Bouwwerkzaamheden in de buurt? Stuur een bouwexploit!

Wanneer er bouwwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden in de omgeving van uw huis, kan het helaas voorkomen dat dit schade aan uw eigen woning veroorzaakt.

Kristien Aerts: “Het is raadzaam om zowel de aannemer als ook de eienaar voorafgaande aan de bouwwerkzaamheden een zogenaamd bouwexploit te sturen. Hiermee stelt u ze vooraf aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Stuur dit bouwexploit via gewone post en per aangetekend schrijven naar zowel de opdrachtgever als de aannemer.”

 

Wat is een bouwexploit?

Een bouwexploit is een aansprakelijkheidsstelling. Hierin geeft u aan dat de kans bestaat dat door de werkzaamheden schade aan de woning wordt veroorzaakt. In diezelfde brief kunt u een dringend verzoek doen om een nulmeting en controlemeting uit te laten voeren. Noch de aannemer noch de opdrachtgever is verplicht om dit te doen. Wanneer ze dit weigeren, kunt u dit altijd zelf laten opmaken door een deskundige of zelf duidelijke foto’s maken voorzien van datum. Deze bevindingen stuurt u vervolgens door naar de aannemer.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u meer weten over het bouwexploit of over de stappen die u kunt ondernemen wanneer er daadwerkelijk schade is ontstaan aan uw woning na bouwwerkzaamheden in de buurt? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek of via 085 047 35 53.

Wij wensen u fijne feestdagen!

Aerts Leimena advocaten wenst u prettige kerstdagen en alvast een voorspoedig 2020! Ook in het nieuwe jaar kunt u weer rekenen op onze eerlijke en professionele kijk op uw zaken. Maak hier nu alvast een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

De fiscale gevolgen van een scheiding. Wat moet ik regelen?

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen emotioneel heeft het gevolgen maar ook op het gebied van belastingzaken en toeslagen veranderen er een aantal zaken.

 

Praktische aandachtspunten

Wanneer u in deze vervelende situatie terecht bent gekomen, is het belangrijk om stil te staan bij de fiscale gevolgen van de scheiding. Het is van belang dat uw belastingzaken en eventuele toeslagen weer zo snel mogelijk aansluiten op de nieuwe situatie.  Ieders situatie is natuurlijk anders maar er zijn een aantal zaken die voor iedereen belangrijk zijn:

  • Zorg ervoor dat u zelf de enige bent die uw DigiD kan gebruiken.
  • Controleer op welk rekeningnummer u eventuele toeslagen of belastingteruggaven ontvangt en wijzig dit indien nodig.
  • Wanneer u op een ander adres gaat wonen dient u dit door te geven aan de gemeente. De gemeente geeft dit door aan de Belastingdienst.

 

Persoonlijke situatie

Naast deze praktische zaken zijn er natuurlijk nog veel meer dingen waar u rekening mee moet houden. Dit is echter afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zijn er kinderen bij betrokken? Hebben jullie samen een koopwoning of huren jullie een woning? De antwoorden op deze vragen hebben vaak gevolgen op bijvoorbeeld de partneralimentatie of de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Ook kan het zo zijn dat u in de nieuwe situatie recht heeft op bepaalde toeslagen of de hoogte hiervan verandert. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag of huurtoeslag. Klik hier om op de website van de Belastingdienst op eenvoudige wijze informatie te vergaren op het gebied van scheiden en belastingzaken U kunt hier zelfs een persoonlijke scheiden-checklist doen waardoor u al wat meer inzicht in deze zaken krijgt.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Zorg ervoor dat u tijdig alle zaken regelt om problemen te voorkomen. Voor persoonlijk advies kunt u hier een afspraak maken voor een gratis 30 minuten adviesgesprek. Als gespecialiseerd familierecht advocaat en lid van vFAS help ik u graag deskundig door een scheidingsperiode heen.

Strenge termijn voor het indienen van een verzoek tot vernietiging tegen een vergaderbesluit Vereniging van Eigenaars!

Als (verplicht) lid van een Vereniging van Eigenaars kunt u geconfronteerd worden met besluiten waarmee u het niet eens bent. U kunt daartegen een verzoek tot vernietiging bij de kantonrechter indienen.  Wanneer dat verzoek niet binnen de daarvoor geldende termijn wordt ingediend, kan dat gevolgen hebben. Kristien Aerts: “Dat is deze maand weer opnieuw bevestigd tijdens een uitspraak van de kantonrechter. Het verzoek tot vernietiging  werd afgewezen omdat deze niet binnen de termijn van één maand na het nemen van dat besluit was ingediend. Ik adviseer u graag tijdens een gratis 30 minuten gesprek over uw zaak.”

