Het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 40% van de mensen die gescheiden zijn, spijt hebben van de getroffen financiële regelingen. Daarom staat de dag van de scheiding dit jaar in het teken van scheiden en financiën.

Maurena Leimena: “Om te voorkomen dat u ook spijt krijgt van getroffen regelingen op welk gebied dan ook, adviseer en begeleid ik u graag. Het doel is altijd om zo zorgvuldig en respectvol mogelijk uit elkaar te gaan.
Bij Aerts Leimena Advocaten kunt u het hele jaar door terecht voor een gratis 30 minuten adviesgesprek over scheiden en niet alleen op deze speciale dag. Wilt u op de dag van de scheiding graag langskomen voor een adviesgesprek? Maak dan vooraf even een afspraak via 085 0473553.

Ook een voorlopige koopovereenkomst is bindend!

Regelmatig hoor je dat de voorlopige koopovereenkomst voor een woning is getekend. Maar hoe voorlopig is zo een overeenkomst eigenlijk?
Kristien Aerts: “Een voorlopige koopovereenkomst klinkt nog heel vrijblijvend maar zodra er handtekeningen onder staan is daar weinig voorlopigs meer aan. Deze overeenkomst is bindend voor beiden partijen.”

 

Bedenktermijn van drie dagen

De eerste drie dagen geldt er voor een particuliere koper een bedenktermijn. Zonder reden of financiële gevolgen kan de koper dan nog afzien van de koop. De verkoper heeft dit recht niet. Na de bedenktermijn van drie dagen zijn beiden partijen gebonden aan de overeenkomst.

 

Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst kunnen allerlei ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Het bekendste voorbeeld hiervan is het financieringsvoorbehoud. Men dient dan wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen om de overeenkomst alsnog te kunnen ontbinden. Het standpunt dat de financiering niet verleend wordt zal goed onderbouwd moeten worden.

 

Niet nakomen afspraken

Wanneer de koopovereenkomst niet wordt nagekomen en de bedenktermijn van drie dagen is verstreken, is de niet nakomende partij vanaf de dag van verzuim een boete verschuldigd. Wanneer de andere partij nakoming wenst, bedraagt deze veelal 3% van de koopprijs met een maximum van 10%. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden is de niet nakomende partij een boete van 10% van de koopsom verschuldigd. Voor eventuele schade die boven dit bedrag uitkomt is de niet nakomende partij eveneens aansprakelijk.

 

Wanneer is een koopovereenkomst geldig?

Als de koper een particulier is, is er geen geldige koopovereenkomst zolang die niet door beide partijen is getekend. In dit geval geldt dus niet dat een mondelinge overeenkomst ook een overeenkomst is.

Heeft u vragen over de inhoud van een koopovereenkomst of wilt u deze laten controleren voordat u deze gaat tekenen? Wij adviseren u graag! Maak hier direct een afspraak voor een gratis 30 minuten gesprek.

Wat gebeurt er met de kinderen als de ouders overlijden?

Dit is iets waar u liever niet over nadenkt maar wel goed geregeld wilt hebben. Wat gebeurt er met de kinderen als u er zelf niet meer bent? Is het mogelijk om zelf iets te regelen en wat als er niets geregeld is?

Maurena Leimena: “Het is mogelijk om zelf te bepalen wie na uw overlijden als voogd of voogden de voogdij over uw minderjarige kinderen zal of zullen hebben. Dit kunt u zelf regelen in het gezagsregister of in een testament door de notaris. Wanneer u zelf niets regelt, beslist de rechter wat er met de kinderen gaat gebeuren.”

 

Wat als er niets geregeld is?

In het burgerlijk wetboek staat geregeld wat er met de kinderen gebeurt wanneer een ouder of beiden ouders komen te overlijden.

