Scheiden? Zorg ervoor dat het goed geregeld is!

Bij een echtscheiding komt er op persoonlijk, financieel en juridisch gebied veel op u af wat goed geregeld moet worden om problemen in de toekomst en spijt van getroffen regelingen achteraf te voorkomen.
Maurena Leimena: “Tijdens een echtscheidingsprocedure spelen er vaak veel emoties mee terwijl het zo belangrijk is om rationeel na te blijven denken. Als gespecialiseerd familierecht advocaat, scheidingsmediator en lid van vFAS begeleid ik u graag om zo zorgvuldig en respectvol mogelijk uit elkaar te gaan.”

Klik hier voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek en klik hier voor meer informatie.

 

Heeft u juridisch advies nodig? Wij helpen u graag!

Bij Aerts Leimena advocaten kunnen wij ons voorstellen dat u door het coronavirus juridische vragen heeft waar u eerder nooit over nagedacht heeft of plots in een lastige (financiële) situatie terecht bent gekomen.

Wij helpen u graag tijdens een gratis 30 minuten adviesgesprek. U kunt rekenen op een helder en eerlijk advies.
Uiteraard houden wij ons aan alle adviezen van het RIVM. Wij kijken dan ook per aanvraag of het adviesgesprek telefonisch of met afstand op kantoor plaats kan vinden.

Wat als iemand zelf niet (meer) in staat is om zijn eigen belangen te behartigen?

Vanaf 18 jaar is er geen toestemming meer nodig voor het verrichten van rechtshandelingen. Maar wat als iemand zelf niet (meer) over bepaalde onderwerpen kan of mag beslissen door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, verslaving of dementie?

Maurena Leimena: “In zo een situatie kan iemand anders gevraagd worden om persoonlijke en financiële zaken te regelen. Ook biedt de wet verschillende maatregelen om mensen te beschermen. Ik vertel u graag meer over de mogelijkheden van curatele, bewind en mentorschap.”

Handelingsbekwaam
Iedereen vanaf 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand voor het verrichten van rechtshandelingen geen toestemming nodig heeft van zijn:

 • wettelijke vertegenwoordigers;
 • ouder(s) met gezag;
 • voogd.

Bijvoorbeeld bij het huren van een huis, kopen van een auto of afsluiten van een telefoonabonnement.

Maar wat als uzelf, uw echtgenoot, uw kind of een ander familielid niet (meer) in staat bent/is om zelf beslissingen over persoonlijke en financiële zaken te kunnen nemen? Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie? U kunt iemand anders vragen deze zaken voor u te regelen. Zo kunt u zich bij gesprekken en beslissingen laten ondersteunen door uw echtgenoot of uw kind. U kunt ook iemand anders machtigen om betalingen voor u te verrichten. Het gaat nog een stap verder als u niet meer zelf over bepaalde onderwerpen kan of mag beslissen. De wet biedt verschillende mogelijkheden om mensen te beschermen.

 • Mentorschap
  Mentorschap is de minst vergaande maatregel. Wanneer iemand niet goed voor zijn eigen persoonlijke belangen kan opkomen, door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of psychische aandoening, kan de rechter een mentor aanwijzen. Deze mentor kan dan beslissingen nemen over behandelingen, verzorging en/of andere beslissingen op het gebied van welzijn. De persoon om wie het gaat blijft wel handelingsbekwaam en mag over andere onderwerpen zoals financiële zaken wel zelf beslissingen nemen.
 • Bewind
  Onderbewindstelling is een maatregel die een rechter kan nemen ten behoeve van een meerderjarige die door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet goed voor meer kan opkomen voor zijn belangen van financiële aard. De rechter kan in dat geval een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder zal de financiële zaken van diegene die onder bewind is gesteld overnemen. Deze persoon blijft nog steeds handelingsbekwaam en mag over andere onderwerpen zoals zijn of haar welzijn wel zelf beslissingen nemen.
 • Curatele
  De ondercuratelestelling is de meest vergaande maatregel. Deze maatregel is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. De rechter benoemt dan een curator, die beslist over geld, verzorging en begeleiding van die persoon. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag over bijna niets meer zelf beslissen. De rechter zal pas aan curatele toekomen, wanneer de andere maatregelen zoals bewind of mentorschap of een combinatie van beiden onvoldoende is.