 

Verzoek tot vernietiging van een besluit van de Vereniging van Eigenaars

Een verzoek tot vernietiging tegen een vergaderbesluit van een Vereniging van Eigenaars dient dus binnen één maand na het nemen van dat besluit bij de kantonrechter te zijn ingediend. Die termijn gaat in op het moment dat een eigenaar kennis heeft genomen, of daarvan redelijkerwijs kennis had kunnen nemen. Een voorbeeld hiervan is aanwezig zijn op de vergadering. Het is niet raadzaam om te wachten op de vergadernotulen omdat de termijn hierdoor niet wordt verlengd.

Als een verzoek tot vernietiging niet tijdig is ingediend bij de kantonrechter staat dat onaantastbaar vast en dienen de eigenaren zich aan dat besluit te houden.

 

Vernietigbaar besluit of nietig besluit?

Er is een verschil tussen een besluit dat vernietigbaar is en een nietig besluit.

Vernietigbaar besluit: een besluit dat in strijd is met de redelijkheid en billijkheid of het huishoudelijk reglement. Ook besluiten die zijn genomen in strijd met de bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen vallen hieronder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verkeerd oproepen van de vergadering of een onjuist quorum.

Nietig besluit: een besluit dat in strijd is met de wet, de akte van splitsing en het reglement. Aan een zodanig besluit hoeft een eigenaar zich niet te houden. Er is geen termijn waarbinnen een beroep op de nietigheid behoeft te worden ingeroepen.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u weten of het voor uw verzoek belangrijk is om deze binnen een bepaalde termijn in te dienen? Wij helpen u graag! Maak hier direct een afspraak voor een gratis 30 minuten gesprek.

Indexeringspercentage alimentatie 2020

Het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Elk jaar veranderen de lonen en daarom wordt dit ook doorberekend in het vastgestelde alimentatie bedrag. Per 1 januari 2020 stijgt de kinder- en/of partneralimentatie weer met 2,5%.

Maurena Leimena: “Maar let op, dit gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Ook is het mogelijk dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten.“

 

Wettelijke indexering

De wettelijke indexering geldt voor door de rechter vastgestelde alimentatie en voor overeengekomen alimentatie slechts voor zover deze verplichting uit de wet voortvloeit. Het nieuwe percentage wordt vastgesteld aan de hand van het loonindexcijfer. Het vastgestelde indexeringspercentage wordt eerst berekend over de vastgestelde bijdrage en vervolgens elke keer over de laatst gewijzigde bijdrage. Met toepassen van de wettelijke indexering wordt bereikt dat eenmaal vastgestelde of overeengekomen alimentatie ondanks wijzigingen in de hoogte van de lonen blijven beantwoorden aan de wettelijke maatstaf van de draagkracht. Tevens wordt op deze wijze voorkomen dat degene die alimentatie ontvangt elk jaar aanpassing van de uitkering moet vragen in verband met inflatie.

 

Verhoging gaat niet vanzelf

Het doorvoeren van de wettelijke indexering gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Dit kunt u doen door een brief te schrijven of de persoon op de wettelijke verhoging te attenderen. Wanneer u een brief schrijft, kunt u het beste ook gelijk het nieuwe bedrag vermelden. Dit bedrag kunt u berekenen op de website van het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage.
Niet geinde wettelijke indexering is onderhevig aan verjaring van vijf jaar. Maar niet betaalde wettelijke indexering, zelfs langer dan vijf jaar geleden, kan later nog wel verrekend worden met te veel betaalde alimentatie.

 

Uitsluiten

De wettelijke indexering kan ook uitgesloten worden. Dit kan zowel door de partijen bij overeenkomst als door de rechter bij rechterlijke uitspraak. Voorbeelden hiervan zijn wanneer het inkomen van de onderhoudsplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer aangeeft of wanneer het salaris naar buitenlandse maatstaven wordt vastgesteld.
Naast dat het percentage uitgesloten kan worden, is het ook mogelijk om de wettelijke indexering voor een bepaalde periode uit te sluiten.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Bent u benieuwd of uw alimentatie nog wel goed geregeld is? Wilt u uw alimentatie opnieuw laten beoordelen of heeft u andere vragen? Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak.

