Tip: inschrijven koopovereenkomst!

Kristien Aerts: “Een koopovereenkomst van een woning (of ander registergoed) kan worden ingeschreven in de openbare registers. Op deze manier bent u als koper beschermd tegen een aantal risico’s die plaatsvinden na de inschrijving van die overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een beslaglegging op de woning, een volgende verkoop/levering aan een derde of verhuur van dezelfde woning en een faillissement of surseance van de verkoper. De woning kan ondanks die feiten vrij aan u in eigendom worden overgedragen.”

 

Hoe werkt het?

Wanneer u eraan twijfelt of de verkoper aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen is het raadzaam de koopovereenkomst in te schrijven. Voorwaarde is wel dat de woning binnen 6 maanden na inschrijven wordt geleverd. Het inschrijven van de koopovereenkomst gebeurt bij de notaris, de kosten hiervan zijn voor rekening van de koper.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Uiteraard zijn er ook op deze regeling een aantal mitsen en maren waar ik u graag over adviseer. Maak een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure! Wat nu?

Maurena Leimena: “Wanneer één van de echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure overlijdt, wordt het huwelijk niet door echtscheiding ontbonden, maar door overlijden. Als u niet het risico wilt lopen dat uw toekomstige ex-partner van u erft, zult u door een notaris een testament moeten laten opmaken. Heeft u al een testament? Laat dit dan nakijken en eventueel aanpassen zodat uw toekomstige ex-partner niet alsnog via een andere weg erfgenaam kan worden.”

 

Huwelijk ontbinden

Een huwelijk kan door een echtscheiding of door overlijden van een van de echtgenoten worden ontbonden. Een echtscheiding is pas officieel wanneer de uitspraak van de rechter, waarbij de echtscheiding door de rechter is uitgesproken, wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar men is gehuwd. Het huwelijk wordt ook ontbonden wanneer één van de echtgenoten tijdens het huwelijk overlijdt. Mocht er al een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank zijn ingediend, dan is er geen belang meer bij dit verzoek omdat het huwelijk al is ontbonden. En hebben de echtgenoten  al afspraken over de gevolgen van hun echtscheiding gemaakt,  dan komen de gemaakte afspraken te vervallen. Ook komen de afspraken te vervallen in het geval de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, maar deze uitspraak nog niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijk stand en een echtgenoot komt in die tussenliggende periode te overlijden. Het huwelijk is in dat geval door overlijden ontbonden.  Zonder testament zijn dan de wettelijke regels van het (versterf)erfrecht van toepassing en erven de langstlevende echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel.

 

Testament

Als u dus niet het risico wilt lopen, dat uw toekomstige ex-partner van u erft, zult u door een notaris een testament moeten laten opmaken. Wanneer u al een testament heeft is het noodzakelijk om uw testament te laten nakijken en eventueel aan te passen zodat uw toekomstige ex-partner niet alsnog (via een andere weg) erfgenaam kan worden.
Het is belangrijk om te kijken of de echtgeno(o)t(e) als erfgenaam bij naam wordt genoemd. Als dat zo is, blijft de ex-partner ook na de scheiding nog erfgenaam. Let er ook op dat uw toekomstige ex-partner niet via een achterdeur weer erfgenaam kan worden. Dit zal het geval zijn, wanneer uw kind na u overlijdt en geen afstammelingen heeft. In dat geval erven de ouder(s) en eventuele broers en zussen van het overleden kind en zo kan uw ex-partner toch een deel van uw erfenis ontvangen. U kunt dit voorkomen door bij testament te bepalen wat er met uw erfenis gebeurt na overlijden van uw kind. Zijn uw kinderen nog minderjarig en u overlijdt, dan heeft de langstlevende ouder (ex-partner) in veel gevallen ook het gezag over de minderjarige kinderen. Deze ouder heeft dan ook het ouderlijk vruchtgebruik op het door de kinderen geërfde vermogen. Als minderjarige kinderen namelijk vermogen hebben, zoals een spaarrekening, hebben ouders recht op de rente daarvan. Dit wettelijke recht kunt u in uw testament uitsluiten. U kunt ook bepalen dat na uw overlijden het vermogen van uw kind testamentair onder bewind wordt gesteld.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u weten wat in uw persoonlijke situatie verstandig is? Ik adviseer u graag tijdens een gratis 30 minuten gesprek. Maak nu een afspraak.

