van een procedure dient in het processtuk het verweer van de debiteur en uw reactie daarop te worden opgenomen.

Huurachterstanden en achterstanden appartementsrechteigenaren aan VvE’s

Wij hebben specifieke kennis op het gebied van huur en bijdragen aan Vereniging van Eigenaars. Kristien Aerts heeft jarenlang de incassopraktijk van VvE’s gevoerd, maar ook staan we leden bij.
Meerdere keren hebben we zowel verhuurders als ook huurders bijgestaan bij huurachterstanden. Door belangenbehartiging van ook  de huurder / appartementsrechteigenaar weten we wat er kan spelen aan de andere kant.

Tussentijdse beëindiging opdracht

Op ieder moment van het incassotraject kunt u uw incasso-opdracht beëindigen. Bijvoorbeeld omdat u zelf afspraken heeft kunnen maken met uw opdrachtgever of, omdat blijkt dat er terecht niet is betaald.

Indien er op dat moment geen werkzaamheden zijn verricht in het kader van een betwiste vordering of een gerechtelijke procedure, dan bent u slechts het minimale vast bedrag aan administratie- en kantoorkosten (€50,00 vermeerderd met 21% B.T.W.) en de eventuele gemaakte externe kosten verschuldigd.
Indien u besluit de werkzaamheden stop te zetten nadat een deel van de vordering is voldaan, wordt aan u in rekening gebracht de incassokosten over het tot dan toe geïncasseerde bedrag, eveneens met het minimum van € 50,00 vermeerderd met de B.T.W.

Indien er op dat moment werkzaamheden zijn verricht in het kader van een betwiste vordering of van een gerechtelijke procedure, dan bent u slechts die verrichte werkzaamheden en de eventuele gemaakte externe kosten verschuldigd.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij helpen u graag verder.