Informatie- en energiebesparingsplicht

U heeft er als ondernemer vast al over gehoord: Wanneer uw bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruikt, heeft u sinds juli 2019 te maken met nieuwe regelgeving.

Kristien Aerts: “De informatieplicht energiebesparing is een aanpassing en uitbreiding van de Wet Milieubeheer. Dit houdt in dat u via het Loket van RVO.NL een opgave moet doen van de getroffen energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.”

 

Controleer of u moet rapporteren

Of u moet voldoen aan deze informatieplicht kunt u hier zelf checken door uw eigen jaarcijfers in te vullen. Houd er rekening mee dat u bij het totale energieverbruik de zelfopgewekte energie niet in mindering mag brengen.

Als uit deze check blijkt dat er een informatie- en energiebesparingsplicht is, kan via hetzelfde stappenplan worden beoordeeld hoe u aan die informatieplicht kan voldoen. Dit is per bedrijfstak verschillend. De informatieplicht geldt niet voor bedrijven die vergunningsplichtig zijn (type C), glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan ETS en bedrijven die deelnemen aan het MJA3 convenant.

 

Hoe werkt het?

De informatie dient online te worden aangeleverd via mijn.rvo.nl. Hiervoor is een e-herkenning niveau 1 vereist. Wanneer u deze niet heeft, kunt u er een aanvragen bij een leverancier welke hier te vinden zijn. Deze aanvraag duurt ongeveer 5 werkdagen.

Voor elke maatregel die vervolgens op de lijst per bedrijfstak is opgenomen dient te worden aangevinkt of die maatregel al dan niet is toegepast. Het is vervolgens het bevoegd gezag (veelal de gemeente) die deze informatie beoordeelt om te bezien of aan de verplichtingen is voldaan.

 

Waar moet u aan denken?

Er kunnen allerlei verschillende energiebesparende maatregelen getroffen worden. Dit kan per bedrijfstak verschillen. De maatregelen zijn dan ook in thema’s verdeeld. Wel moet elke bedrijfstak tenminste maatregelen treffen ten aanzien van verlichting, verwarming, ventilatie en isolatie.

 

Wat als u niet voldoet aan de nieuwe informatieplicht?

Als er geen of een onjuiste rapportage wordt ingediend en dus niet wordt voldaan aan de verplichting, wordt dit als een overtreding gezien, waartegen handhavend opgetreden kan worden. Als daaraan vervolgens ook niet wordt voldaan, volgt een sanctie. Het gaat hier overigens om het niet voldoen aan de informatieplicht, (nog) niet aan de maatregelen zelf.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Ik kan me voorstellen dat u als ondernemer andere zaken aan uw hoofd heeft dan het uitzoeken van deze wettelijke verplichting. Heeft u vragen over deze nieuwe regelgeving? Dan kunt u hier altijd een afspraak maken voor een gratis 30 minuten adviesgesprek. Ik vertel u graag meer over deze nieuwe regelgeving.

Deskundige Begeleiding met een vFAS-Advocaat

Bekijk in deze video hoe een vFAS-advocaat u deskundig door een scheidingsperiode heen helpt. De vFAS-advocaat heeft aandacht voor uzelf, de kinderen en heeft aandacht voor zowel de juridische, als de emotionele kant van uw scheiding.

Maurena Leimena is gespecialiseerd advocaat (familierecht) en ook scheidingsmediator. Aerts Leimena advocaten is lid van de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). vFAS-advocaten beschikken over actuele juridische kennis op het gebied van onder meer ouderschapsplannen, pensioenverevening, alimentatie en huwelijkse voorwaarden.

Maatwerk huurovereenkomst

Maatwerk huurovereenkomst

Ondanks dat er diverse standaard huurovereenkomsten voor zowel woonruimte als voor kantoor- en bedrijfsruimte zijn te vinden op de website van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is het toch belangrijk zelf na te denken over wat u wilt overeenkomen met uw (ver)huurder.

Kristien Aerts: “Huurprijswijzigingen, de bevoegdheid van inspectie, het opnemen van een verlengingsmogelijkheid, het zijn slechts enkele voorbeelden van onderdelen die aangepast kunnen worden op basis van de afspraken die u zelf wilt maken met uw (ver)huurder. Ik help u graag bij het opstellen van een huurovereenkomst, althans bij het maatwerk daarbij.”

 

Website

Ondanks dat er diverse standaard huurovereenkomsten voor zowel woonruimte als voor kantoor- en bedrijfsruimte zijn te vinden op de website van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is het toch belangrijk zelf na te denken over wat u wilt overeenkomen met uw (ver)huurder.