 • Gezag bij beiden ouders
  Vaak hebben ouders gezamenlijk gezag over hun kinderen. Komt één van de ouders te overlijden dan gaat het gezag automatisch over op de andere ouder. Dat geldt ook indien de overleden ouder het gezag deelde met een derde, niet zijnde een ouder. Alleen is er dan na de dood van de ouder sprake van voogdij. Het is wel zo dat de rechtbank op verzoek van de andere (nog levende) ouder na een zorgvuldige belangenafweging deze ouder alsnog met het gezag kan belasten.
 • Gezag bij één ouder
  Wanneer het gezag over de kinderen bij één ouder rust en deze ouder komt te overlijden, dan benoemt de rechter een voogd voor de kinderen. De rechter zal zich daarbij meestal laten adviseren door de RvdK (Raad voor de Kinderbescherming). De RvdK zal onderzoek doen of het kind eventueel bij de nog levende ouder terecht kan of bij een derde. Er zal door de rechter altijd een belangenafweging gemaakt worden, waarbij hij zal moeten oordelen of er gegronde vrees bestaat de belangen van de kinderen niet worden verwaarloosd wanneer de ander ouder met het gezag wordt belast.
 • Geen gezaghebbende ouders meer
  Wanneer er geen gezaghebbende ouders meer zijn, dan zal de rechter eveneens een voogd voor de kinderen benoemen. Ook dan zal de rechter om advies bij de RvdK vragen. In veel gevallen wordt gekeken of kinderen bij familieleden terecht kunnen. Een kind komt niet altijd bij familie terecht. Er zijn kinderen die onder voogdij van Bureau Jeugdzorg komen te staan en in een pleeggezin geplaatst worden.

 

Wat kunt u zelf regelen?

Wanneer u niet wilt dat een rechter beslist over wat er met de kinderen gaat gebeuren, kunt u dat zelf regelen in het gezagsregister of door de notaris in een testament.

 • Gezagsregister
  In het gezagsregister kunt u zelf door middel van het invullen van dit formulier laten vastleggen wie u als voogd aanwijst.
 • Testament
  Een testament wordt opgesteld door de notaris. Hierin kunt u een voogd benoemen. Daarnaast kunnen hierin ook verdere wensen opgenomen worden in tegenstelling tot het gezagsregister.

Op het moment dat u overlijdt heeft de benoeming slechts gevolg wanneer er geen andere met het gezag belaste ouder is. Oefenen ouders het gezamenlijk gezag uit en één ouder komt te overlijden, dan gaat het gezag eerst automatisch over naar de andere ouder. Overlijdt de ouder die samen met een niet-ouder het gezag uitoefende, dan wordt de niet-ouder van rechtswege voogd over de kinderen. Ook dan heeft de voogdijbenoeming door de ouder geen effect.

Degene die als voogd in een testament is benoemd, zal de benoeming wel moeten aanvaarden. Als de voogd bereid is de benoeming te aanvaarden, legt hij hiervoor een bereidverklaring af bij de griffie van de rechtbank. De voogdij begint op het moment dat de voogd de voogdijverklaring heeft afgelegd. Als de voogd de benoeming weigert, kan de rechter alle betrokkenen oproepen voor een zitting.

Ook wanneer u alleen het gezag over de kinderen heeft, kunt u in een testament een voogd benoemen. Maar let op dat de andere ouder die niet met het gezag belast is, nog altijd de mogelijkheid heeft om na het overlijden bij de rechter hiervoor een verzoek weg te leggen. Dit moet wel binnen een bepaalde termijn gebeuren. Uiteraard zal de rechter bij een dergelijk verzoek ook weer beoordelen of bij inwilliging van het verzoek de belangen van de kinderen niet worden verwaarloosd.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Voor persoonlijk advies kunt u hier een afspraak maken voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Last van het stookgedrag van de buren?!

LAST VAN HET STOOKGEDRAG VAN DE BUREN?!

Kristien Aerts: “Een vaak gehoorde klacht is dat er door de buren een houtkachel wordt gestookt, waardoor er rook- en geuroverlast en zelfs gezondheidsklachten ontstaan. Onlangs is er in een dergelijke zaak door de rechtbank (wederom) geoordeeld dat iemand niet zomaar kan worden veroordeeld om stookgedrag te staken, hoezeer de naaste buren daar ook last van ondervinden. Volgens vaste rechtspraak is namelijk niet alle hinder onrechtmatig”.