Wie kan tot mentor, bewindvoerder of curator worden benoemd?

In principe kan iedereen die meerderjarig en handelingsbekwaam is en dat wil, tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd. Vaak is dat een echtgenoot, één van de ouders, broers of zussen. Let wel op dat wanneer men een dergelijke taak op zich neemt, de kantonrechter toezicht houdt op de uitvoering hiervan. Zo dient men jaarlijks aan de kantonrechter rekening en verantwoording af te leggen over de financiën van de betrokkene. In sommige gevallen dient men zelfs toestemming te vragen aan de kantonrechter. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een woning van de betrokkene.
Daarnaast zijn er ook professionele kantoren die als mentor, bewindvoerder en curator kunnen optreden. Wanneer een conflict is tussen familieleden kan het soms raadzaam zijn om een specialist aan te stellen.

 

Wie kan om deze beschermende maatregelen vragen? 
In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel aanvragen. Verder kan zijn of haar partner of een familielid een dergelijk verzoek doen. Ook de Officier van Justitie kan tot mentorschap, onderbewindstelling of ondercuratelestelling verzoeken. Dat zal gebeuren wanneer er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als ‘de familie’ goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. De aanvraag dient gericht te worden aan de kantonrechter. Via rechtspraak.nl zijn formulieren te downloaden welke eenvoudig zelf in te vullen zijn. Voor het aanvragen van deze maatregelen brengt de rechtbank wel kosten (griffierechten) in rekening.

 

Beloning voor de werkzaamheden? 
De kantonrechter kan op verzoek van de aan te stellen mentor, bewindvoerder of curator een financiële vergoeding vaststellen voor de werkzaamheden die hij of zij verricht. Bij het vaststellen van de vergoeding houden de rechters de ‘Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’ van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan.

 

Kan de maatregel opgeheven worden?
Tot slot kan de maatregel ook weer opgeheven worden, wanneer de betrokkene zelf weer goed zijn eigen belangen kan behartigen. Hiervoor dient men een verzoek bij de kantonrechter in te dienen. De rechter zal dan beoordelen of de maatregel opgeheven kan worden.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Wilt u weten wat in uw persoonlijke situatie verstandig is? Ik adviseer u graag tijdens een gratis 30 minuten gesprek. Maak nu een afspraak.

Tip: inschrijven koopovereenkomst!

Kristien Aerts: “Een koopovereenkomst van een woning (of ander registergoed) kan worden ingeschreven in de openbare registers. Op deze manier bent u als koper beschermd tegen een aantal risico’s die plaatsvinden na de inschrijving van die overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een beslaglegging op de woning, een volgende verkoop/levering aan een derde of verhuur van dezelfde woning en een faillissement of surseance van de verkoper. De woning kan ondanks die feiten vrij aan u in eigendom worden overgedragen.”

 

Hoe werkt het?

Wanneer u eraan twijfelt of de verkoper aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen is het raadzaam de koopovereenkomst in te schrijven. Voorwaarde is wel dat de woning binnen 6 maanden na inschrijven wordt geleverd. Het inschrijven van de koopovereenkomst gebeurt bij de notaris, de kosten hiervan zijn voor rekening van de koper.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Uiteraard zijn er ook op deze regeling een aantal mitsen en maren waar ik u graag over adviseer. Maak een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure! Wat nu?

Maurena Leimena: “Wanneer één van de echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure overlijdt, wordt het huwelijk niet door echtscheiding ontbonden, maar door overlijden. Als u niet het risico wilt lopen dat uw toekomstige ex-partner van u erft, zult u door een notaris een testament moeten laten opmaken. Heeft u al een testament? Laat dit dan nakijken en eventueel aanpassen zodat uw toekomstige ex-partner niet alsnog via een andere weg erfgenaam kan worden.”

