Nieuws: de SGP dient een voorstel in om voor iedereen een tweejarige relatiebemiddeling te subsidiëren

Driekwart van de Nederlanders (76%) zou een gratis mediator bij een echtscheiding zeer waarderen, blijkt uit een enquête van Kantar Public. Nu maakt slechts één op de vijf stellen gebruik van een relatiebemiddelaar. Vanwege de kosten zien toekomstige ex-echtelieden juist vaak van deze bemiddeling af, waardoor de scheiding wordt doorgezet.

Maurena Leimena: “Als scheidingsmediator ben ik er groot voorstander van dat de afhechting van een relatie zorgvuldig wordt gedaan. Een relatiebemiddelaar kan daarbij zeer waardevol zijn. Goed uit elkaar gaan is vaak het begin van een goede afwikkeling van het zakelijke gedeelte van een scheiding.” Lees er meer over op onze mediationpagina.

Vanaf 1 januari 2023 worden de alimentaties met 3,4% verhoogd!

Het Ministerie van Rechtsbescherming heeft bekend gemaakt dat het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie (kinder- en/of partneralimentatie) per 1 januari 2023 stijgt met 3,4%.

Maurena Leimena: “Deze verhoging ontvangt u niet automatisch maar moet zelf in de gaten gehouden en geregeld worden door de alimentatieontvangers- en betalers. Wanneer de alimentatiebetaler het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, kunt u diegene hierop wijzen.”

 

Indexeringspercentage alimentatie 2023

Het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Rechtsbescherming. Elk jaar stijgen de prijzen en de lonen en daarom wordt dit ook doorberekend in het vastgestelde alimentatiebedrag. Per 1 januari 2023 stijgt de kinder- en/of partneralimentatie met 3,4%.

 

Wettelijke indexering

De wettelijke indexering geldt voor door de rechter vastgestelde alimentatie en voor overeengekomen alimentatie slechts voor zover deze verplichting uit de wet voortvloeit. Het nieuwe percentage wordt vastgesteld aan de hand van het loonindexcijfer. Het vastgestelde indexeringspercentage wordt eerst berekend over de vastgestelde bijdrage en vervolgens elke keer over de laatst gewijzigde bijdrage. Met toepassen van de wettelijke indexering wordt bereikt dat eenmaal vastgestelde of overeengekomen alimentatie ondanks wijzigingen in de hoogte van de lonen blijven beantwoorden aan de wettelijke maatstaf van de draagkracht. Tevens wordt op deze wijze voorkomen dat degene die alimentatie ontvangt elk jaar aanpassing van de uitkering moet vragen in verband met inflatie.

 

Verhoging gaat niet vanzelf

Het doorvoeren van de wettelijke indexering gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Dit kunt u doen door een brief te schrijven of de persoon op de wettelijke verhoging te attenderen. Wanneer u een brief schrijft, kunt u het beste ook gelijk het nieuwe bedrag vermelden. Dit bedrag kunt u berekenen op de website van het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage.

Niet geinde wettelijke indexering is onderhevig aan verjaring van vijf jaar. Maar niet betaalde wettelijke indexering, zelfs langer dan vijf jaar geleden, kan later nog wel verrekend worden met te veel betaalde alimentatie.

 

Uitsluiten

De wettelijke indexering kan ook uitgesloten worden. Dit kan zowel door de partijen bij overeenkomst als door de rechter bij rechterlijke uitspraak. Voorbeelden hiervan zijn wanneer het inkomen van de onderhoudsplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer aangeeft of wanneer het salaris naar buitenlandse maatstaven wordt vastgesteld.

Naast dat het percentage uitgesloten kan worden, is het ook mogelijk om de wettelijke indexering voor een bepaalde periode uit te sluiten.

 

Bent u benieuwd of uw alimentatie nog wel goed geregeld is? Wilt u uw alimentatie opnieuw laten beoordelen of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Uw woning verhuren? Zorg ervoor dat het goed geregeld is!

