Benoemd als executeur in een testament; wat nu?

Maurena Leimena: “Bent u benoemd als executeur in een testament of wordt u door de erflater benaderd met de vraag of u na diens overlijden executeur wilt zijn? Dan is het belangrijk om te weten wat deze rol inhoudt. Of u af kunt zien van uw rol als executeur en of u hiervoor betaald krijgt. In dit artikel geef ik antwoord op deze belangrijke vragen.”


Waarom een executeur?

Een executeur zorgt voor het afwikkelen van de nalatenschap en dat kan in sommige gevallen best ingewikkeld zijn;

  • Er zijn vaak meerdere erfgenamen die het niet altijd met elkaar eens zijn.
  • Er zijn veel bezittingen en/of vermogen.
  • Er is een goed doel opgenomen als erfgenaam.
  • De erfgenamen zijn minderjarig.

Daarom kan het handig zijn om een executeur te benoemen die de erfenis afwikkelt. Een executeur (familielid, vriend of professional) kan alleen in een testament door de erflater worden benoemd. De erflater kan ook twee executeurs benoemen of een opvolgend executeur aanwijzen. Bent u als executeur benoemd, dan dient u deze functie wel eerst te aanvaarden. U bent hiertoe niet verplicht.


Wat zijn de taken van een executeur?

Er zijn drie soorten executeurs te onderscheiden:

  • De begrafenis executeur. In dat geval mag de executeur alleen de uitvaart regelen en niets meer.
  • De “gewone” executeur. Hij heeft de verantwoordelijk voor het regelen van uw begrafenis of crematie, de afhandeling van uw nalatenschap, het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting. De verantwoordelijkheid voor de verdeling van de bezittingen, zoals het geld, huis en waardevolle spullen ligt bij de erfgenamen.
  • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Hij heeft dezelfde taken als de gewone executeur, maar zijn bevoegdheden gaan verder. Zo mag hij ook de nalatenschap daadwerkelijk onder de erfgenamen verdelen.

In het testament kan de erflater een afwijkende regeling opnemen over de taken van de executeur. Zo kunnen de taken van de executeur worden uitgebreid of beperkt.
Verder is het belangrijk dat de executeur, zolang zijn taak voortduurt, de erfgenamen in en buiten rechte vertegenwoordigt. Dat betekent andersom dat de erfgenamen geen beheershandelingen mogen verrichten. Het is de erfgenaam bijvoorbeeld niet toegestaan om abonnementen op te zeggen of goederen van de nalatenschap te verkopen. De erflater kan wel in het testament bepalen dat de executeur met de erfgenamen dient te overleggen. Daarnaast dient de executeur de erfgenamen en andere belanghebbende zoals de legitimarissen te informeren en zo nodig inzage te geven danwel gegevens te verstrekken.


Krijgt u een beloning voor uw werkzaamheden als executeur?

De beloning/ vergoeding wordt in beginsel door de erflater bepaald. De erflater kan in het testament een vergoeding opnemen, maar kan ook opnemen dat er geen vergoeding aan de executeur toekomt. Is er niets in het testament opgenomen dan geldt de wettelijke beloning. Die wettelijke beloning is 1% van het vermogen.


Wanneer eindigt de taak van de executeur?

Allereerst wanneer de werkzaamheden als executeur zijn voltooid, dan eindigt zijn taak. Bij het einde van zijn taak dient hij rekening en verantwoording af te leggen. De executeur kan ook worden ontslagen, wanneer hij tekortschiet in zijn werkzaamheden. De executeur kan tevens op eigen verzoek ontslagen worden.


Goed advies!

Maurena: “Het zijn van executeur brengt best een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Alhoewel de executeur te allen tijde de hulp van een professional bijvoorbeeld een notaris of advocaat kan inschakelen, wordt de executeur niet altijd door de erfgenamen begrepen. Vaak omdat het voor erfgenamen zelf onduidelijk is wat er allemaal bij een afwikkeling van een erfenis dient te gebeuren. Maar erfgenamen kunnen zich ook achtergesteld voelen wanneer zij zelf niet als executeur zijn benoemd. Laat u daarom eerst goed adviseren wanneer u de functie van executeur aanvaardt.
Ook als erflater zelf dient u zich goed te realiseren met welke taak u de beoogde executeur belast. U doet er dan goed aan om dit van tevoren met de beoogde executeur te bespreken, maar ook met eventuele andere erfgenamen te bespreken waarom u de beoogde executeur wenst te benoemen.
Als familie- en erfrecht advocaat adviseer ik graag over erfrechtelijke kwesties en uw rol als erflater, erfgenaam, legataris, executeur of schuldeiser. Maak gebruik van ons gratis 30 minuten adviesgesprek.

