Wij wensen u fijne feestdagen!

Wij wensen u fijne feestdagen!

Aerts Leimena advocaten wenst u prettige kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!

Heeft u in 2022 juridisch advies nodig? Wij helpen u graag met onze eerlijke en professionele kijk op zaken. Bekijk onze specialisaties op onze website en maak alvast een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Indexeringspercentage alimentatie 2022

Indexeringspercentage alimentatie 2022
Het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Elk jaar veranderen de lonen en daarom wordt dit ook doorberekend in het vastgestelde alimentatie bedrag. Per 1 januari 2022 stijgt de kinder- en/of partneralimentatie met 1,9%.

Maurena Leimena: “Maar let op, dit gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Ook is het mogelijk dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten.“

 

Wettelijke indexering

De wettelijke indexering geldt voor door de rechter vastgestelde alimentatie en voor overeengekomen alimentatie slechts voor zover deze verplichting uit de wet voortvloeit. Het nieuwe percentage wordt vastgesteld aan de hand van het loonindexcijfer. Het vastgestelde indexeringspercentage wordt eerst berekend over de vastgestelde bijdrage en vervolgens elke keer over de laatst gewijzigde bijdrage. Met toepassen van de wettelijke indexering wordt bereikt dat eenmaal vastgestelde of overeengekomen alimentatie ondanks wijzigingen in de hoogte van de lonen blijven beantwoorden aan de wettelijke maatstaf van de draagkracht. Tevens wordt op deze wijze voorkomen dat degene die alimentatie ontvangt elk jaar aanpassing van de uitkering moet vragen in verband met inflatie.

 

Verhoging gaat niet vanzelf

Het doorvoeren van de wettelijke indexering gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Dit kunt u doen door een brief te schrijven of de persoon op de wettelijke verhoging te attenderen. Wanneer u een brief schrijft, kunt u het beste ook gelijk het nieuwe bedrag vermelden. Dit bedrag kunt u berekenen op de website van het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage.

Niet geinde wettelijke indexering is onderhevig aan verjaring van vijf jaar. Maar niet betaalde wettelijke indexering, zelfs langer dan vijf jaar geleden, kan later nog wel verrekend worden met te veel betaalde alimentatie.

 

Uitsluiten

De wettelijke indexering kan ook uitgesloten worden. Dit kan zowel door de partijen bij overeenkomst als door de rechter bij rechterlijke uitspraak. Voorbeelden hiervan zijn wanneer het inkomen van de onderhoudsplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer aangeeft of wanneer het salaris naar buitenlandse maatstaven wordt vastgesteld.

Naast dat het percentage uitgesloten kan worden, is het ook mogelijk om de wettelijke indexering voor een bepaalde periode uit te sluiten.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Bent u benieuwd of uw alimentatie nog wel goed geregeld is? Wilt u uw alimentatie opnieuw laten beoordelen of heeft u andere vragen? Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak link.

Huur- of pachtovereenkomst? Let op de verschillen!

Huur- of pachtovereenkomst? Let op de verschillen!

Kristien Aerts: “Wanneer huur en pacht met elkaar verward worden, kan dit hele vervelende gevolgen hebben! Voorkom grote (financiële) problemen en zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent voordat u een overeenkomst voor pacht of huur aangaat.

 

Huur of pacht?

In de praktijk wordt pacht vaak verward met huur. Wanneer iemand bijvoorbeeld zegt dat de kantine op het voetbalveld wordt gepacht, klopt dit niet. Pacht heeft alleen betrekking op het gebruik van een onroerende zaak of gedeelte daarvan ter uitoefening van de landbouw (dat kan dus ook een stuk grond zijn). In het geval van de voetbalkantine is hiervan geen sprake en dus is het geen pacht maar huur.

 

Verschillende rechten en plichten
De rechten en plichten van de pachter en de verpachter zijn in een aparte titel geregeld in het wetboek. Hoewel die wettelijke regeling in een aantal opzichten lijkt op die van (ver)huur, zijn er belangrijke verschillen:

  • De pachtovereenkomst moet worden goedgekeurd door de grondkamer (twee bijzondere pachtvormen daargelaten).
  • Vaak dient er op (korte) termijnen te worden gelet en zijn de (financiële) gevolgen daarvan groot als die termijnen niet in acht worden genomen. Bijvoorbeeld bij het beëindigen van de pachtovereenkomst.