 

Raad van Onroerende Zaken

De Raad voor Onroerende Zaken heeft als doel juridisch juiste en in de praktijk goed toepasbare model huurcontracten voor woonruimte, winkelruimte, kantoorruimte en de autobox/ parkeerplaats beschikbaar te stellen. Modellen die als ‘dé standaard’ gelden binnen de verhuurpraktijk. Ook algemene bepalingen zijn te downloaden die van toepassing kunnen worden verklaard op die overeenkomsten. Een heel mooi uitgangspunt waarover door verschillende beroepsgroepen is nagedacht.

 

Maatwerk in de huurovereenkomst

Kristien Aerts: “Het blijft evenwel belangrijk zelf na te denken over wat je wilt overeenkomen met je (ver)huurder en dus die standaarden goed na te zien of deze op onderdelen moeten worden aangepast.   In de algemene bepalingen woonruimte is zelfs een fout opgenomen in artikel 19.9. Daarin wordt één keer het woord huurder gebruikt in plaats van verhuurder, hetgeen tot flauwe en onnodige discussies kan leiden. Denk verder aan bepalingen over huurprijswijzigingen, de bevoegdheid van inspectie, de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, het opnemen van een verlengingsmogelijkheid of een huuroptie, (welke begrippen nog wel eens ten onrechte over één kam worden geschoren) etc. Ik help u graag bij het opstellen van een huurovereenkomst, althans bij het maatwerk daarbij.”

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Voor persoonlijk advies kunt u een afspraak maken voor een gratis 30 minuten adviesgesprek via onze contactpagina.

Het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 40% van de mensen die gescheiden zijn, spijt hebben van de getroffen financiële regelingen. Daarom staat de dag van de scheiding dit jaar in het teken van scheiden en financiën.

Maurena Leimena: “Om te voorkomen dat u ook spijt krijgt van getroffen regelingen op welk gebied dan ook, adviseer en begeleid ik u graag. Het doel is altijd om zo zorgvuldig en respectvol mogelijk uit elkaar te gaan.
Bij Aerts Leimena Advocaten kunt u het hele jaar door terecht voor een gratis 30 minuten adviesgesprek over scheiden en niet alleen op deze speciale dag. Wilt u op de dag van de scheiding graag langskomen voor een adviesgesprek? Maak dan vooraf even een afspraak via 085 0473553.

Ook een voorlopige koopovereenkomst is bindend!

Regelmatig hoor je dat de voorlopige koopovereenkomst voor een woning is getekend. Maar hoe voorlopig is zo een overeenkomst eigenlijk?
Kristien Aerts: “Een voorlopige koopovereenkomst klinkt nog heel vrijblijvend maar zodra er handtekeningen onder staan is daar weinig voorlopigs meer aan. Deze overeenkomst is bindend voor beiden partijen.”

 

Bedenktermijn van drie dagen

De eerste drie dagen geldt er voor een particuliere koper een bedenktermijn. Zonder reden of financiële gevolgen kan de koper dan nog afzien van de koop. De verkoper heeft dit recht niet. Na de bedenktermijn van drie dagen zijn beiden partijen gebonden aan de overeenkomst.

 

Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst kunnen allerlei ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Het bekendste voorbeeld hiervan is het financieringsvoorbehoud. Men dient dan wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen om de overeenkomst alsnog te kunnen ontbinden. Het standpunt dat de financiering niet verleend wordt zal goed onderbouwd moeten worden.

 

Niet nakomen afspraken

Wanneer de koopovereenkomst niet wordt nagekomen en de bedenktermijn van drie dagen is verstreken, is de niet nakomende partij vanaf de dag van verzuim een boete verschuldigd. Wanneer de andere partij nakoming wenst, bedraagt deze veelal 3% van de koopprijs met een maximum van 10%. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden is de niet nakomende partij een boete van 10% van de koopsom verschuldigd. Voor eventuele schade die boven dit bedrag uitkomt is de niet nakomende partij eveneens aansprakelijk.

 

Wanneer is een koopovereenkomst geldig?

Als de koper een particulier is, is er geen geldige koopovereenkomst zolang die niet door beide partijen is getekend. In dit geval geldt dus niet dat een mondelinge overeenkomst ook een overeenkomst is.

Heeft u vragen over de inhoud van een koopovereenkomst of wilt u deze laten controleren voordat u deze gaat tekenen? Wij adviseren u graag! Maak hier direct een afspraak voor een gratis 30 minuten gesprek.