 

Niet alle hinder onrechtmatig
Dit is afhankelijk van de aard, de ernst, en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden. Dit is nogal een open norm.

 

Deskundigenrapport
Er zijn geen wettelijke normen waaraan houtkachels moeten voldoen. Je kan een rapport laten opmaken, echter als de buren daaraan niet meewerken, zal dit rapport mogelijk niet als objectief worden beschouwd. Het is dan ook van belang een zo’n objectief mogelijk deskundigenrapport te verkrijgen, om een slagingskans tot het staken van het stoken te kunnen beoordelen.
Ook ten aanzien van gezondheidsklachten zal aangetoond moeten worden dat deze veroorzaakt worden door het stookgedrag.

 

Tijdstip van hinder
Tevens is van belang of degene die zich beklaagt over hinder zich ter plaatse heeft gevestigd vóór dan wel ná het tijdstip waarop de hinder een aanvang heeft genomen. In dat laatste geval zal de klager een zekere mate van hinder eerder hebben te dulden.
Voorafgaand (of naast) aan een civiele procedure kan tevens bij de gemeente om handhaving worden verzocht.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Veroorzaken uw buren overlast met stookgedrag en wilt u hier een einde aan maken? Ik adviseer u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak.

Mijn echtgenoot heeft mij onterfd. Wat zijn mijn rechten?

Maurena Leimena: “In een testament kan vastgelegd worden wat er met de erfenis gebeurt nadat iemand is overleden. Zo is het ook mogelijk om in een testament een kind of echtgenoot te onterven. Een kind kan dan alsnog altijd aanspraak maken op de legitieme portie, het wettelijk minimum. Ook een echtgenoot heeft bepaalde rechten waar aanspraak op gemaakt kan worden. Ik vertel u er graag meer over in dit artikel.”

 

Op welke rechten kan de partner of echtgenoot aanspraak maken?

De rechten waar een echtgenoot aanspraak op kan maken worden ook wel ‘andere’ wettelijke rechten genoemd. Deze zijn opgenomen in afd. 3.4.2. van Boek 4 Burgerlijk Wetboek. Het is voor de erflater niet mogelijk om in het testament van deze rechten af te wijken.

– Voortgezet gebruik woning en inboedel
De wetgever heeft het mogelijk gemaakt dat een echtgenoot niet direct na het overlijden van de erflater de woning hoeft te verlaten. De woning moet dan wel geheel of gedeeltelijk tot nalatenschap van de erflater behoren. De echtgenoot mag tot zes maanden na het overlijden van de erflater gebruik maken van de woning en ook van de zich in de woning bevindende inboedel. Dit recht geldt ook voor iemand die met de erflater een duurzame huishouding voerde. Denk bijvoorbeeld aan een partner waarmee de erflater samenwoonde zonder samenlevingsovereenkomst of een (stief)kind.

– Vruchtgebruik van woning en inboedel
Wanneer de echtgenoot samen met de erflater of alleen woonde in de woning van de erflater, kan de echtgenoot na die zes maanden nog langer gebruik maken van de woning en inboedel. Ook als de echtgenoot van de erflater volgens het testament niet of niet de enige eigenaar is van de woning en inboedel als nalatenschap kan men hier aanspraak op maken. De echtgenoot kan dan van de erfgenamen verlangen dat zij medewerking verlenen aan de vestiging van een vruchtgebruik op de woning en de inboedel.
Vruchtgebruik is een zakelijk recht om van de woning en inboedel gebruik te mogen maken.