 

Wettelijke regeling is leidend

Wat er overigens ook bovenaan de overeenkomst staat, rechtsgeldig is wat toepasbaar is op de situatie. Voor de huur van de voetbalkantine zullen dan ook de wettelijke regelingen van huur van toepassing zijn en niet die van pacht, ook al staat dat bovenaan de overeenkomst.

Laat u goed adviseren voordat u een overeenkomst voor het gebruik van een onroerende zaak gaat ondertekenen. De gevolgen van het aangaan van een verkeerde overeenkomst kunnen wel eens heel anders zijn dan u vooraf had gedacht. Vaak kan niet van de wettelijke regeling worden afgeweken, ook al was u het daarover van te voren samen eens.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Het is raadzaam om u vooraf goed te laten informeren. Ik adviseer en begeleid u graag. Maak hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Heeft een kind tijdens een scheiding ook wat te zeggen?

Heeft een kind tijdens een scheiding ook wat te zeggen?

Wanneer ouders gaan scheiden, dienen zij duidelijke afspraken over hun kinderen te maken. Maar hebben de kinderen hier zelf ook nog wat over te zeggen? En mogen kinderen hun mening geven wanneer ouders ruzie hebben over het hoofdverblijf van de kinderen, alimentatie of omgang?

Maurena Leimena: “De kinderen krijgen tijdens een kindgesprek de mogelijkheid om hun stem te laten horen. Ook kunnen ze middels een brief hun mening kenbaar maken. De stem van een kind telt mee, maar hoeft niet doorslaggevend te zijn!”

Minderjarige kinderen vanaf 12 jaar

Ouders hebben het gezag over hun kinderen. Dit houdt in dat zij wettelijke vertegenwoordigers van hun kinderen zijn. Als gevolg van het gezag zijn kinderen proces-onbekwaam. Kinderen kunnen niet als zelfstandige procespartij door de rechter worden aangemerkt. De wetgever heeft kinderen echter wel een stem in het proces gegeven. Op grond van artikel 809 Rv beslist de rechter in familierechterlijke zaken waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken, pas na de minderjarige van 12 jaar of ouder in de gelegenheid te hebben gesteld om zijn/ haar mening kenbaar te maken. Bij alimentatiezaken hoort de rechtbank de minderjarige pas vanaf 16 jarige leeftijd. De rechtbanken sturen kinderen van 12 jaar en ouder standaard een brief waarin de kinderen worden uitgenodigd voor een gesprek (kindgesprek). De rechters die dergelijke gesprekken voeren zijn kinderrechters en speciaal opgeleid om gesprekken met kinderen te voeren. De kinderen mogen de rechter ook een brief sturen, waarin zij hun mening kenbaar maken.

Minderjarige kinderen jonger dan 12 jaar

De rechter kan een minderjarige van jonger dan 12 jaar in de gelegenheid stellen om zijn/haar mening kenbaar te maken. De rechter heeft daarin een discretionaire bevoegdheid. Dat wil zeggen, wanneer een kind jonger dan 12 jaar of een ouder vraagt om een gesprek met de rechter, is het aan de rechter zelf om te beslissen of het kind al dan niet wordt gehoord. Uit onderzoek is overigens gebleken dat vrij strikt wordt vastgehouden aan de leeftijdsgrens van 12 jaar om door de rechter te worden gehoord en dat kinderen jonger dan 12 jaar niet of nauwelijks worden gehoord door de rechter.

Wat gebeurt er na het kindgesprek?

