Goed nieuws voor kleine Vereniging van Eigenaars!

Speciaal voor kleine VvE’s is er een nieuw modelreglement opgesteld. Zij konden al gebruik maken van verschillende modelreglementen maar deze zijn op veel punten minder goed bruikbaar.

Kristien Aerts: “Dit nieuwe modelreglement is eenvoudiger van opzet en specifiek voor de kleine VvE’s tot ca. 5 appartementsrechten. Wil je hier gebruik van maken? Let er dan wel op dat je ook de akte laat wijzigen anders is het niet geldig!”

Modelreglementen voor VvE

De rechten en plichten en verdere regels van en voor appartementseigenaren zijn opgenomen in een reglement, welk reglement is opgenomen in de akte van splitsing. Er zijn een heel aantal Modelreglementen die daarvoor worden gebruikt en worden toegespitst op die betreffende VvE. Het laatste modelreglement dateert van 2017. Die modelreglementen zijn uitgebreid en veelal goed bruikbaar voor grote VvE’s.

Specifiek voor kleine VvE’s

Voor kleine VvE’s zijn de bestaande modelreglementen op veel punten minder goed bruikbaar. Daarom is er nu een modelreglement opgesteld speciaal voor de kleine VvE’s (met 2 tot ca. 5 appartementsrechten). In dit nieuwe model zijn alle regelingen eruit gehaald die niet van toepassing zijn op kleine VvE’s. Daarnaast is het eenvoudiger van opzet. Enkele voorbeelden:

 • De stemverhoudingen zijn vereenvoudigd. Alle besluiten worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen. Voor het geval de andere eigenaar weigert mee te werken of nooit aanwezig is tijdens vergaderingen, is er oplossing gecreëerd.
 • Er is een bestuurswijziging. Alle leden zijn bestuurder. Ze moeten nog wel door de vergadering gekozen worden.

Akte wijzigen
In de akte van splitsing kan dit modelreglement van toepassing worden verklaard. Tevens kunnen wijzigingen en aanvullingen worden opgenomen.
Let op: Een nieuw modelreglement geldt niet automatisch voor bestaande VvE’s. Daartoe dient de akte te worden gewijzigd.

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wil je hier meer over weten? Maak dan een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.”

10 september 2021, dag van de scheiding!

De Dag van de Scheiding is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de noodzaak van een zorgvuldige begeleiding voor partners die gaan scheiden. Noodzaak voor de partners zelf en voor eventuele kinderen. Er zijn verschillende manieren om uit elkaar te gaan. Het is belangrijk om te kiezen voor de manier die het beste bij u/jullie past. Maurena Leimena: “Als vFAS-advocaat/mediator help ik u op kundige wijze door alle aspecten van de scheiding heen. Samen bekijken we hoe de scheiding voor u (en de kinderen) het beste afgewikkeld kan worden op juridisch, financieel én emotioneel gebied.”
U kunt bij Aerts Leimena advocaten terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek. Dan informeren wij u graag over wat er allemaal komt kijken bij een scheiding. Wilt u een afspraak maken, neemt u dan contact met ons op via 085 047 35 53 of vul ons contactformulier in! Vanzelfsprekend bieden wij de mogelijkheid om persoonlijk, telefonisch of via videobellen uw vragen te beantwoorden. Kijk op onze website voor meer informatie of op www.dagvandescheiding.nl

Kan de rechter een betalingsregeling opleggen?

Kristien Aerts:  “Nu is dat nog niet mogelijk maar misschien in de toekomst wel! Er wordt aan een wetsvoorstel gewerkt om de rechter deze bevoegdheid te geven. De regeling moet ervoor zorgen dat er sneller een redelijke betalingsregeling getroffen kan worden zodat een kostbare en onzekere procedure voorkomen kan worden.”

 

Betalingsregeling is niet afdwingbaar
Als u een schuld heeft bij een schuldeiser en deze in termijnen wilt betalen, dient de schuldeiser daarmee akkoord te gaan. Een betalingsregeling is niet afdwingbaar. De schuldeiser heeft in beginsel recht op een betaling in één keer. Daarnaast is het aan de schuldeiser om voorwaarden te stellen wanneer hij/zij wel akkoord gaat met een betalingsregeling.

Hoewel debiteuren vaak denken dat de rechter een betalingsregeling wel kan opleggen en kan vastleggen in een vonnis, is daarvan (nog) geen sprake. Een rechter probeert vaak wel om daartoe te bemiddelen. Een betalingsregeling kan alleen niet tegen de wil van een schuldeiser worden opgelegd.

 

Verandering door nieuwe regeling?
Onze minister voor de Rechtsbescherming, Sander Dekker, is bezig met een wetsvoorstel zodat de rechter wel betalingsregelingen kan opleggen. De minister wil nog niet zover gaan om de schuldenaar een algemene recht op een betalingsregeling te geven, dan wel een schuldeiser daartoe te verplichten. Dit is namelijk in strijd met de contractsvrijheid.