Kristien Aerts: “De huurder van een woonruimte wordt in hoge mate beschermd. Het is als verhuurder dan ook belangrijk om uzelf vooraf af te vragen of u een woning voor lange of korte tijd wilt verhuren. Een huurovereenkomst kan namelijk niet zomaar beëindigd worden. Zorg ervoor dat alles goed wordt vastgelegd en onder de wettelijke regeling valt. Heeft u vragen over het huurrecht? Dan adviseer ik u graag.

Meer informatie over huurrecht.

Veranderingen kunnen zorgen voor een alimentatiewijziging

Maurena Leimena: “Betaalt u partneralimentatie en is uw financiële of persoonlijke situatie veranderd? Bent u werkloos of arbeidsongeschikt geworden, gaat u opnieuw trouwen of verwacht u met uw nieuwe partner een kindje? Dan kunnen dat redenen zijn om de alimentatie te verlagen of verhogen. Ik adviseer u graag over wat er wel én niet mogelijk is. Neem gerust contact op, ik help u graag.”

Meer informatie over alimentatie.

Wat houdt de Transgenderwet in?

Maurena Leimena: ‘De Tweede Kamer debatteerde op 27 en 28 september over de Transgenderwet, waarmee het makkelijker moet worden om het geslacht aan te laten passen in het paspoort.’

 

Op 27 en 28 september 2022 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de Transgenderwet. Wanneer deze wet wordt aangenomen wordt het voor transgender personen makkelijker om het geslacht in het paspoort aan te passen.

 

 

Hoe zat (en zit) dat precies?

Van 1985 tot 2014 gold dat iemand die het geslacht in het paspoort aan wilde laten passen gesteriliseerd moest zijn en daarnaast ook lichamelijk aan het gewenste geslacht aangepast moest zijn. Tenslotte was er ook een beslissing van de rechter nodig. De vereiste van sterilisatie zorgden er echter voor dat transgender personen blijvend onvruchtbaar werden. Sinds 2014 zijn de regels gelukkig versoepeld met de Transgenderwet: nu kunnen transgender personen hun geslacht aan laten passen in hun geboorteakte (en daarmee hun paspoort) zonder dat ze hiervoor een operatie moeten ondergaan. Wel hebben zij een verklaring nodig van een deskundige, zoals een arts of psycholoog, die kan beoordelen of de beslissing ‘gegrond’ en ‘duurzaam’ is. Drie jaar na inwerkingtreding is deze wet geëvalueerd. Mede op basis van deze evaluatie is in mei 2021 een voorstel tot wetswijziging ingediend.

 

Wat kan er veranderen?

Wanneer de wetswijziging wordt aangenomen is deze verklaring van een deskundige niet langer nodig. Daarnaast wordt in de wetswijziging voorgesteld de leeftijdsgrens van 16 jaar te laten vervallen, zodat kinderen jonger dan 16 hun geslachtsregistratie kunnen aanpassen. Ook wordt het mogelijk de geslachtsregistratie aan te passen in de gemeente waar iemand op dat moment woont in plaats van in de gemeente waar iemand is geboren.

 

Wat vinden de Kamerleden?

De Tweede Kamer was in het debat niet unaniem voor het voorstel: waar het ene Kamerlid het belang van mensenrecht benadrukte en aangaf dat het hoog tijd is dat mensen zelf bepalen wat hun identiteit is, wees een ander op mogelijke problemen die kunnen ontstaan in onder andere de sport, het bedrijfsleven en in vrouwengevangenissen. Zo werden er ook zorgen geuit over jongeren onder de 16 jaar. Kan een kind van bijvoorbeeld 12 jaar de gevolgen overzien van zo een ingrijpende beslissing als het veranderen van de geslachtsregistratie.

Minister voor Rechtsbescherming Weerwind heeft laten weten op een later moment op de inbreng van de Kamerleden te reageren.