– Vruchtgebruik van andere bezittingen dan woning en inboedel
De echtgenoot kan zelfs de medewerking van de erfgenamen verlangen tot de vestiging van een vruchtgebruik op andere bezittingen van de erflater. Denk hierbij aan een bankrekening. Echter gelden voor dit wettelijk recht wel strengere eisen. Waar de echtgenoot bij het vruchtgebruik van de woning en inboedel niet hoeft aan te tonen dat deze bezittingen nodig zijn om in de verzorgingsbehoefte van de echtgenoot te voorzien, geldt dat de echtgenoot bij andere bezittingen de verzorgingsbehoefte wel aannemelijk dient te maken. Dit wettelijk recht dient als vangnet zodat de echtgenoot na het overlijden niet in een financieel nijpende situatie terecht komt. Het moet dus gaan om een passende voorziening indien de verzorging van de echtgenoot niet is gewaarborgd. Wanneer de echtgenoot van de erflater als gevolg van diens overlijden bijvoorbeeld nabestaandenpensioen ontvangt zal er minder snel sprake zijn van een verzorgingsbehoefte.

 

Maak op tijd aanspraak op uw rechten voordat het te laat is

De echtgenoot dient op tijd aanspraak op deze twee laatst genoemde rechten te maken. Wanneer diegene gebruik wilt maken van het recht tot vestiging van vruchtgebruik op woning en inboedel dient dit binnen zes maanden na overlijden van de erflater kenbaar gemaakt te worden aan de erfgenamen. Voor het recht tot vestiging van vruchtgebruik op de andere bezittingen geldt dat de aanspraak uiterlijk binnen een jaar na overlijden van de erflater moet zijn gedaan.

Wanneer de erfgenamen weigeren mee te werken aan het vestigen van een vruchtgebruik dan kan de echtgenoot daarvoor naar de rechter stappen. Dit moet dan uiterlijk binnen een jaar en drie maanden na overlijden gebeuren.

 

Wat kunnen de erfgenamen doen als ze het er niet mee eens zijn?

Allereerst kunnen de erfgenamen de echtgenoot een redelijke termijn stellen om aan te geven of er aanspraak gemaakt wordt op deze rechten. De erfgenamen kunnen de kantonrechter ook vragen om het vruchtgebruik op te heffen, of om hen te ontheffen van de verplichting tot vestiging van het vruchtgebruik. De kantonrechter beoordeelt dan of de echtgenoot wel echt behoefte heeft aan het vruchtgebruik op de woning, de inboedel en/of andere bezittingen.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Heeft u als echtgenoot, kind of juist als erfgename van de erflater vragen over uw eigen persoonlijke situatie? Ik adviseer u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak.

Kiest u voor een vaste aanneemsom of uitvoering in regie?

Kristien Aerts: “Gedurende een bouwproces komt het regelmatig voor dat er wordt afgeweken van het oorspronkelijke bouwplan. De wijzigingen vinden vaak in goed overleg plaats tussen de aannemer en de opdrachtgever. De financiële gevolgen echter niet en dit kan zorgen voor onenigheid tussen beiden partijen.”


Regiebasis of vaste aanneemsom

Wanneer u werkzaamheden wilt laten uitvoeren door een aannemer, kunt u ervoor kiezen om dit op regiebasis of tegen een vaste aanneemsom te doen.

 • Regiebasis
  De werkelijk gemaakte kosten worden doorberekend (arbeid en materiaal) en verhoogd met kosten voor winst en algemene kosten.
 • Vaste aanneemsom
  U weet vooraf waar u aan toe bent. Indien de uren tegenvallen, komt dit voor rekening van de aannemer. Een aannemer zal dit natuurlijk veelal incalculeren.


Regels rondom meerwerk

Tijdens de bouw kan het voorkomen dat er meer weer werk moet worden gedaan dan vooraf is afgesproken. Wanneer u gekozen heeft voor regiebasis wordt dit automatisch doorberekend. Bij een opdracht met een vaste aanneemsom is dit anders. Onder bepaalde omstandigheden mag de aannemer de kosten daarvan als meerwerk doorbereken aan de opdrachtgever:

 • Wanneer de aannemer bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening had hoeven houden met deze kostenverhogende omstandigheden.
 • Wanneer het meerwerk het gevolg is van onjuiste informatie van de opdrachtgever.

Voorwaarde is wel dat de aannemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk en voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd waarschuwt over de noodzaak van de prijsverhoging. De opdrachtgever heeft dan nog de keuze om de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen of de opdracht te vereenvoudigen.