Wat doet de rechter vervolgens met de mening van het kind? Een veel gehoord misverstand is dat als een kind 12 jaar of ouder is, het kind dan zelf mag beslissen bij welke ouder het kind gaat wonen. De mening van een kind telt mee, maar is niet doorslaggevend. De rechter houdt rekening met de mening van het kind en neemt de mening mee in zijn of haar beslissing. Tijdens de rechtszitting (waar alleen de ouders bij aanwezig zijn) geeft de rechter kort en zakelijk weer wat de minderjarige heeft verklaard. De ouders komen dus op de zitting geen details te weten van het gesprek van hun kind met de rechter, tenzij de rechter uitdrukkelijk toestemming van de minderjarige heeft gekregen om dat wel te doen als dat noodzakelijk is.

Ouderschapsplan opstellen en bespreken

Ouders zelf dienen uiteraard ook rekening te houden met de mening van hun kind. Als ouders gaan scheiden, dienen zij een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan omvat kort gezegd alle afspraken die ouders over hun kinderen maken na hun echtscheiding. Van ouders wordt verwacht dat zij de afspraken die gemaakt zijn met hun kinderen bespreken op een wijze die bij de leeftijd van de past.

In onderstaande video’s kunnen u en uw kind(eren) bekijken hoe een kindgesprek werkt.
Video 1
Video 2

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Heeft u vragen over het hoorrecht van kinderen of andere kwesties die kinderen betreffen? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Ontwikkelingen in de huurkorting van bedrijfsruimtes door de lockdown

Kristien Aerts: “Recente ontwikkelingen binnen de rechtspraak zijn van belang voor huurders en verhuurders van bedrijfsruimte die te maken hebben gehad met omzetverlies van de huurder. Op 14 september heeft het gerechtshof Amsterdam bepaald dat de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) niet moeten worden opgeteld bij de omzet, maar moeten worden afgetrokken van de totale vaste lasten, waartoe ook de huur behoort. Het gaat hierbij ook nog om TVL waarop recht bestaat, niet uitsluitend om reeds uitgekeerde TVL. Deze uitspraak is anders dan een aantal eerdere uitspraken van kantonrechters, waardoor het de resultaat van de berekening voor de huurkorting voor een huurder wel eens ik veel lager kan uitvallen.”

Uitspraak Hoge Raad
Inmiddels buigt ook ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zich over dit vraagstuk. De Procureur-Generaal, degene die advies uitbrengt aan de Hoge Raad, heeft een gelijksoortig advies uitgebracht aan de Hoge Raad. Als dit wordt gevolgd, zullen ook lagere rechters deze methode gaan toepassen. Uitgangspunt blijft dat het nadeel gelijk (50/50) tussen verhuurder en huurder wordt verdeeld. “Sharing the pain”, het motto op grond waarvan de huurkorting onder meer wordt toegewezen, betekent dus niet dat de verhuurder vanwege corona uit solidariteit altijd een deel van de omzetterugloop van de huurder moet compenseren.

De volledige uitspraak van het Hof Amsterdam is te vinden op www.rechtspraak.nl onder nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:2728

Gratis 30 minuten adviesgesrpek
Wil je hier meer over weten? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Scheiden en kinderen? Een ouderschapsplan is dan verplicht!

Als ouders uit elkaar gaan, verandert er veel voor de kinderen. Het is dan ook van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over en voor de kinderen in een ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan dient in beginsel met het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank te worden ingediend.
Maurena Leimena: “Als gespecialiseerd familierechtadvocaat, scheidingsmediator en lid van vFAS begeleid ik de ouders tijdens deze lastige periode. Op onze website kunt u hier alvast een model van het ouderschapsplan downloaden. Het is belangrijk dat alle partijen zich kunnen vinden in het plan. Heeft u meer vragen? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.”

Goed nieuws voor kleine Vereniging van Eigenaars!

Speciaal voor kleine VvE’s is er een nieuw modelreglement opgesteld. Zij konden al gebruik maken van verschillende modelreglementen maar deze zijn op veel punten minder goed bruikbaar.

Kristien Aerts: “Dit nieuwe modelreglement is eenvoudiger van opzet en specifiek voor de kleine VvE’s tot ca. 5 appartementsrechten. Wil je hier gebruik van maken? Let er dan wel op dat je ook de akte laat wijzigen anders is het niet geldig!”