Wij volgen de ontwikkelingen rondom de Transgenderwet op de voet en zullen u verder informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

 

Bent u benieuwd of en hoe deze wet gevolgen heeft voor uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Bent u eigenaar of huurder van een kantoorpand? Check dan tijdig uw energielabel!

Kristien Aerts: “Met ingang van 1 januari 2023 moet een kantoorpand dat groter is dan 100m2 minimaal het energielabel C hebben. Voldoet u niet aan de eisen, dan mag u het pand na die datum niet meer als kantoor gebruiken. Dit is een verplichting die is opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en gaat zo ver dat u het pand niet meer als kantoor mag gebruiken indien u het label niet heeft dan wel niet aan de voorwaarden voldoet.”

 

Handhaving Bouwbesluit

De gemeente treedt in dit geval op als handhaver. Het zal per gemeente verschillen of en op welk moment de gemeente een en ander zal gaan controleren en op welke wijze zij gaat handhaven op het moment dat blijkt dat er niet aan de verplichting wordt voldaan. Naast het gegeven dat het pand niet meer gebruikt mag worden als kantoor, kunnen dwangsommen of boetes worden opgelegd.

 

Uitzonderingen energielabelverplichting

Het is dus belangrijk om op tijd het energielabel aan te vragen en als het kantoorgebouw nog niet aan de vereisten daarvoor voldoet, dat tijdig in orde te maken.

 

Er zijn uitzonderingen op deze energielabelverplichting, onder meer:

 • als de gebruiksoppervlakte van het kantoorgebouw en nevenfuncties minder dan 100 m2 is;
 • als het kantoorgebouw onderdeel is van een (groter) gebouw en het totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dat gebouw. Denk bijvoorbeeld aan een kantoor in een fabriek;
 • kantoren in monumenten (rijksmonumenten en krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monumenten), kantoren in slooppanden of in panden die zullen worden getransformeerd en gebouwen die worden onteigend.

 

Verduurzamen en het huurrecht

Wanneer het kantoorpand aangepast moet worden om aan de voorwaarden voor het energielabel te voldoen heeft dit uiteraard consequenties in een huurverhouding. De huurovereenkomst zal nagezien moeten worden wat de verplichtingen over en weer zijn.

 

Bent u benieuwd wat uw rechten en plichten zijn in uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Kan er afgeweken worden van de boete in de koopovereenkomst?

Kristien Aerts: “In de koopovereenkomst van een woning is vaak een boete opgenomen (10% van de koopsom) voor wanneer een verplichting uit die overeenkomst niet wordt nagekomen en de andere partij de overeenkomst wil ontbinden. In bepaalde gevallen kan deze boete worden gematigd.”

 

Niet nakomen van de verplichtingen

Een voorbeeld van het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst is het niet meewerken aan de levering van de woning of het niet storten van de waarborgsom. Als de koper die verplichtingen niet nakomt, ook na daartoe alsnog in de gelegenheid te zijn gesteld, kan de verkoper de overeenkomst ontbinden en de boete (veelal 10% van de koopsom) vorderen.

 

Matiging boete

Over het algemeen dient deze boete in zijn geheel te worden betaald, echter kan in rechte matiging van die boete worden gevraagd. Het is aan de rechter om daar een oordeel over te geven, maar kansloos is dat verzoek zeker niet. Als de verkoper de woning voor dezelfde prijs of zelfs voor een hogere prijs heeft verkocht, kan de rechter oordelen dat het redelijk is dat de boete wordt gematigd. Niet iedere rechter denkt daar hetzelfde over en het is vooral het wegen van feiten en omstandigheden.

 

Aanvullende schade

Andersom kan de verkoper naast de boete ook nog aanvullende schade vorderen (als dat in de koopovereenkomst is opgenomen) voor het geval er meer schade is dan de 10% van de koopsom. In tijden dat woningen binnen enkele weken zijn verkocht, zal daar niet zo snel sprake van zijn.