Wijzigingen tijdens de bouw

Indien de opdrachtgever tijdens de bouw extra werkzaamheden wenst of toch liever voor luxere materialen kiest, zal dit goed gedocumenteerd moeten worden met de financiële consequenties daarbij. De opdrachtgever moet hier dan goedkeuring voor geven zodat de opdrachtgever en de aannemer achteraf niet voor verrassingen komen te staan.


Gratis 30 minuten adviesgesprek

Mocht u helaas in een soortgelijk conflict terecht zijn gekomen maak dan een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek via 085 047 35 53 of plan hier een afspraak.

Benoemd als executeur in een testament; wat nu?

Maurena Leimena: “Bent u benoemd als executeur in een testament of wordt u door de erflater benaderd met de vraag of u na diens overlijden executeur wilt zijn? Dan is het belangrijk om te weten wat deze rol inhoudt. Of u af kunt zien van uw rol als executeur en of u hiervoor betaald krijgt. In dit artikel geef ik antwoord op deze belangrijke vragen.”


Waarom een executeur?

Een executeur zorgt voor het afwikkelen van de nalatenschap en dat kan in sommige gevallen best ingewikkeld zijn;

 • Er zijn vaak meerdere erfgenamen die het niet altijd met elkaar eens zijn.
 • Er zijn veel bezittingen en/of vermogen.
 • Er is een goed doel opgenomen als erfgenaam.
 • De erfgenamen zijn minderjarig.

Daarom kan het handig zijn om een executeur te benoemen die de erfenis afwikkelt. Een executeur (familielid, vriend of professional) kan alleen in een testament door de erflater worden benoemd. De erflater kan ook twee executeurs benoemen of een opvolgend executeur aanwijzen. Bent u als executeur benoemd, dan dient u deze functie wel eerst te aanvaarden. U bent hiertoe niet verplicht.


Wat zijn de taken van een executeur?

Er zijn drie soorten executeurs te onderscheiden:

 • De begrafenis executeur. In dat geval mag de executeur alleen de uitvaart regelen en niets meer.
 • De “gewone” executeur. Hij heeft de verantwoordelijk voor het regelen van uw begrafenis of crematie, de afhandeling van uw nalatenschap, het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting. De verantwoordelijkheid voor de verdeling van de bezittingen, zoals het geld, huis en waardevolle spullen ligt bij de erfgenamen.
 • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Hij heeft dezelfde taken als de gewone executeur, maar zijn bevoegdheden gaan verder. Zo mag hij ook de nalatenschap daadwerkelijk onder de erfgenamen verdelen.

In het testament kan de erflater een afwijkende regeling opnemen over de taken van de executeur. Zo kunnen de taken van de executeur worden uitgebreid of beperkt.
Verder is het belangrijk dat de executeur, zolang zijn taak voortduurt, de erfgenamen in en buiten rechte vertegenwoordigt. Dat betekent andersom dat de erfgenamen geen beheershandelingen mogen verrichten. Het is de erfgenaam bijvoorbeeld niet toegestaan om abonnementen op te zeggen of goederen van de nalatenschap te verkopen. De erflater kan wel in het testament bepalen dat de executeur met de erfgenamen dient te overleggen. Daarnaast dient de executeur de erfgenamen en andere belanghebbende zoals de legitimarissen te informeren en zo nodig inzage te geven danwel gegevens te verstrekken.


Krijgt u een beloning voor uw werkzaamheden als executeur?

De beloning/ vergoeding wordt in beginsel door de erflater bepaald. De erflater kan in het testament een vergoeding opnemen, maar kan ook opnemen dat er geen vergoeding aan de executeur toekomt. Is er niets in het testament opgenomen dan geldt de wettelijke beloning. Die wettelijke beloning is 1% van het vermogen.


Wanneer eindigt de taak van de executeur?

Allereerst wanneer de werkzaamheden als executeur zijn voltooid, dan eindigt zijn taak. Bij het einde van zijn taak dient hij rekening en verantwoording af te leggen. De executeur kan ook worden ontslagen, wanneer hij tekortschiet in zijn werkzaamheden. De executeur kan tevens op eigen verzoek ontslagen worden.