Modelreglementen voor VvE

De rechten en plichten en verdere regels van en voor appartementseigenaren zijn opgenomen in een reglement, welk reglement is opgenomen in de akte van splitsing. Er zijn een heel aantal Modelreglementen die daarvoor worden gebruikt en worden toegespitst op die betreffende VvE. Het laatste modelreglement dateert van 2017. Die modelreglementen zijn uitgebreid en veelal goed bruikbaar voor grote VvE’s.

Specifiek voor kleine VvE’s

Voor kleine VvE’s zijn de bestaande modelreglementen op veel punten minder goed bruikbaar. Daarom is er nu een modelreglement opgesteld speciaal voor de kleine VvE’s (met 2 tot ca. 5 appartementsrechten). In dit nieuwe model zijn alle regelingen eruit gehaald die niet van toepassing zijn op kleine VvE’s. Daarnaast is het eenvoudiger van opzet. Enkele voorbeelden:

  • De stemverhoudingen zijn vereenvoudigd. Alle besluiten worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen. Voor het geval de andere eigenaar weigert mee te werken of nooit aanwezig is tijdens vergaderingen, is er oplossing gecreëerd.
  • Er is een bestuurswijziging. Alle leden zijn bestuurder. Ze moeten nog wel door de vergadering gekozen worden.

Akte wijzigen
In de akte van splitsing kan dit modelreglement van toepassing worden verklaard. Tevens kunnen wijzigingen en aanvullingen worden opgenomen.
Let op: Een nieuw modelreglement geldt niet automatisch voor bestaande VvE’s. Daartoe dient de akte te worden gewijzigd.

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wil je hier meer over weten? Maak dan een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.”

10 september 2021, dag van de scheiding!

De Dag van de Scheiding is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de noodzaak van een zorgvuldige begeleiding voor partners die gaan scheiden. Noodzaak voor de partners zelf en voor eventuele kinderen. Er zijn verschillende manieren om uit elkaar te gaan. Het is belangrijk om te kiezen voor de manier die het beste bij u/jullie past. Maurena Leimena: “Als vFAS-advocaat/mediator help ik u op kundige wijze door alle aspecten van de scheiding heen. Samen bekijken we hoe de scheiding voor u (en de kinderen) het beste afgewikkeld kan worden op juridisch, financieel én emotioneel gebied.”
U kunt bij Aerts Leimena advocaten terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek. Dan informeren wij u graag over wat er allemaal komt kijken bij een scheiding. Wilt u een afspraak maken, neemt u dan contact met ons op via 085 047 35 53 of vul ons contactformulier in! Vanzelfsprekend bieden wij de mogelijkheid om persoonlijk, telefonisch of via videobellen uw vragen te beantwoorden. Kijk op onze website voor meer informatie of op www.dagvandescheiding.nl

Kan de rechter een betalingsregeling opleggen?

Kristien Aerts:  “Nu is dat nog niet mogelijk maar misschien in de toekomst wel! Er wordt aan een wetsvoorstel gewerkt om de rechter deze bevoegdheid te geven. De regeling moet ervoor zorgen dat er sneller een redelijke betalingsregeling getroffen kan worden zodat een kostbare en onzekere procedure voorkomen kan worden.”

 

Betalingsregeling is niet afdwingbaar
Als u een schuld heeft bij een schuldeiser en deze in termijnen wilt betalen, dient de schuldeiser daarmee akkoord te gaan. Een betalingsregeling is niet afdwingbaar. De schuldeiser heeft in beginsel recht op een betaling in één keer. Daarnaast is het aan de schuldeiser om voorwaarden te stellen wanneer hij/zij wel akkoord gaat met een betalingsregeling.

Hoewel debiteuren vaak denken dat de rechter een betalingsregeling wel kan opleggen en kan vastleggen in een vonnis, is daarvan (nog) geen sprake. Een rechter probeert vaak wel om daartoe te bemiddelen. Een betalingsregeling kan alleen niet tegen de wil van een schuldeiser worden opgelegd.