Bouwwerkzaamheden in de buurt? Stuur een bouwexploit!

Wanneer er bouwwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden in de omgeving van uw huis, kan het helaas voorkomen dat dit schade aan uw eigen woning veroorzaakt.

Kristien Aerts: “Het is raadzaam om zowel de aannemer als ook de eienaar voorafgaande aan de bouwwerkzaamheden een zogenaamd bouwexploit te sturen. Hiermee stelt u ze vooraf aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Stuur dit bouwexploit via gewone post en per aangetekend schrijven naar zowel de opdrachtgever als de aannemer.”

 

Wat is een bouwexploit?

Een bouwexploit is een aansprakelijkheidsstelling. Hierin geeft u aan dat de kans bestaat dat door de werkzaamheden schade aan de woning wordt veroorzaakt. In diezelfde brief kunt u een dringend verzoek doen om een nulmeting en controlemeting uit te laten voeren. Noch de aannemer noch de opdrachtgever is verplicht om dit te doen. Wanneer ze dit weigeren, kunt u dit altijd zelf laten opmaken door een deskundige of zelf duidelijke foto’s maken voorzien van datum. Deze bevindingen stuurt u vervolgens door naar de aannemer.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u meer weten over het bouwexploit of over de stappen die u kunt ondernemen wanneer er daadwerkelijk schade is ontstaan aan uw woning na bouwwerkzaamheden in de buurt? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek of via 085 047 35 53.

Wij wensen u fijne feestdagen!

Aerts Leimena advocaten wenst u prettige kerstdagen en alvast een voorspoedig 2020! Ook in het nieuwe jaar kunt u weer rekenen op onze eerlijke en professionele kijk op uw zaken. Maak hier nu alvast een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

De fiscale gevolgen van een scheiding. Wat moet ik regelen?

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen emotioneel heeft het gevolgen maar ook op het gebied van belastingzaken en toeslagen veranderen er een aantal zaken.

 

Praktische aandachtspunten

Wanneer u in deze vervelende situatie terecht bent gekomen, is het belangrijk om stil te staan bij de fiscale gevolgen van de scheiding. Het is van belang dat uw belastingzaken en eventuele toeslagen weer zo snel mogelijk aansluiten op de nieuwe situatie.  Ieders situatie is natuurlijk anders maar er zijn een aantal zaken die voor iedereen belangrijk zijn:

  • Zorg ervoor dat u zelf de enige bent die uw DigiD kan gebruiken.
  • Controleer op welk rekeningnummer u eventuele toeslagen of belastingteruggaven ontvangt en wijzig dit indien nodig.
  • Wanneer u op een ander adres gaat wonen dient u dit door te geven aan de gemeente. De gemeente geeft dit door aan de Belastingdienst.

 

Persoonlijke situatie

Naast deze praktische zaken zijn er natuurlijk nog veel meer dingen waar u rekening mee moet houden. Dit is echter afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zijn er kinderen bij betrokken? Hebben jullie samen een koopwoning of huren jullie een woning? De antwoorden op deze vragen hebben vaak gevolgen op bijvoorbeeld de partneralimentatie of de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Ook kan het zo zijn dat u in de nieuwe situatie recht heeft op bepaalde toeslagen of de hoogte hiervan verandert. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag of huurtoeslag. Klik hier om op de website van de Belastingdienst op eenvoudige wijze informatie te vergaren op het gebied van scheiden en belastingzaken U kunt hier zelfs een persoonlijke scheiden-checklist doen waardoor u al wat meer inzicht in deze zaken krijgt.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Zorg ervoor dat u tijdig alle zaken regelt om problemen te voorkomen. Voor persoonlijk advies kunt u hier een afspraak maken voor een gratis 30 minuten adviesgesprek. Als gespecialiseerd familierecht advocaat en lid van vFAS help ik u graag deskundig door een scheidingsperiode heen.

