Privacy policy

Privacy beleid Aerts Leimena advocaten

 

Algemeen:
Aerts Leimena advocaten, een samenwerkingsverband tussen Aerts advocatuur Steenbergen te Steenbergen (kvk nr 54230284) en Leimena Advocatuur te Dordrecht (kvk nr: 65175344), verder te noemen “Aerts Leimena advocaten”,  is voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder leggen wij uit onder meer van wie, welke gegevens, voor welke doelen en op welke gronden deze gegevens worden verzameld en worden bewaard.

Betrokkenen van wie de gegevens worden verzameld
Betrokkenen zijn de natuurlijke personen van wie Aerts Leimena advocaten persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over een betrokkene en op basis waarvan die betrokkene kan worden geïdentificeerd.
Dit privacy statement is van toepassing op al de personen van wie Aerts Leimena advocaten persoonsgegevens verwerkt.


Gegevens die verwerkt worden

Aerts Leimena advocaten verwerkt de navolgende  persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt:

 • Persoonsgegevens die de betrokkene aan Aerts Leimena advocaten verstrekt;
 • Persoonsgegevens verkregen door technologieën. Dit betreffen onder meer het IP-nummer van de betrokkene en informatie over het gebruik van de website door de betrokkene.
 • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen. Dit betreffen onder meer gegevens uit het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Doelen
De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen door Aerts Leimena advocaten onder meer voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen. Dit betreft onder meer de verplichting die Aerts Leimena advocaten op grond van de WWFT kan hebben om een kopie van het identiteitsbewijs van een opdrachtgever of betrokkene op te slaan.
 • Het opnemen en het onderhouden van contact met de betrokkene.
 • Het analyseren en verbeteren van de diensterlening van Aerts Leimena advocaten.
 • Het verbeteren en beveiligen van de website www.al-advocaten.nl.

 

Gronden

Aerts Leimena advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende gronden:

 • De betrokkene heeft Aerts Leimena advocaten toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken door daarvan mededeling te doen bij de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke.
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten.
 • Aerts Leimena advocaten heeft een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken.
 • Aerts Leimena advocaten heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerker
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Aerts Leimena advocaten een derde verwerker inschakelen. Aerts Leimena advocaten zal met deze derde verwerker een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt.

Ontvangers
Persoonsgegevens kunnen binnen Aerts Leimena advocaten worden gedeeld. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten of op grond van een wettelijke verplichting.

 

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens die Aerts Leimena advocaten verwerkt worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, danwel vereist is op grond van de wet.

 

Rechten betrokkenen
De betrokkene kan met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens verschillende rechten uitoefenen. Zo heeft de betrokkene het recht op inzage, overdraagbaarheid, rectificatie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Tevens kan de betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, of de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens beperken. Voor een beroep op voornoemde rechten kan de betrokkene contact opnemen met de Aerts Leimena advocaten.

Klachten
In geval van een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Aerts Leimena advocaten kan contact worden opgenomen met de Aerts Leimena advocaten. Indien naar aanleiding daarvan niet tot een oplossing wordt gekomen, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens (verwerkingsverantwoordelijke)
Verwerkingsverantwoordelijke is Aerts Leimena advocaten, gevestigd te Steenbergen en Dordrecht

Wijzigingen
Dit privacy beleid kan door Aerts Leimena advocaten worden gewijzigd. Betrokkenen kunnen van wijzigingen op de hoogte blijven, door het privacy beleid op de website van Aerts Leimena advocaten te raadplegen.