 

Huwelijk ontbinden

Een huwelijk kan door een echtscheiding of door overlijden van een van de echtgenoten worden ontbonden. Een echtscheiding is pas officieel wanneer de uitspraak van de rechter, waarbij de echtscheiding door de rechter is uitgesproken, wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar men is gehuwd. Het huwelijk wordt ook ontbonden wanneer één van de echtgenoten tijdens het huwelijk overlijdt. Mocht er al een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank zijn ingediend, dan is er geen belang meer bij dit verzoek omdat het huwelijk al is ontbonden. En hebben de echtgenoten  al afspraken over de gevolgen van hun echtscheiding gemaakt,  dan komen de gemaakte afspraken te vervallen. Ook komen de afspraken te vervallen in het geval de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, maar deze uitspraak nog niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijk stand en een echtgenoot komt in die tussenliggende periode te overlijden. Het huwelijk is in dat geval door overlijden ontbonden.  Zonder testament zijn dan de wettelijke regels van het (versterf)erfrecht van toepassing en erven de langstlevende echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel.

 

Testament

Als u dus niet het risico wilt lopen, dat uw toekomstige ex-partner van u erft, zult u door een notaris een testament moeten laten opmaken. Wanneer u al een testament heeft is het noodzakelijk om uw testament te laten nakijken en eventueel aan te passen zodat uw toekomstige ex-partner niet alsnog (via een andere weg) erfgenaam kan worden.
Het is belangrijk om te kijken of de echtgeno(o)t(e) als erfgenaam bij naam wordt genoemd. Als dat zo is, blijft de ex-partner ook na de scheiding nog erfgenaam. Let er ook op dat uw toekomstige ex-partner niet via een achterdeur weer erfgenaam kan worden. Dit zal het geval zijn, wanneer uw kind na u overlijdt en geen afstammelingen heeft. In dat geval erven de ouder(s) en eventuele broers en zussen van het overleden kind en zo kan uw ex-partner toch een deel van uw erfenis ontvangen. U kunt dit voorkomen door bij testament te bepalen wat er met uw erfenis gebeurt na overlijden van uw kind. Zijn uw kinderen nog minderjarig en u overlijdt, dan heeft de langstlevende ouder (ex-partner) in veel gevallen ook het gezag over de minderjarige kinderen. Deze ouder heeft dan ook het ouderlijk vruchtgebruik op het door de kinderen geërfde vermogen. Als minderjarige kinderen namelijk vermogen hebben, zoals een spaarrekening, hebben ouders recht op de rente daarvan. Dit wettelijke recht kunt u in uw testament uitsluiten. U kunt ook bepalen dat na uw overlijden het vermogen van uw kind testamentair onder bewind wordt gesteld.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u weten wat in uw persoonlijke situatie verstandig is? Ik adviseer u graag tijdens een gratis 30 minuten gesprek. Maak nu een afspraak.

Bouwwerkzaamheden in de buurt? Stuur een bouwexploit!

Wanneer er bouwwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden in de omgeving van uw huis, kan het helaas voorkomen dat dit schade aan uw eigen woning veroorzaakt.

Kristien Aerts: “Het is raadzaam om zowel de aannemer als ook de eienaar voorafgaande aan de bouwwerkzaamheden een zogenaamd bouwexploit te sturen. Hiermee stelt u ze vooraf aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Stuur dit bouwexploit via gewone post en per aangetekend schrijven naar zowel de opdrachtgever als de aannemer.”

 

Wat is een bouwexploit?