Strenge termijn voor het indienen van een verzoek tot vernietiging tegen een vergaderbesluit Vereniging van Eigenaars!

Als (verplicht) lid van een Vereniging van Eigenaars kunt u geconfronteerd worden met besluiten waarmee u het niet eens bent. U kunt daartegen een verzoek tot vernietiging bij de kantonrechter indienen.  Wanneer dat verzoek niet binnen de daarvoor geldende termijn wordt ingediend, kan dat gevolgen hebben. Kristien Aerts: “Dat is deze maand weer opnieuw bevestigd tijdens een uitspraak van de kantonrechter. Het verzoek tot vernietiging  werd afgewezen omdat deze niet binnen de termijn van één maand na het nemen van dat besluit was ingediend. Ik adviseer u graag tijdens een gratis 30 minuten gesprek over uw zaak.”

 

Verzoek tot vernietiging van een besluit van de Vereniging van Eigenaars

Een verzoek tot vernietiging tegen een vergaderbesluit van een Vereniging van Eigenaars dient dus binnen één maand na het nemen van dat besluit bij de kantonrechter te zijn ingediend. Die termijn gaat in op het moment dat een eigenaar kennis heeft genomen, of daarvan redelijkerwijs kennis had kunnen nemen. Een voorbeeld hiervan is aanwezig zijn op de vergadering. Het is niet raadzaam om te wachten op de vergadernotulen omdat de termijn hierdoor niet wordt verlengd.

Als een verzoek tot vernietiging niet tijdig is ingediend bij de kantonrechter staat dat onaantastbaar vast en dienen de eigenaren zich aan dat besluit te houden.

 

Vernietigbaar besluit of nietig besluit?

Er is een verschil tussen een besluit dat vernietigbaar is en een nietig besluit.

Vernietigbaar besluit: een besluit dat in strijd is met de redelijkheid en billijkheid of het huishoudelijk reglement. Ook besluiten die zijn genomen in strijd met de bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen vallen hieronder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verkeerd oproepen van de vergadering of een onjuist quorum.

Nietig besluit: een besluit dat in strijd is met de wet, de akte van splitsing en het reglement. Aan een zodanig besluit hoeft een eigenaar zich niet te houden. Er is geen termijn waarbinnen een beroep op de nietigheid behoeft te worden ingeroepen.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u weten of het voor uw verzoek belangrijk is om deze binnen een bepaalde termijn in te dienen? Wij helpen u graag! Maak hier direct een afspraak voor een gratis 30 minuten gesprek.

Indexeringspercentage alimentatie 2020

Het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Elk jaar veranderen de lonen en daarom wordt dit ook doorberekend in het vastgestelde alimentatie bedrag. Per 1 januari 2020 stijgt de kinder- en/of partneralimentatie weer met 2,5%.

Maurena Leimena: “Maar let op, dit gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Ook is het mogelijk dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten.“

 

Wettelijke indexering

De wettelijke indexering geldt voor door de rechter vastgestelde alimentatie en voor overeengekomen alimentatie slechts voor zover deze verplichting uit de wet voortvloeit. Het nieuwe percentage wordt vastgesteld aan de hand van het loonindexcijfer. Het vastgestelde indexeringspercentage wordt eerst berekend over de vastgestelde bijdrage en vervolgens elke keer over de laatst gewijzigde bijdrage. Met toepassen van de wettelijke indexering wordt bereikt dat eenmaal vastgestelde of overeengekomen alimentatie ondanks wijzigingen in de hoogte van de lonen blijven beantwoorden aan de wettelijke maatstaf van de draagkracht. Tevens wordt op deze wijze voorkomen dat degene die alimentatie ontvangt elk jaar aanpassing van de uitkering moet vragen in verband met inflatie.