Goed advies!

Maurena: “Het zijn van executeur brengt best een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Alhoewel de executeur te allen tijde de hulp van een professional bijvoorbeeld een notaris of advocaat kan inschakelen, wordt de executeur niet altijd door de erfgenamen begrepen. Vaak omdat het voor erfgenamen zelf onduidelijk is wat er allemaal bij een afwikkeling van een erfenis dient te gebeuren. Maar erfgenamen kunnen zich ook achtergesteld voelen wanneer zij zelf niet als executeur zijn benoemd. Laat u daarom eerst goed adviseren wanneer u de functie van executeur aanvaardt.
Ook als erflater zelf dient u zich goed te realiseren met welke taak u de beoogde executeur belast. U doet er dan goed aan om dit van tevoren met de beoogde executeur te bespreken, maar ook met eventuele andere erfgenamen te bespreken waarom u de beoogde executeur wenst te benoemen.
Als familie- en erfrecht advocaat adviseer ik graag over erfrechtelijke kwesties en uw rol als erflater, erfgenaam, legataris, executeur of schuldeiser. Maak gebruik van ons gratis 30 minuten adviesgesprek.

Huur, pacht of erfpacht?

Kristien Aerts: “Regelmatig zien we dat er een onjuiste titel boven een overeenkomst is opgenomen. Voor het gebruik van een kantine op een sportveld werd bijvoorbeeld ten onrechte de term “pacht” vermeld. Dit kan gevolgen hebben voor de bijbehorende rechten en verplichtingen aangezien deze bij ieder regime anders zijn.”


De regimes

“Een pachtovereenkomst geldt slechts voor het gebruik van agrarische gronden ter uitoefening van de landbouw, al dan niet met een boerderij daarop. Het in het voorbeeld genoemde gebruik van een kantine op het sportveld kan dus nooit als pacht worden gekwalificeerd. Als er in dit geval een tegenprestatie voor het gebruik wordt geleverd (meestal in de vorm van het betalen van een geldbedrag) is er veelal sprake van huur. Erfpacht wijkt evenzeer af van pacht en huur; het geeft aan de erfpachter het recht de onroerende zaak (grond of gebouw) te houden en te gebruiken.”


Rechten en plichten

“Het is van belang om vooraf goed vast te stellen welk wettelijk regime op de situatie van toepassing is, nu de rechten en verplichtingen en ook de gevolgen bij ieder regime anders kunnen zijn.”


Gratis 30 minuten adviesgesprek

“Bent u benieuwd of uw overeenkomst in orde is? Of moet u zelf een overeenkomst opstellen? Ik help u er graag bij. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan direct online een afspraak.”

Maakt u (onrechtmatig) gebruik van gemeentegrond?

Kristien Aerts: “Gemeente Steenbergen heeft geconstateerd dat er bij zo’n 300 situaties door inwoners gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond zonder dat hiervoor toestemming is gegeven. De betreffenden zullen worden benaderd en krijgen straks de kans om de grond te huren of te kopen. Maar het kan zijn dat de grond door verjaring eigendom is geworden van de bewoner. In dat geval kan de gemeente de grond niet meer opeisen. De grond moet dan al meer dan 20 jaar in het bezit zijn van de bewoners (of van de vorige bewoners). Let wel, bezit is iets anders dan gebruik. Eén van de voorwaarden voor bezit is dat de bewoner het stuk grond houdt voor zichzelf en dat dit kenbaar is voor anderen. Het is in ieder geval de moeite waard om dit uit te zoeken en daar help ik u graag bij! Dus maakt u (onrechtmatig) gebruik van gemeentegrond? Maak dan een afspraak voor een GRATIS 30 minuten adviesgesprek.”

Wanneer ben je juridisch ouder?

Maurena Leimena: “De moeder van een kind is in de wet opgenomen. Artikel 1:198 BW geeft aan dat de moeder van een kind de vrouw is uit wie het kind geboren is of de vrouw die het kind geadopteerd heeft (bijvoorbeeld in geval van draagmoederschap).  Voor de vader is dat echter niet altijd even duidelijk. Vaak is wel duidelijk wie de biologische vader is, maar  er zijn tal van situaties waarin de vader niet zomaar de juridisch vader is. Hij zal het kind dan nog moeten  erkennen/adopteren.