Huur, pacht of erfpacht?

Kristien Aerts: “Regelmatig zien we dat er een onjuiste titel boven een overeenkomst is opgenomen. Voor het gebruik van een kantine op een sportveld werd bijvoorbeeld ten onrechte de term “pacht” vermeld. Dit kan gevolgen hebben voor de bijbehorende rechten en verplichtingen aangezien deze bij ieder regime anders zijn.”


De regimes

“Een pachtovereenkomst geldt slechts voor het gebruik van agrarische gronden ter uitoefening van de landbouw, al dan niet met een boerderij daarop. Het in het voorbeeld genoemde gebruik van een kantine op het sportveld kan dus nooit als pacht worden gekwalificeerd. Als er in dit geval een tegenprestatie voor het gebruik wordt geleverd (meestal in de vorm van het betalen van een geldbedrag) is er veelal sprake van huur. Erfpacht wijkt evenzeer af van pacht en huur; het geeft aan de erfpachter het recht de onroerende zaak (grond of gebouw) te houden en te gebruiken.”


Rechten en plichten

“Het is van belang om vooraf goed vast te stellen welk wettelijk regime op de situatie van toepassing is, nu de rechten en verplichtingen en ook de gevolgen bij ieder regime anders kunnen zijn.”


Gratis 30 minuten adviesgesprek

“Bent u benieuwd of uw overeenkomst in orde is? Of moet u zelf een overeenkomst opstellen? Ik help u er graag bij. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan direct online een afspraak.”

Maakt u (onrechtmatig) gebruik van gemeentegrond?

Kristien Aerts: “Gemeente Steenbergen heeft geconstateerd dat er bij zo’n 300 situaties door inwoners gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond zonder dat hiervoor toestemming is gegeven. De betreffenden zullen worden benaderd en krijgen straks de kans om de grond te huren of te kopen. Maar het kan zijn dat de grond door verjaring eigendom is geworden van de bewoner. In dat geval kan de gemeente de grond niet meer opeisen. De grond moet dan al meer dan 20 jaar in het bezit zijn van de bewoners (of van de vorige bewoners). Let wel, bezit is iets anders dan gebruik. Eén van de voorwaarden voor bezit is dat de bewoner het stuk grond houdt voor zichzelf en dat dit kenbaar is voor anderen. Het is in ieder geval de moeite waard om dit uit te zoeken en daar help ik u graag bij! Dus maakt u (onrechtmatig) gebruik van gemeentegrond? Maak dan een afspraak voor een GRATIS 30 minuten adviesgesprek.”

Wanneer ben je juridisch ouder?

Maurena Leimena: “De moeder van een kind is in de wet opgenomen. Artikel 1:198 BW geeft aan dat de moeder van een kind de vrouw is uit wie het kind geboren is of de vrouw die het kind geadopteerd heeft (bijvoorbeeld in geval van draagmoederschap).  Voor de vader is dat echter niet altijd even duidelijk. Vaak is wel duidelijk wie de biologische vader is, maar  er zijn tal van situaties waarin de vader niet zomaar de juridisch vader is. Hij zal het kind dan nog moeten  erkennen/adopteren.

 

Geboren binnen een huwelijk
Indien het kind binnen een huwelijk wordt geboren gaat de wetgever ervan uit dat de echtgenoot van de moeder de (biologisch en juridische) vader van het kind is. Ook als de man is overleden en het kind binnen 306 dagen na zijn dood is geboren.

Het kan voorkomen dat de vader niet de verwekker van het kind is. In deze situatie kan de vader – zijn door het huwelijk ontstane vaderschap – ontkennen. Met behulp van een advocaat kan de vader een verzoek tot ontkenning van het vaderschap doen. De termijnen waarbinnen een dergelijk verzoek kan worden gedaan zijn wel beperkt.

 

Erkennen van het kind
Als de ouders niet gehuwd zijn, wordt de biologische vader niet automatisch ook juridisch vader. De man zal hiervoor het kind moeten erkennen. Echter erkenning kan niet zomaar, de moeder zal daarvoor toestemming moeten geven of het kind zelf, wanneer het kind ouder dan 16 jaar is. Wanneer de relatie tussen de ouders is verbroken, kan dat soms tot problemen leiden, bijvoorbeeld wanneer de moeder geen toestemming voor erkenning verleend. Wil de man het kind dan toch erkennen dan kan hij met hulp van een advocaat vervangende toestemming aan de rechter vragen om het kind te mogen erkennen. Het moet dan wel vaststaan dat de man de verwekker van het kind zijn (uitgesloten hiervan zijn donoren) en er dient een nauwe persoonlijke relatie (artikel 8 EVRM) te zijn.

Andersom kan het ook gebeuren dat de biologische vader (donoren uitgesloten) het kind niet wil erkennen. De moeder of het kind zelf kunnen dan een verzoek tot vaststelling vaderschap bij de rechtbank indienen. Het gebeurt zelfs weleens dat het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld als de vader al is overleden. In verband met het erfrecht kan dat interessant zijn, maar soms kunnen alleen emotionele redenen de drijfveer zijn om een gerechtelijke vaststelling van de (overleden) vader te verzoeken.

 

Gevolgen juridisch vaderschap
Wanneer een man juridisch vader van een kind wordt, wordt het kind in erfrechtelijke zin afstammeling van vader. De man krijgt dan ook de verplichting om financieel voor het kind te zorgen. Tevens kan de juridische band gevolgen hebben voor de achternaam en nationaliteit van het kind.

Het juridisch vaderschap brengt niet automatisch mee, dat de vader dan ook de wettelijke vertegenwoordiger is van het kind. Daarvoor zal de vader ook het gezag over het kind moeten hebben.

 

Twee moeders/twee vaders
Tegenwoordig worden ook veel kinderen geboren of opgenomen in gezinnen bestaande uit twee mensen met hetzelfde geslacht. Bij twee vrouwen zal het kind in ieder geval in familierechtelijke betrekking staan tot de moeder waaruit het kind is geboren. De andere vrouw kan in familierechtelijke betrekking tot het kind komen door erkenning en adoptie. Bij twee mannen kunnen beiden alleen tot het kind in familierechterlijke betrekking komen te staan als zij beiden het kind adopteren.

 

Bijzondere curator
Wanneer de afstammingskwestie door de rechter wordt behandeld, wordt er altijd een bijzondere curator benoemd. Deze bijzondere curator behartigt de belangen van het kind zelf en treedt niet op namens de ouders. De bijzondere curator zal een verslag van bevindingen aan de rechtbank uitbrengen of het gedane verzoek in het belang van het kind is.

Kortom: het vaderschap is niet altijd even makkelijk vast te stellen, maar zijn er wel vele mogelijkheden om de status van (juridisch) vader te krijgen. Mocht u na het lezen hiervan een persoonlijk advies nodig hebben, dan help ik u graag! Maak een afspraak.

Let bij het uitbouwen ook op privaatrechtelijke regels!

Kristien Aerts: “Wanneer u uw woning uit wilt bouwen door bijvoorbeeld een dakkapel te plaatsen dan heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat daarmee ook voldaan is aan de privaatrechtelijke regels en dat de buren hier dus geen bezwaar op kunnen maken. Dit is echter niet het geval. Om te voorkomen dat u voor vervelende verrassingen komt te staan is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de regels.


Privaatrecht
Het privaatrecht regelt onder meer het recht tussen burgers onderling. In het gestelde voorbeeld – het uitbouwen van de woning middels een dakkapel – moeten we kijken naar de gestelde regels over de rechten en verplichtingen tussen buren. Er kan een conflict ontstaan wanneer de dakkapel, waarvoor een vergunning verleend is door de gemeente, zich op minder dan 2 meter van de erfgrens bevindt. Het wetboek stelt namelijk dat dit niet mag, tenzij er toestemming van de buren is verkregen. In het ergste geval kunnen de buren vorderen dat u het venster aanpast door hem vast te zetten (het raam mag niet meer open kunnen) en ondoorzichtig te maken.


Aanbouw
Vervelender wordt het als de gemeente een vergunning verstrekt voor een aanbouw waarvan later blijkt dat deze over de erfgrens loopt. De buren kunnen in dit geval vorderen dat de aanbouw ongedaan gemaakt wordt. In bepaalde gevallen kan de rechter beslissen dat die vordering niet redelijk is en voor een andere oplossing kiezen, maar het is wel iets waar u wel degelijk rekening mee moet houden.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Denkt u aan een uitbouw en wilt u graag weten wat wel en niet mag? Ik adviseer u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Beplanting bij de erfgrens, wat mag wel en wat mag niet?

Een veel voorkomend burengeschil gaat over bomen en takken. Ergernissen daarover kunnen uitmonden in hoogoplopende ruzies en zelfs tot procedures. Kristien Aerts: “Bomen mogen niet dichter dan 2 meter van de erfgrens staan. Voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter (een verordening of plaatselijke gewoonte kan daarvan afwijken) onder de voorwaarde dat de beplanting niet hoger is dan de muur of schutting tussen de erven. Als de muur/schutting (ook) van de buren is mag de beplanting hier uiteraard geen schade aan toebrengen.”


Discussie

Uiteraard leidt de vraag of de begroeiing als een boom of als heg wordt aangemerkt regelmatig tot discussies. Leilinden en coniferen zijn hier goede voorbeelden van. De Leilinde wordt in de rechtspraak over het algemeen beoordeeld als boom en de conifeer als haag. “Het is dus helaas niet altijd even duidelijk of u met een boom of een haag te maken heeft, daarom is het belangrijk om u goed voor te laten lichten in een dergelijk geschil.”


Overhangende takken

“Begroeiing mag niet over de erfgrens, muur of schutting heen hangen. De buren kunnen vorderen dat de overhangende beplanting wordt verwijderd. Als dit niet gedaan wordt mogen ze het zelf weghalen. Doorschietende wortels mogen door de buren zonder aankondiging worden weggehaald. Vallende bladeren moeten wel worden geaccepteerd.”


Verjaring

Als de beplanting er meer dan 20 jaar zichtbaar staat is de vordering van de buren om de bomen of haag te verwijderen verjaard. “In bepaalde gevallen kan de termijn 10 jaar bedragen, dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u te goeder trouw bent en toestemming heeft gekregen om de beplanting binnen de “verboden zone” te hebben staan.”


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Heeft u een conflict met uw buren over de beplanting bij de erfgrens? Ik adviseer u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Nieuw indexeringspercentage alimentatie

Wist u dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie jaarlijks opnieuw vaststelt? Per 1 januari 2019 stijgt de kinder- en/of partneralimentatie weer met 2%. Op deze manier wordt de inflatie, en daarmee het stijgende loon, doorberekend in het vastgestelde alimentatie bedrag.

Maurena Leimena: “Maar let op, dit gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Ook is het mogelijk dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten.”


Wettelijke indexering
De wettelijke indexering geldt voor door de rechter vastgestelde alimentatie en voor overeengekomen alimentatie slechts voor zover deze verplichting uit de wet voortvloeit. Het nieuwe percentage wordt vastgesteld aan de hand van het loonindexcijfer. Het vastgestelde indexeringspercentage wordt eerst berekend over de vastgestelde bijdrage en vervolgens elke keer over de laatst gewijzigde bijdrage. Met toepassen van de wettelijke indexering wordt bereikt dat eenmaal vastgestelde of overeengekomen alimentatie ondanks wijzigingen in de hoogte van de lonen blijven beantwoorden aan de wettelijke maatstaf van de draagkracht. Tevens wordt op deze wijze voorkomen dat degene die alimentatie ontvangt elk jaar aanpassing van de uitkering moet vragen in verband met inflatie.


Verhoging gaat niet vanzelf

Het doorvoeren van de wettelijke indexering gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Dit kunt u doen door een brief te schrijven of de persoon op de wettelijke verhoging te attenderen. Wanneer u een brief schrijft, kunt u het beste ook gelijk het nieuwe bedrag vermelden. Dit bedrag kunt u berekenen op de website van het Landelijke Bureau Inning Ouderhoudsbijdrage.
Niet geinde wettelijke indexering is onderhevig aan verjaring van vijf jaar. Maar niet betaalde wettelijke indexering, zelfs langer dan vijf jaar geleden, kan later nog wel verrekend worden met te veel betaalde alimentatie.


Uitsluiten
De wettelijke indexering kan ook uitgesloten worden. Dit kan zowel door de partijen bij overeenkomst als door de rechter bij rechterlijke uitspraak. Voorbeelden hiervan zijn wanneer het inkomen van de onderhoudsplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer aangeeft of wanneer het salaris naar buitenlandse maatstaven wordt vastgesteld.
Naast dat het percentage uitgesloten kan worden, is het ook mogelijk om de wettelijke indexering voor een bepaalde periode uit te sluiten.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Bent u benieuwd of uw alimentatie nog wel goed geregeld is? Wilt u uw alimentatie opnieuw laten beoordelen of heeft u andere vragen? Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link http://www.al-advocaten.nl/contact/.

Wist u dat je een huurovereenkomst ook voor een bepaalde tijd af kunt sluiten?

Sinds 1 juli 2016 is het voor verhuurders van woonruimte mogelijk om kortlopende huurovereenkomsten af te sluiten met huurders, zonder dat de verhuurder is gebonden aan de wettelijke opzeggingsgronden. Kristien Aerts: “De bepaalde tijd is voor een zelfstandige woning maximaal 2 jaar en voor een onzelfstandige woning (zoals kamers in studentenhuizen) 5 jaar.”


Let op de schriftelijke bevestiging bij het einde van de termijn

Tot deze wetswijziging was het voor verhuurders lastig om de huurovereenkomst te beëindigen, ook bij huurovereenkomsten voor bepaalde tijd. Huurders genieten namelijk een hoge mate van huurbescherming, wat inhoudt dat de huurovereenkomst niet zomaar kan worden beëindigd zolang de huurder aan zijn verplichtingen voldoet (uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld dringend eigen gebruik).
Bij de nieuwe vorm van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd heeft de verhuurder hier geen ‘last’ van en stopt de overeenkomst op het afgesproken moment mits de verhuurder het einde van de overeenkomst op tijd heeft bevestigd. Het einde van de overeenkomst moet op zijn vroegst 3 maanden en op zijn laatst 1 maand, voor het einde van de huurovereenkomst schriftelijk worden bevestigd. Kristien: “Wanneer de verhuurder zich niet aan deze termijn houdt, loopt de huurovereenkomst door voor onbepaalde tijd met alle wettelijke gevolgen van dien! Het is dus erg belangrijk deze termijn goed te bewaken en ervoor te zorgen dat de bevestigingsbrief ook de huurder bereikt.”


Diverse regels

“Daarnaast zijn er nog een aantal andere belangrijke regels voor het verhuren voor bepaalde tijd. Zo mag de huurovereenkomst maar één keer met dezelfde huurder worden gesloten. Er kan dus niet worden gekozen voor een huurtermijn van bijvoorbeeld 2 x 1 jaar. Daarnaast mag de verhuurder de overeenkomst niet eerder beëindigen dan aan het einde van de afgesproken huurperiode. Dit geldt niet voor de huurder, hij/zij mag de huur tussentijds opzeggen.”


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Bent u benieuwd of deze manier van verhuren iets voor u is? Ik adviseer en begeleid u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak.

Uit elkaar… en de kinderen dan?

Wanneer ouders uit elkaar gaan is het belangrijk dat er goede en duidelijke afspraken gemaakt worden over (en eventueel samen met) de kinderen. Kinderen mogen onder geen beding de dupe worden van de scheiding! Om ruzies en conflicten zoveel mogelijk te voorkomen zijn ouders met minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan op te stellen.
Maar hoe maak je afspraken over de kinderen? Mogen kinderen ook zelf beslissen? Is er iemand die naar de kinderen luistert?


Het ouderschapsplan
Het is wettelijk verplicht om de volgende punten op te nemen in een ouderschapsplan:

  • Hoe worden de zorg- en opvoedtaken verdeeld?
  • Hoe informeer je elkaar over de kinderen en neem je beslissingen over belangrijke onderwerpen?
  • Hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld?

Uiteraard kunnen er in het plan ook afspraken gemaakt worden over andere onderwerpen, bijvoorbeeld wat wordt er afgesproken als een van de ouders wil verhuizen of wanneer een van de ouders een nieuwe partner heeft. Ook kan worden afgesproken op welk adres de kinderen zullen worden ingeschreven.

Maurena Leimena: “Besteed voldoende aandacht en zorg aan het ouderschapsplan! Het is belangrijk voor zowel de ouders als de kinderen dat alle partijen zich kunnen vinden in het plan, maar ook dat ze er zich van bewust zijn dat het een levend document is dat eens in de zoveel tijd aanpassing behoeft, omdat na verloop van tijd situaties toch veranderen.”

Als het plan door beide ouders ondertekend is, gaat het samen met het verzoek tot echtscheiding ter goedkeuring naar de rechter.


Kinderen betrekken
In het belang van de kinderen is het goed als ouders hun kinderen ook – op een bij hun leeftijd passende wijze – betrekken bij het maken van het plan. Bij kleine kinderen is dat weer anders dan bij tieners. Kinderen van 12 jaar of ouder zullen daarnaast door de kinderrechter worden uitgenodigd. Bij de kinderrechter mogen zij vertellen wat hun mening is over de afspraken die hun ouders over hen hebben gemaakt. Bij dit gesprek zijn de ouders niet aanwezig. Een gesprek bij de kinderrechter is vertrouwelijk. De kinderrechter zal niets over de inhoud van het gesprek met de ouders delen, tenzij hij of zij daarvoor toestemming van de kinderen heeft gekregen.


Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat
Maurena: “Als advocaat of mediator help ik de ouders graag met het goed en eerlijk opstellen van het ouderschapsplan. Onderdeel hiervan is ook het adviseren van de ouders over hoe ze hun kinderen het beste betrekken bij het maken van goede afspraken. Daarnaast kunnen de kinderen desgewenst ook zelf bij mij terecht mochten ze vragen hebben.”


Meer informatie
Op onze website kunt u nog meer relevante informatie vinden:

Of maak een afspraak voor het gratis 30 minuten adviesgesprek door te bellen met 085 047 35 53 of via de contactpagina.

Waar moet u op letten bij het tekenen van een koopovereenkomst woning?

Wanneer u een woning koopt, tekent u een koopcontract. Hierin staan alle afspraken rondom de aankoop en verkoop van de woning. Het is belangrijk dat u als koper ook goed controleert of u het met de inhoud daarvan eens bent.

Kristien Aerts: “Lees een koopovereenkomst goed door voordat u tekent! Ik wijs u graag op belangrijke punten. Mocht u te maken krijgen met bijvoorbeeld een (verborgen) gebrek na levering is dit natuurlijk erg vervelend. Ik adviseer u graag in deze situatie.”


Check de koopovereenkomst
Het kan voorkomen dat u tijdens een verbouwing in de aangekochte woning stuit op een enorme lekkage. Hiervoor wilt u natuurlijk de verkoper aansprakelijk stellen. Voordat u dit doet, dient u met een aantal dingen rekening te houden om de schade met succes te kunnen verhalen.
Als eerste checkt u wat er is overeengekomen in de koopovereenkomst. In de meeste overeenkomsten staat dat alle zichtbare en onzichtbare gebreken die er tijdens het sluiten van de koop waren, voor rekening en risico zijn van de koper. Dit geldt dus ook voor de verborgen gebreken.


Ernst van het gebrek
De ernst van het gebrek speelt ook een rol. Als het gebrek het normaal gebruik als woning niet mogelijk maakt, gelden er andere regels. Een ernstige lekkage of houtrot die de constructie aantast zijn enkele voorbeelden. De verkoper is in deze gevallen veelal wel aansprakelijk. Tenzij u bekend was met het gebrek of behoorde te kennen. Het kan hier van belang zijn of een bouwkundige inspectie heeft plaatsgevonden.
Verder kan bij oude woningen een ouderdomsclausule zijn opgenomen die aansprakelijkheid uitsluit voor ieder gebrek. U kunt van die woning ook niet dezelfde kwaliteit verwachten als van een nieuwe woning.


Hoe voorkomen?
U kunt zoveel mogelijk ellende voorkomen door uitgebreid onderzoek te laten doen voordat u de koopovereenkomst tekent. Zelf kunt u ook al wat doen door kasten en vloerkleden te verschuiven. Hierachter komen nog wel eens onaangename verrassingen tevoorschijn. Als het gebrek ontdekt wordt voordat de koop wordt gesloten, kunt u daarover nog onderhandelen.


Wat te doen bij een gebrek?
Wanneer u een gebrek ontdekt is het zaak dit per direct schriftelijk te melden bij de verkoper. In het algemeen wordt een termijn van 2 maanden als tijdig beoordeeld, maar dat kan onder omstandigheden anders zijn. Het is dan ook raadzaam om niet te wachten met het melden van een (verborgen) gebrek maar om dit direct kenbaar te maken bij de verkoper en deze aansprakelijk te stellen.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Zit u met een (verborgen) gebrek en weet u niet welke stappen u kan en moet ondernemen? Ik adviseer en begeleid u graag in deze situatie. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link http://www.al-advocaten.nl/contact/.