 

Verhoging gaat niet vanzelf

Het doorvoeren van de wettelijke indexering gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Dit kunt u doen door een brief te schrijven of de persoon op de wettelijke verhoging te attenderen. Wanneer u een brief schrijft, kunt u het beste ook gelijk het nieuwe bedrag vermelden. Dit bedrag kunt u berekenen op de website van het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage.
Niet geinde wettelijke indexering is onderhevig aan verjaring van vijf jaar. Maar niet betaalde wettelijke indexering, zelfs langer dan vijf jaar geleden, kan later nog wel verrekend worden met te veel betaalde alimentatie.

 

Uitsluiten

De wettelijke indexering kan ook uitgesloten worden. Dit kan zowel door de partijen bij overeenkomst als door de rechter bij rechterlijke uitspraak. Voorbeelden hiervan zijn wanneer het inkomen van de onderhoudsplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer aangeeft of wanneer het salaris naar buitenlandse maatstaven wordt vastgesteld.
Naast dat het percentage uitgesloten kan worden, is het ook mogelijk om de wettelijke indexering voor een bepaalde periode uit te sluiten.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Bent u benieuwd of uw alimentatie nog wel goed geregeld is? Wilt u uw alimentatie opnieuw laten beoordelen of heeft u andere vragen? Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak.

Informatie- en energiebesparingsplicht

U heeft er als ondernemer vast al over gehoord: Wanneer uw bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruikt, heeft u sinds juli 2019 te maken met nieuwe regelgeving.

Kristien Aerts: “De informatieplicht energiebesparing is een aanpassing en uitbreiding van de Wet Milieubeheer. Dit houdt in dat u via het Loket van RVO.NL een opgave moet doen van de getroffen energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.”

 

Controleer of u moet rapporteren

Of u moet voldoen aan deze informatieplicht kunt u hier zelf checken door uw eigen jaarcijfers in te vullen. Houd er rekening mee dat u bij het totale energieverbruik de zelfopgewekte energie niet in mindering mag brengen.

Als uit deze check blijkt dat er een informatie- en energiebesparingsplicht is, kan via hetzelfde stappenplan worden beoordeeld hoe u aan die informatieplicht kan voldoen. Dit is per bedrijfstak verschillend. De informatieplicht geldt niet voor bedrijven die vergunningsplichtig zijn (type C), glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan ETS en bedrijven die deelnemen aan het MJA3 convenant.

 

Hoe werkt het?

De informatie dient online te worden aangeleverd via mijn.rvo.nl. Hiervoor is een e-herkenning niveau 1 vereist. Wanneer u deze niet heeft, kunt u er een aanvragen bij een leverancier welke hier te vinden zijn. Deze aanvraag duurt ongeveer 5 werkdagen.

Voor elke maatregel die vervolgens op de lijst per bedrijfstak is opgenomen dient te worden aangevinkt of die maatregel al dan niet is toegepast. Het is vervolgens het bevoegd gezag (veelal de gemeente) die deze informatie beoordeelt om te bezien of aan de verplichtingen is voldaan.

 

Waar moet u aan denken?

Er kunnen allerlei verschillende energiebesparende maatregelen getroffen worden. Dit kan per bedrijfstak verschillen. De maatregelen zijn dan ook in thema’s verdeeld. Wel moet elke bedrijfstak tenminste maatregelen treffen ten aanzien van verlichting, verwarming, ventilatie en isolatie.

 

Wat als u niet voldoet aan de nieuwe informatieplicht?