 

Heeft u vragen over een koopovereenkomst? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Mag ik zomaar met de kinderen verhuizen?

Maurena Leimena: “Na een echtscheiding komt het regelmatig voor dat de ouder bij wie de kinderen wonen samen met de kinderen wil verhuizen. Zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder mag dit niet. Wanneer de ouders er onderling niet uitkomen, zal de rechter een besluit moeten nemen.

 

Vervangende toestemming

De ouder die wil verhuizen kan aan de rechter vervangende toestemming vragen om met de kinderen te mogen verhuizen. Waar houdt de rechter rekening mee wanneer dit verzoek wordt gedaan? Art. 1:253a BW bepaalt dat de rechtbank een zodanige beslissing dient te nemen als haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt. De rechtbank zal dus een belangenafweging maken. Als leidraad hiervoor zijn er een aantal criteria ontwikkeld die de rechter in acht neemt bij de beoordeling:

 

 1. De noodzaak om te verhuizen naar de betreffende plaats
  Het komt voor dat een ouder wil verhuizen naar een ander deel van het land om bij de nieuwe partner te kunnen wonen en een veelgehoord argument is dan dat deze nieuwe partner vanwege zijn werk gebonden is aan de betreffende woonplaats. Daarmee staat de noodzaak echter nog niet vast. Er zal ook onderbouwd moeten worden waarom het belang om te kunnen samenwonen met een nieuwe partner zou moeten prevaleren boven het belang van de kinderen en de achterblijvende ouder;

 

 1. De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid
  Als een ouder midden in een schooljaar verhuist zonder eerst de uitspraak van de rechter af te wachten, is de kans groot dat de rechter de verhuizing als ondoordacht zal bestempelen en geen vervangende toestemming zal verlenen. Hetzelfde geldt indien niet kan worden aangetoond dat in de beoogde nieuwe woonplaats al de nodige voorzieningen zijn getroffen, zoals een baan, een nieuwe school en/of opvangadres voor de kinderen en een sociaal netwerk;

 

 1. De aangeboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te compenseren
  Als de ouder die met de kinderen wil verhuizen de andere ouder een uitbreiding van de zorg- en contactregeling aanbiedt of bijvoorbeeld voorstelt de extra reiskosten in het kader van de zorg- en contactregeling voor zijn/haar rekening te nemen, zal de rechter wellicht meer genegen zijn vervangende toestemming te verlenen dan in het geval de ouder die wenst te verhuizen geen enkel begrip toont voor de gevolgen van een eventuele verhuizing voor de kinderen en de andere ouder. Maar het aanbieden van alternatieven of compensatie is lang niet altijd mogelijk in dergelijke situaties. Juist als de afstand tussen de woonplaatsen van beide ouders toeneemt, is een uitbreiding van de zorg- en contactregeling praktisch gezien vaak niet uitvoerbaar en dan zal een rechter vanwege de gevolgen voor de zorg- en contactregeling minder snel vervangende toestemming voor verhuizing verlenen;

 

 1. De communicatie tussen de ouders
  Als de communicatie tussen de ouders problematisch verloopt, is het niet ondenkbaar dat door een verhuizing – met alle praktische beslommeringen van dien – de communicatie tussen de ouders alleen nog maar slechter zal worden, hetgeen niet in het belang van de kinderen zal zijn;

 

 1. De gevolgen voor de zorg- en contactregeling
  Het zal duidelijk zijn dat de rechter bij een ruime zorg- en contactregeling (of zelfs co-ouderschap) veel minder snel bereid zal zijn vervangende toestemming te verlenen voor een verhuizing. Een verhuizing zal in dat geval namelijk zeer drastische gevolgen hebben voor de zorg- en contactregeling, welke gevolgen veelal niet gecompenseerd kunnen worden vanwege de grote afstand tussen de beide woonplaatsen van de ouders.
  Ook is in dit verband van belang of er buiten de zorg- en contactregeling om spontane contactmomenten zijn met de andere ouder, die door een verhuizing niet meer mogelijk zouden zijn. Denk ook aan de rol van de andere bij (buiten)schoolse activiteiten. De mate waarin die andere ouder actief deelneemt kan een grote rol spelen.

