executoriale verkoop

Executoriale verkoop betekent een gedwongen openbare verkoop.

Als een schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de schuldeiser op zeker moment overgaan tot executoriale verkoop van onder meer roerende of onroerende zaken van de schuldenaar, ofwel de zaken die van waarde zijn en verkocht kunnen worden.

Een hypotheekhouder (meestal de bank) kan zonder rechterlijke uitspraak overgaan tot verkoop van het onderpand als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Ook de belastingdienst kan in bepaalde gevallen zonder rechterlijke toets tot executoriale verkoop overgaan.
Andere schuldeisers zullen hun vordering eerst door een rechter moeten laten toetsen, waarna beslag kan worden gelegd en kan worden overgegaan tot verkoop op een veiling. Daarbij dienen zij zich aan een aantal regels te houden. Zo zal een (eerste) hypotheekhouder de gelegenheid moeten krijgen de executie over te nemen.

Het is raadzaam dat u zich in dit geval laat adviseren, zowel als schuldeiser en als schuldenaar. De kosten van executoriale verkoop zijn hoog en de executiewaarde is vaak lager dan de onderhandse verkoopwaarde. Die kosten worden eerst uit de opbrengst voldaan, daarna wordt de schuld afgelost. Veelal is er dan nog een restschuld waarvoor de schuldenaar aansprakelijk blijft.
Het verdient derhalve in dat geval de voorkeur met de schuldeiser rond de tafel te gaan zitten om te proberen een regeling te treffen. Tevens kan worden bezien of de schuld ook op een andere manier kan worden voldaan.

Voor verdere informatie kunt u uiteraard contact opnemen. Wij hebben uitgebreide ervaring met het voeren van procedures in het kader van de executoriale verkoop van woningen, waaronder het inroepen van het huurbeding, beheer- en ontruimingsbeding en de onderhandse verkoop.
Ook over de mogelijkheden tot het leggen van beslag kunnen wij u verder informeren en adviseren.