Als er geen of een onjuiste rapportage wordt ingediend en dus niet wordt voldaan aan de verplichting, wordt dit als een overtreding gezien, waartegen handhavend opgetreden kan worden. Als daaraan vervolgens ook niet wordt voldaan, volgt een sanctie. Het gaat hier overigens om het niet voldoen aan de informatieplicht, (nog) niet aan de maatregelen zelf.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Ik kan me voorstellen dat u als ondernemer andere zaken aan uw hoofd heeft dan het uitzoeken van deze wettelijke verplichting. Heeft u vragen over deze nieuwe regelgeving? Dan kunt u hier altijd een afspraak maken voor een gratis 30 minuten adviesgesprek. Ik vertel u graag meer over deze nieuwe regelgeving.

Deskundige Begeleiding met een vFAS-Advocaat

Bekijk in deze video hoe een vFAS-advocaat u deskundig door een scheidingsperiode heen helpt. De vFAS-advocaat heeft aandacht voor uzelf, de kinderen en heeft aandacht voor zowel de juridische, als de emotionele kant van uw scheiding.

Maurena Leimena is gespecialiseerd advocaat (familierecht) en ook scheidingsmediator. Aerts Leimena advocaten is lid van de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). vFAS-advocaten beschikken over actuele juridische kennis op het gebied van onder meer ouderschapsplannen, pensioenverevening, alimentatie en huwelijkse voorwaarden.

Maatwerk huurovereenkomst

Maatwerk huurovereenkomst

Ondanks dat er diverse standaard huurovereenkomsten voor zowel woonruimte als voor kantoor- en bedrijfsruimte zijn te vinden op de website van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is het toch belangrijk zelf na te denken over wat u wilt overeenkomen met uw (ver)huurder.

Kristien Aerts: “Huurprijswijzigingen, de bevoegdheid van inspectie, het opnemen van een verlengingsmogelijkheid, het zijn slechts enkele voorbeelden van onderdelen die aangepast kunnen worden op basis van de afspraken die u zelf wilt maken met uw (ver)huurder. Ik help u graag bij het opstellen van een huurovereenkomst, althans bij het maatwerk daarbij.”

 

Website

Ondanks dat er diverse standaard huurovereenkomsten voor zowel woonruimte als voor kantoor- en bedrijfsruimte zijn te vinden op de website van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is het toch belangrijk zelf na te denken over wat u wilt overeenkomen met uw (ver)huurder.

 

Raad van Onroerende Zaken

De Raad voor Onroerende Zaken heeft als doel juridisch juiste en in de praktijk goed toepasbare model huurcontracten voor woonruimte, winkelruimte, kantoorruimte en de autobox/ parkeerplaats beschikbaar te stellen. Modellen die als ‘dé standaard’ gelden binnen de verhuurpraktijk. Ook algemene bepalingen zijn te downloaden die van toepassing kunnen worden verklaard op die overeenkomsten. Een heel mooi uitgangspunt waarover door verschillende beroepsgroepen is nagedacht.

 

Maatwerk in de huurovereenkomst

Kristien Aerts: “Het blijft evenwel belangrijk zelf na te denken over wat je wilt overeenkomen met je (ver)huurder en dus die standaarden goed na te zien of deze op onderdelen moeten worden aangepast.   In de algemene bepalingen woonruimte is zelfs een fout opgenomen in artikel 19.9. Daarin wordt één keer het woord huurder gebruikt in plaats van verhuurder, hetgeen tot flauwe en onnodige discussies kan leiden. Denk verder aan bepalingen over huurprijswijzigingen, de bevoegdheid van inspectie, de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, het opnemen van een verlengingsmogelijkheid of een huuroptie, (welke begrippen nog wel eens ten onrechte over één kam worden geschoren) etc. Ik help u graag bij het opstellen van een huurovereenkomst, althans bij het maatwerk daarbij.”

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Voor persoonlijk advies kunt u een afspraak maken voor een gratis 30 minuten adviesgesprek via onze contactpagina.