 

Geboren binnen een huwelijk
Indien het kind binnen een huwelijk wordt geboren gaat de wetgever ervan uit dat de echtgenoot van de moeder de (biologisch en juridische) vader van het kind is. Ook als de man is overleden en het kind binnen 306 dagen na zijn dood is geboren.

Het kan voorkomen dat de vader niet de verwekker van het kind is. In deze situatie kan de vader – zijn door het huwelijk ontstane vaderschap – ontkennen. Met behulp van een advocaat kan de vader een verzoek tot ontkenning van het vaderschap doen. De termijnen waarbinnen een dergelijk verzoek kan worden gedaan zijn wel beperkt.

 

Erkennen van het kind
Als de ouders niet gehuwd zijn, wordt de biologische vader niet automatisch ook juridisch vader. De man zal hiervoor het kind moeten erkennen. Echter erkenning kan niet zomaar, de moeder zal daarvoor toestemming moeten geven of het kind zelf, wanneer het kind ouder dan 16 jaar is. Wanneer de relatie tussen de ouders is verbroken, kan dat soms tot problemen leiden, bijvoorbeeld wanneer de moeder geen toestemming voor erkenning verleend. Wil de man het kind dan toch erkennen dan kan hij met hulp van een advocaat vervangende toestemming aan de rechter vragen om het kind te mogen erkennen. Het moet dan wel vaststaan dat de man de verwekker van het kind zijn (uitgesloten hiervan zijn donoren) en er dient een nauwe persoonlijke relatie (artikel 8 EVRM) te zijn.

Andersom kan het ook gebeuren dat de biologische vader (donoren uitgesloten) het kind niet wil erkennen. De moeder of het kind zelf kunnen dan een verzoek tot vaststelling vaderschap bij de rechtbank indienen. Het gebeurt zelfs weleens dat het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld als de vader al is overleden. In verband met het erfrecht kan dat interessant zijn, maar soms kunnen alleen emotionele redenen de drijfveer zijn om een gerechtelijke vaststelling van de (overleden) vader te verzoeken.

 

Gevolgen juridisch vaderschap
Wanneer een man juridisch vader van een kind wordt, wordt het kind in erfrechtelijke zin afstammeling van vader. De man krijgt dan ook de verplichting om financieel voor het kind te zorgen. Tevens kan de juridische band gevolgen hebben voor de achternaam en nationaliteit van het kind.

Het juridisch vaderschap brengt niet automatisch mee, dat de vader dan ook de wettelijke vertegenwoordiger is van het kind. Daarvoor zal de vader ook het gezag over het kind moeten hebben.

 

Twee moeders/twee vaders
Tegenwoordig worden ook veel kinderen geboren of opgenomen in gezinnen bestaande uit twee mensen met hetzelfde geslacht. Bij twee vrouwen zal het kind in ieder geval in familierechtelijke betrekking staan tot de moeder waaruit het kind is geboren. De andere vrouw kan in familierechtelijke betrekking tot het kind komen door erkenning en adoptie. Bij twee mannen kunnen beiden alleen tot het kind in familierechterlijke betrekking komen te staan als zij beiden het kind adopteren.

 

Bijzondere curator
Wanneer de afstammingskwestie door de rechter wordt behandeld, wordt er altijd een bijzondere curator benoemd. Deze bijzondere curator behartigt de belangen van het kind zelf en treedt niet op namens de ouders. De bijzondere curator zal een verslag van bevindingen aan de rechtbank uitbrengen of het gedane verzoek in het belang van het kind is.

Kortom: het vaderschap is niet altijd even makkelijk vast te stellen, maar zijn er wel vele mogelijkheden om de status van (juridisch) vader te krijgen. Mocht u na het lezen hiervan een persoonlijk advies nodig hebben, dan help ik u graag! Maak een afspraak.