 

Verandering door nieuwe regeling?
Onze minister voor de Rechtsbescherming, Sander Dekker, is bezig met een wetsvoorstel zodat de rechter wel betalingsregelingen kan opleggen. De minister wil nog niet zover gaan om de schuldenaar een algemene recht op een betalingsregeling te geven, dan wel een schuldeiser daartoe te verplichten. Dit is namelijk in strijd met de contractsvrijheid.

De minister gaat onderzoeken of het mogelijk is om de rechter een betalingsregeling op te laten leggen indien duidelijk is dat een schuldenaar de schuld niet in 1 keer kan betalen en het van hem/haar ook niet gevergd kan worden dat hij/zij in 1 keer betaalt. Daarbij dient uiteraard ook rekening te worden gehouden met de belangen van de schuldeiser.

 

Waarom deze regeling?
Een dusdanige regeling kan als voordeel hebben dat partijen sneller geneigd zullen zijn in het voortraject een redelijke betalingsregeling te treffen. Daarmee kan een kostbare en onzekere procedure voorkomen worden. Het is nog onbekend of en wanneer dit wetsvoorstel zal worden aangenomen.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Wilt u meer weten over het treffen van een betalingsregeling? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Voor een bovenmatige schenking is altijd toestemming van de echtgenoot nodig!

Maurena Leimena: “Zonder toestemming van de echtgenoot kan een bovenmatige schenking zoals een groot geld bedrag achteraf teruggedraaid worden. Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig om de echtgenoot vooraf schriftelijk toestemming te laten geven.”

 

Toestemming voor bovenmatige schenking

Een echtgenoot of geregistreerd partner heeft op grond van artikel 1:88 lid 1b BW de toestemming van zijn of haar echtgenoot/partner nodig om een schenking te doen. Voor een gebruikelijke, niet bovenmatige schenking is geen toestemming nodig. Wat een gebruikelijke, niet bovenmatige gift is hangt af van feiten en omstandigheden. Maar denk aan bijvoorbeeld een klein geldbedrag als verjaardagscadeautje of een donatie voor een goed doel.

Er is geen toestemming vereist voor giften welke de strekking hebben dat zij pas zullen worden uitgevoerd na het overlijden van degene die de gift doet, en niet reeds tijdens leven worden uitgevoerd.

 

Schenking achteraf terugdraaien

Wanneer men zonder toestemming van zijn/haar echtgenoot een groot geld bedrag schenkt, dan kan die echtgenoot de schenking achteraf terugdraaien. Het maakt niet uit of men in een (beperkte) gemeenschap van goederen is gehuwd of onder huwelijksvoorwaarden.  Zelfs als er sprake is van een koude uitsluiting, is er toestemming van de echtgenoot nodig voor het doen van een bovenmatige schenking.

Het toestemmingsvereiste komt voort uit de beschermingsgedachte. De wetgever heeft het gezin willen beschermen tegen rechtshandelingen die grote nadelige gevolgen (kunnen) hebben voor een gezin.

Alleen de echtgenoot van wie zijn/haar toestemming vereist is en dus niet de echtgenoot die de schenking heeft gedaan, kan de schenking achteraf terug draaien door de schenking te vernietigen. De gescheiden echtgenoot kan ook nog een beroep doen op vernietiging. Tot slot kunnen ook de erfgenamen van de overleden echtgenoot die geen toestemming heeft gegeven een beroep doen op vernietiging van de schenking.  Zolang de schenking, niet is vernietigd, blijft die schenking wel gewoon geldig.

Let op: de (ex)echtgenoot dient uiterlijk binnen 3 jaar de schenking te vernietigen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat hij of zij op de hoogte is geraakt van de schenking. Deze termijn begint dus niet te lopen vanaf de schenking.

 

Hoe toestemming geven?

Er gelden geen vormvereisten aan het geven van toestemming. De toestemming kan ook afgeleid worden uit het gedrag van de echtgenoot. Om geen onduidelijkheid te hebben of  toestemming is gegeven, is het aan te bevelen dat de echtgenoot schriftelijk vooraf toestemming geeft.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u meer weten over het doen van een schenking? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.