Een bouwexploit is een aansprakelijkheidsstelling. Hierin geeft u aan dat de kans bestaat dat door de werkzaamheden schade aan de woning wordt veroorzaakt. In diezelfde brief kunt u een dringend verzoek doen om een nulmeting en controlemeting uit te laten voeren. Noch de aannemer noch de opdrachtgever is verplicht om dit te doen. Wanneer ze dit weigeren, kunt u dit altijd zelf laten opmaken door een deskundige of zelf duidelijke foto’s maken voorzien van datum. Deze bevindingen stuurt u vervolgens door naar de aannemer.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u meer weten over het bouwexploit of over de stappen die u kunt ondernemen wanneer er daadwerkelijk schade is ontstaan aan uw woning na bouwwerkzaamheden in de buurt? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek of via 085 047 35 53.

Wij wensen u fijne feestdagen!

Aerts Leimena advocaten wenst u prettige kerstdagen en alvast een voorspoedig 2020! Ook in het nieuwe jaar kunt u weer rekenen op onze eerlijke en professionele kijk op uw zaken. Maak hier nu alvast een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

De fiscale gevolgen van een scheiding. Wat moet ik regelen?

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen emotioneel heeft het gevolgen maar ook op het gebied van belastingzaken en toeslagen veranderen er een aantal zaken.

 

Praktische aandachtspunten

Wanneer u in deze vervelende situatie terecht bent gekomen, is het belangrijk om stil te staan bij de fiscale gevolgen van de scheiding. Het is van belang dat uw belastingzaken en eventuele toeslagen weer zo snel mogelijk aansluiten op de nieuwe situatie.  Ieders situatie is natuurlijk anders maar er zijn een aantal zaken die voor iedereen belangrijk zijn:

 • Zorg ervoor dat u zelf de enige bent die uw DigiD kan gebruiken.
 • Controleer op welk rekeningnummer u eventuele toeslagen of belastingteruggaven ontvangt en wijzig dit indien nodig.
 • Wanneer u op een ander adres gaat wonen dient u dit door te geven aan de gemeente. De gemeente geeft dit door aan de Belastingdienst.

 

Persoonlijke situatie

Naast deze praktische zaken zijn er natuurlijk nog veel meer dingen waar u rekening mee moet houden. Dit is echter afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zijn er kinderen bij betrokken? Hebben jullie samen een koopwoning of huren jullie een woning? De antwoorden op deze vragen hebben vaak gevolgen op bijvoorbeeld de partneralimentatie of de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Ook kan het zo zijn dat u in de nieuwe situatie recht heeft op bepaalde toeslagen of de hoogte hiervan verandert. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag of huurtoeslag. Klik hier om op de website van de Belastingdienst op eenvoudige wijze informatie te vergaren op het gebied van scheiden en belastingzaken U kunt hier zelfs een persoonlijke scheiden-checklist doen waardoor u al wat meer inzicht in deze zaken krijgt.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Zorg ervoor dat u tijdig alle zaken regelt om problemen te voorkomen. Voor persoonlijk advies kunt u hier een afspraak maken voor een gratis 30 minuten adviesgesprek. Als gespecialiseerd familierecht advocaat en lid van vFAS help ik u graag deskundig door een scheidingsperiode heen.

Strenge termijn voor het indienen van een verzoek tot vernietiging tegen een vergaderbesluit Vereniging van Eigenaars!

Als (verplicht) lid van een Vereniging van Eigenaars kunt u geconfronteerd worden met besluiten waarmee u het niet eens bent. U kunt daartegen een verzoek tot vernietiging bij de kantonrechter indienen.  Wanneer dat verzoek niet binnen de daarvoor geldende termijn wordt ingediend, kan dat gevolgen hebben. Kristien Aerts: “Dat is deze maand weer opnieuw bevestigd tijdens een uitspraak van de kantonrechter. Het verzoek tot vernietiging  werd afgewezen omdat deze niet binnen de termijn van één maand na het nemen van dat besluit was ingediend. Ik adviseer u graag tijdens een gratis 30 minuten gesprek over uw zaak.”

