Algemene voorwaarden Aerts Leimena advocaten

Samenwerkingsverband
Aerts Leimena advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten mr. K.K.M. Aerts – de Kok (h.o.d.n. Aerts advocatuur Steenbergen) en mr. M. Leimena (h.o.d.n. Leimena Advocatuur) die ieder voor eigen rekening en risico hun praktijk uitoefenen. Aerts Leimena advocaten is geen rechtspersoon en geen maatschap. Deze voorwaarden gelden voor de deelnemende zelfstandige advocaten en voor degenen die werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op (het bestuur van) de Stichting Beheer Derdengelden Aerts Leimena advocaten.
Waar in deze voorwaarden wordt vermeld “Aerts Leimena advocaten” wordt hier tevens bedoeld ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten tussen de opdrachtgever en de advocaat aan wie de opdracht en/of andere rechtsbetrekking wordt verstrekt, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan de zelfstandige advocaat van het samenwerkingsverband Aerts Leimena advocaten aan wie de opdracht wordt verstrekt.
Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan een van de bij het samenwerkingsverband aangesloten advocaten van Aerts Leimena advocaten opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten van opdrachtgever.
De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Aerts Leimena advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand, nadat deze door de advocaat aan wie de opdracht wordt verstrekt is aanvaard. Met de werkzaamheden zal een aanvang worden genomen nadat de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging door de desbetreffende advocaat is ontvangen, terwijl tevens het gevraagde voorschot is voldaan en, bij zaken die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verricht, de toevoeging is verstrekt en eigen bijdrage en voorschot griffierechten en/of andere noodzakelijke kosten van derden zijn voldaan.
Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door opdrachtnemer /een van de zelfstandige advocaten van Aerts Leimena advocaten. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
De advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis is maar een inspanningsverbintenis.
De opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, een en ander voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.
De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtgever een geldig legitimatiebewijs te tonen en het BSN nummer alsmede het documentnummer te verstrekken en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel af te geven.

Honorarium
Opdrachtnemer brengt aan opdrachtgever vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen 5% kantoorkosten en vermeerderd met verschotten en verschuldigde BTW, een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. In de opdrachtbevestiging zal deze honorering worden bevestigd en zal aan particuliere opdrachtgevers het uurtarief exclusief en inclusief BTW worden vermeld. Onder kantoorkosten wordt verstaan kosten ter dekking van verschillende kantoorfaciliteiten.
Het uurtarief kan jaarlijks worden aangepast. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van opdracht.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal maandelijks worden gedeclareerd. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.
Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente, verschuldigd. Daarnaast komen alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.
Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft opdrachtnemer het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade van opdrachtgever en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.
Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken, informatie of factuur waarover de opdrachtgever reclameert aan opdrachtnemer /Aerts Leimena advocaten kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Gefinancierde rechtsbijstand
Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van haar wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties (Basisregistratie Personen en Belastingdienst). Indien opdrachtgever in aanmerking kan komen voor gefinancierde rechtsbijstand en hij/zij hiervoor in aanmerking wenst te komen dient opdrachtgever dit met Aerts Leimena advocaten overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever is zelf gehouden de juiste gegevens aan te dragen.
Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief. Opdrachtgever gaat hier middels het tekenen van de opdrachtbevestiging voorafgaande aan de opdracht uitdrukkelijk mee akkoord.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer / advocaat van Aerts Leimena advocaten of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, een en ander met een maximum van € 10.000,–, behoudens opzet of grove schuld.
Bij het inschakelen van derden zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Opdrachtnemer / Aerts Leimena advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.

Bewaartermijn
Nadat een opdracht is afgerond wordt het dossier gearchiveerd en gedurende een termijn van 7 jaar bewaard. Na deze termijn zal het dossier worden vernietigd, tenzij opdrachtgever heeft aangegeven dat het dossier aan hem/haar dient te worden geretourneerd. Aerts Leimena advocaten behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het toezenden van het dossier.
Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Aerts Leimena advocaten zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies

Klachten en Geschillen
Aerts Leimena advocaten hebben een interne klachtenprocedure. De tekst van deze regeling is te vinden op onze website. Indien de interne klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de klacht vervolgens worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank voor klachten met betrekking tot declaraties dan wel bij de Deken van de Orde van Advocaten met betrekking tot andere klachten.
Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.