 

 1. Extra kosten van omgang door verhuizing
  Een geplande verhuizing kan behoorlijke extra kosten voor de omgang met zich mee brengen. Denk aan reiskosten vanwege de grotere afstand tussen de woonplaatsen van de ouders. Als deze extra kosten niet door de ouders gedragen kunnen worden, dan kan dat tot gevolg hebben dat het verzoek om vervangende toestemming wordt afgewezen;

 

 1. De leeftijd van de kinderen, hun mening en de mate waarin de kinderen “geworteld” zijn
  De rechter zal in een procedure voor vervangende toestemming rekening houden met de mening van de kinderen, indien deze kinderen twaalf jaar of ouder zijn. Maar de mening van het kind zal niet altijd worden gevolgd. De rechter kan een ander belang zwaarder laten wegen. Bovendien zal de rechter een verzoek tot vervangende toestemming eerder afwijzen in het geval de kinderen geworteld zijn in hun omgeving, doordat zij in hun woonplaats zijn geboren en getogen, daar naar school gaan en in hun vrije tijd daar sport- of andere verenigingen bezoeken, waardoor zij in hun woonplaats hun sociale contacten hebben.

 

Is er ook toestemming nodig bij eenhoofdig gezag?

Strikt juridisch is er geen toestemming nodig, indien de ouder die wil verhuizen alleen met het gezag over het kind is belast. In een uitspraak van de Hoge Raad van 15 oktober 2021 heeft de Hoge Raad echter duidelijk gemaakt dat de ouder met eenhoofdig gezag niet zomaar met de kinderen kan verhuizen. Een verhuizing door de ouder met het eenhoofdige gezag mag de omgang met die andere ouder niet ernstig belemmeren of onmogelijk zal maken, zoals bij een verhuizing naar het buitenland.

 

Heeft u vragen over een dergelijke situatie of andere echtscheiding gerelateerde zaken? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Een woning kopen als belegging? Let op de zelfbewoningsplicht!

Kristien Aerts: “Let op bij het kopen van een woning op een eventuele zelfbewoningsplicht die door de gemeente kan worden opgelegd. Dit betekent dat je de woning zelf moet bewonen, vaak voor een bepaalde periode van een aantal jaar.”

 

Druk op de woningmarkt verlagen
Met deze maatregel wordt het kopen van woningen door beleggers die de woning willen verhuren ontmoedigd. Er zijn steeds meer gemeenten die deze maatregel opleggen. De zelfbewoningsplicht zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt lager wordt en woningzoekenden – waaronder starters – een betere kans krijgen.

Indien de woning binnen de gestelde termijn toch aan een ander wordt verhuurd dan wel op andere wijze in gebruik wordt gegeven, kunnen hoge boetes worden opgelegd.

 

Nieuwbouwwoningen

Deze maatregel kan nu alleen nog maar bij nieuwbouwwoningen worden opgelegd. De zelfbewoningsplicht geldt dus (nog) niet voor bestaande woningen. Daarbij kan het opleggen van deze maatregel in ieder geval voor gronden waarvan de gemeente zelf eigenaar is, maar in bepaalde gevallen ook indien dat niet zo is. De plicht kan bijvoorbeeld in een exploitatieplan worden vastgelegd of met de grondeigenaar worden overeengekomen indien partijen afspraken met elkaar moeten maken waarbij de eigenaar de gemeente nodig heeft.

Let dus goed op bij het kopen van een woning als u deze wilt gaan verhuren.

Heeft u vragen over onroerend goed recht of huurrecht? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.