 

Verzoek tot vernietiging van een besluit van de Vereniging van Eigenaars

Een verzoek tot vernietiging tegen een vergaderbesluit van een Vereniging van Eigenaars dient dus binnen één maand na het nemen van dat besluit bij de kantonrechter te zijn ingediend. Die termijn gaat in op het moment dat een eigenaar kennis heeft genomen, of daarvan redelijkerwijs kennis had kunnen nemen. Een voorbeeld hiervan is aanwezig zijn op de vergadering. Het is niet raadzaam om te wachten op de vergadernotulen omdat de termijn hierdoor niet wordt verlengd.

Als een verzoek tot vernietiging niet tijdig is ingediend bij de kantonrechter staat dat onaantastbaar vast en dienen de eigenaren zich aan dat besluit te houden.

 

Vernietigbaar besluit of nietig besluit?

Er is een verschil tussen een besluit dat vernietigbaar is en een nietig besluit.

Vernietigbaar besluit: een besluit dat in strijd is met de redelijkheid en billijkheid of het huishoudelijk reglement. Ook besluiten die zijn genomen in strijd met de bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen vallen hieronder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verkeerd oproepen van de vergadering of een onjuist quorum.

Nietig besluit: een besluit dat in strijd is met de wet, de akte van splitsing en het reglement. Aan een zodanig besluit hoeft een eigenaar zich niet te houden. Er is geen termijn waarbinnen een beroep op de nietigheid behoeft te worden ingeroepen.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u weten of het voor uw verzoek belangrijk is om deze binnen een bepaalde termijn in te dienen? Wij helpen u graag! Maak hier direct een afspraak voor een gratis 30 minuten gesprek.

Indexeringspercentage alimentatie 2020

Het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Elk jaar veranderen de lonen en daarom wordt dit ook doorberekend in het vastgestelde alimentatie bedrag. Per 1 januari 2020 stijgt de kinder- en/of partneralimentatie weer met 2,5%.

Maurena Leimena: “Maar let op, dit gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Ook is het mogelijk dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten.“

 

Wettelijke indexering

De wettelijke indexering geldt voor door de rechter vastgestelde alimentatie en voor overeengekomen alimentatie slechts voor zover deze verplichting uit de wet voortvloeit. Het nieuwe percentage wordt vastgesteld aan de hand van het loonindexcijfer. Het vastgestelde indexeringspercentage wordt eerst berekend over de vastgestelde bijdrage en vervolgens elke keer over de laatst gewijzigde bijdrage. Met toepassen van de wettelijke indexering wordt bereikt dat eenmaal vastgestelde of overeengekomen alimentatie ondanks wijzigingen in de hoogte van de lonen blijven beantwoorden aan de wettelijke maatstaf van de draagkracht. Tevens wordt op deze wijze voorkomen dat degene die alimentatie ontvangt elk jaar aanpassing van de uitkering moet vragen in verband met inflatie.

 

Verhoging gaat niet vanzelf

Het doorvoeren van de wettelijke indexering gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Dit kunt u doen door een brief te schrijven of de persoon op de wettelijke verhoging te attenderen. Wanneer u een brief schrijft, kunt u het beste ook gelijk het nieuwe bedrag vermelden. Dit bedrag kunt u berekenen op de website van het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage.
Niet geinde wettelijke indexering is onderhevig aan verjaring van vijf jaar. Maar niet betaalde wettelijke indexering, zelfs langer dan vijf jaar geleden, kan later nog wel verrekend worden met te veel betaalde alimentatie.

 

Uitsluiten

De wettelijke indexering kan ook uitgesloten worden. Dit kan zowel door de partijen bij overeenkomst als door de rechter bij rechterlijke uitspraak. Voorbeelden hiervan zijn wanneer het inkomen van de onderhoudsplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer aangeeft of wanneer het salaris naar buitenlandse maatstaven wordt vastgesteld.
Naast dat het percentage uitgesloten kan worden, is het ook mogelijk om de wettelijke indexering voor een bepaalde periode uit te sluiten.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Bent u benieuwd of uw alimentatie nog wel goed geregeld is? Wilt u uw alimentatie opnieuw laten beoordelen of heeft u andere vragen? Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak.