Gemeentegrond aan uw tuin toegevoegd? Weet wat uw rechten zijn!

Kristien Aerts: “Bewust of onbewust kan er (gemeente)grond aan uw tuin toegevoegd zijn. Dat stuk grond kan onder voorwaarden uw eigendom worden.”

 

Bevrijdende verjaring

Wanneer er (gemeente)grond aan uw tuin is toegevoegd kan dit onder de volgende twee voorwaarden uw eigendom worden:

  1. Dat het stuk grond door u in bezit is genomen, bijvoorbeeld door er een hek omheen te plaatsen. Let wel, als de eigenaar toestemming geeft om de grond te gebruiken, kan er nooit sprake zijn van inbezitneming maar is er sprake van houderschap.
  2. Het bezit heeft tenminste 20 jaar geduurd.

Als er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan is er sprake van zogenaamde “bevrijdende verjaring”. De oorspronkelijke eigenaar kan de grond niet meer terugvorderen, ook al was degene die de grond zich toe-eigende zich er van bewust dat de grond niet van hem was.

 

Onrechtmatige daad

Lange tijd stond de oorspronkelijke eigenaar van de grond met lege handen. In 2017 heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, beslist dat degene die het eigendom heeft verloren onder omstandigheden een vordering uit onrechtmatige daad kan instellen.

De Hoge Raad heeft gesteld: ‘Een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, wetende dat een ander daarvan eigenaar is, handelt tegenover die eigenaar immers onrechtmatig. Dat brengt mee dat deze laatste, mits aan de overige voorwaarden daarvoor is voldaan, kan vorderen dat hem door de bezitter de schade wordt vergoed die hij als gevolg van dat onrechtmatig handelen lijdt.’

Een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, terwijl hij weet dat een ander daarvan eigenaar is, handelt tegenover die eigenaar immers onrechtmatig. Er zal dus wel sprake moeten zijn van kwade trouw.

De schadevergoeding kan uit een geldelijke vergoeding bestaan, maar soms ook uit de overdracht van de grond.

Ook het instellen van de vordering uit onrechtmatige daad is aan verjaringstermijnen gebonden.

Heeft u te maken met een dergelijke zaak en kunt u wel wat hulp gebruiken? Aarzel niet en neem gerust contact op, ik help u graag.