De minister gaat onderzoeken of het mogelijk is om de rechter een betalingsregeling op te laten leggen indien duidelijk is dat een schuldenaar de schuld niet in 1 keer kan betalen en het van hem/haar ook niet gevergd kan worden dat hij/zij in 1 keer betaalt. Daarbij dient uiteraard ook rekening te worden gehouden met de belangen van de schuldeiser.

 

Waarom deze regeling?
Een dusdanige regeling kan als voordeel hebben dat partijen sneller geneigd zullen zijn in het voortraject een redelijke betalingsregeling te treffen. Daarmee kan een kostbare en onzekere procedure voorkomen worden. Het is nog onbekend of en wanneer dit wetsvoorstel zal worden aangenomen.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Wilt u meer weten over het treffen van een betalingsregeling? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Voor een bovenmatige schenking is altijd toestemming van de echtgenoot nodig!

Maurena Leimena: “Zonder toestemming van de echtgenoot kan een bovenmatige schenking zoals een groot geld bedrag achteraf teruggedraaid worden. Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig om de echtgenoot vooraf schriftelijk toestemming te laten geven.”

 

Toestemming voor bovenmatige schenking

Een echtgenoot of geregistreerd partner heeft op grond van artikel 1:88 lid 1b BW de toestemming van zijn of haar echtgenoot/partner nodig om een schenking te doen. Voor een gebruikelijke, niet bovenmatige schenking is geen toestemming nodig. Wat een gebruikelijke, niet bovenmatige gift is hangt af van feiten en omstandigheden. Maar denk aan bijvoorbeeld een klein geldbedrag als verjaardagscadeautje of een donatie voor een goed doel.

Er is geen toestemming vereist voor giften welke de strekking hebben dat zij pas zullen worden uitgevoerd na het overlijden van degene die de gift doet, en niet reeds tijdens leven worden uitgevoerd.

 

Schenking achteraf terugdraaien

Wanneer men zonder toestemming van zijn/haar echtgenoot een groot geld bedrag schenkt, dan kan die echtgenoot de schenking achteraf terugdraaien. Het maakt niet uit of men in een (beperkte) gemeenschap van goederen is gehuwd of onder huwelijksvoorwaarden.  Zelfs als er sprake is van een koude uitsluiting, is er toestemming van de echtgenoot nodig voor het doen van een bovenmatige schenking.

Het toestemmingsvereiste komt voort uit de beschermingsgedachte. De wetgever heeft het gezin willen beschermen tegen rechtshandelingen die grote nadelige gevolgen (kunnen) hebben voor een gezin.

Alleen de echtgenoot van wie zijn/haar toestemming vereist is en dus niet de echtgenoot die de schenking heeft gedaan, kan de schenking achteraf terug draaien door de schenking te vernietigen. De gescheiden echtgenoot kan ook nog een beroep doen op vernietiging. Tot slot kunnen ook de erfgenamen van de overleden echtgenoot die geen toestemming heeft gegeven een beroep doen op vernietiging van de schenking.  Zolang de schenking, niet is vernietigd, blijft die schenking wel gewoon geldig.

Let op: de (ex)echtgenoot dient uiterlijk binnen 3 jaar de schenking te vernietigen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat hij of zij op de hoogte is geraakt van de schenking. Deze termijn begint dus niet te lopen vanaf de schenking.

 

Hoe toestemming geven?

Er gelden geen vormvereisten aan het geven van toestemming. De toestemming kan ook afgeleid worden uit het gedrag van de echtgenoot. Om geen onduidelijkheid te hebben of  toestemming is gegeven, is het aan te bevelen dat de echtgenoot schriftelijk vooraf toestemming geeft.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u meer weten over het doen van een schenking? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Uw huur- of koopwoning verhuren, mag dat?

Kristien Aerts: “U kunt uw huur- of koopwoning niet zomaar verhuren. Of dit mogelijk is hangt af van wat er overeengekomen is in de huurovereenkomst of hypotheekakte. Wanneer u deze afspraken niet nakomt kan dat een grond opleveren om de huurovereenkomst te ontbinden of de hypotheek zelfs worden opgezegd.”

 

Huurwoning verhuren

Als huurder van een woning is het volgens de wet onder voorwaarden toegestaan om de gehuurde woning door te verhuren. Maar let op, veelal staat in de huurovereenkomst een verbod op onderhuur. Kijk de bepalingen in uw huurovereenkomst dus goed na voordat u uw gehuurde woning gaat verhuren.

Wanneer u toch de huurwoning doorverhuurt, terwijl dit door de verhuurder is uitgesloten, komt u uw verplichtingen niet na en kan de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. Ten aanzien van uw onderhuurder kunt u dan schadeplichtig worden.

 

Koopwoning verhuren

Als eigenaar van een woning is het ook niet altijd toegestaan om uw woning te verhuren. In de meeste hypotheekakten is een bepaling opgenomen dat een woning niet zonder toestemming van de hypotheeknemer in gebruik genomen mag worden door een derde.

