Naam wijzigen

Voornaam

Voor het wijzigen van een voornaam dient een verzoekschrift bij de rechtbank te worden ingediend tot naamswijziging. Een dergelijk verzoek dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Er moet sprake zijn van een zwaarwegend belang;
  • Er mogen geen redenen van algemeen belang zijn die zich tegen deze naamswijziging kunnen verzetten;
  • De verzochte naam dient niet ongeoorloofd of ongepast te zijn.

Achternaam

Een verzoek tot achternaamswijziging kunt u zelf wijzigen door middel van een schriftelijk verzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het formulier kunt u hier downloaden. Aan het indienen van een verzoek om de achternaam te laten wijzigen, zijn kosten verbonden.

Om te voorkomen dat uw verzoek wordt afgewezen omdat er niet aan de gestelde eisen wordt voldaan en/of u niet helder en duidelijk hebt verwoord waarom u vindt dat de achternaam moet worden gewijzigd, adviseren wij u om het formulier door ons te laten checken.