Wanneer u toch de woning verhuurt, kan de geldverstrekker de hypotheek opzeggen.

Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, waardoor u van rechtswege lid bent van een Vereniging van Eigenaars, dient u de akte van splitsing en het daarin opgenomen reglement na te zien. Daarin zijn de mogelijkheden opgenomen tot verhuur dan wel het in gebruik geven van het privé-gedeelte.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Voor persoonlijk advies kunt u hier een afspraak maken voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Let op de regelgeving en spelregels van een schenking!

Maurena Leimena: “Wilt u een schenking doen? Houdt er dan rekening mee dat er op fiscaal en civielrechtelijk gebied een aantal regels gelden. Zorgvuldig en goed schenken is nog een hele kunst. Zeker bij grote geldbedragen of een schenking met bepaalde voorwaarden is het raadzaam om u goed te laten informeren.”

 

Wat is een schenking?

Artikel 175 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geeft de definitie van een schenking:

“Een schenking is een overeenkomst om niet, die er toe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen van de andere partij, de begiftigde, verrijkt.”

Een schenking heeft als doel om de begiftigde ten koste van het vermogen van de schenker te bevoordelen, zonder dat de begiftigde een tegenprestatie daarvoor hoeft te leveren. Net zoals een normale overeenkomst, waar wel een tegenprestatie tegenover staat, komt een overeenkomst van schenking door aanbod en aanvaarding tot stand. Een schenking geldt als aanvaard, wanneer de begiftigde het aanbod niet onmiddellijk afwijst.

 

Wat is een gift?

De termen schenking worden in de praktijk nog weleens door elkaar gebruikt, maar juridisch is er een verschil. Waar er bij het begrip schenking sprake is van een overeenkomst om niet, is een gift iedere handeling, dus ook andere (rechts)handelingen dan een overeenkomst, die er toe strekt een ander ten koste van het eigen vermogen  te verrijken. Een gift kan ook zijn dat een erfgenaam een erfenis verwerpt om daarmee andere erfgenamen te bevoordelen. Het kan bij een gift zelfs zo zijn dat er wel sprake is van een tegenprestatie, denk aan verkoop van een goed tegen een vriendenprijs.

 

Wat kan er dan geschonken worden?

Het kan gaan om goederen of contant geld, maar ook om het overboeken of storten van een bedrag op iemand anders zijn rekening. Ook bij het wel of niet verrichten van een prestatie kan sprake zijn van een schenking. Zo valt ook het kwijtschelden van een schuld onder het begrip schenking.

 

Welke vormvereisten zijn er voor een geldige schenking?

Schenken is vormvrij. Dat betekent dat er geen vormvoorschriften zijn. Een schenking kan dus zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan.

Hierop geldt één uitzondering: de schenking bij dode. Deze schenking heeft de strekking om pas uitgevoerd te worden, wanneer de schenker is overleden. Deze schenking is alleen geldig als de schenking persoonlijk door de schenker is aangegaan en van de schenking een notariële akte is opgemaakt. Is hier geen sprake van, dan vervalt de schenking. Belangrijk om te weten, dat het hier niet gaat om een gedane schenking bij leven, deze vervalt niet bij het overlijden van de schenker en dient door de erfgenamen gewoon uitgevoerd te worden.

Alhoewel er dus voor een schenking onder de levenden geen vormvereisten gelden is het wel raadzaam, zeker als het om grote bedragen gaat of om bepaalde voorwaarden aan de schenking te verbinden of omdat het noodzakelijk is voor de levering van het geschonken goed, om een schenking in een notariële akte vast te leggen. Een notariële akte heeft bovendien dwingende bewijskracht.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Voor persoonlijk advies kunt u altijd een gratis 30 minuten adviesgesprek inplannen via 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Heeft u juridisch advies nodig?

Bij Aerts Leimena advocaten helpen we u graag tijdens een gratis 30 minuten adviesgesprek! Wij zijn gespecialiseerd in:
 • familierecht,
 • erfrecht,
 • huurrecht,
 • onroerend goed,
 • verbintenissenrecht en
 • incassozaken.
Bij ons kunt u altijd rekenen op een helder en eerlijk advies. Uiteraard houden wij ons aan alle adviezen van het RIVM. Wij kijken dan ook per aanvraag of het adviesgesprek telefonisch of met afstand op kantoor plaats kan vinden.

Wat is belangrijk om te weten over een ouderdomsclausule?

Kristien Aerts: ” In de koopovereenkomst van een oudere woning kan een ouderdomsclausule zijn opgenomen. In die ouderdomsclausule is opgenomen dat de koper weet dat het een oude woning is, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden, aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen

Verkoper sluit daarmee aansprakelijkheid van (verborgen) gebreken uit, waarvoor hij normaliter volgens de wet en ook volgens de standaardbepalingen van veel koopovereenkomsten wel aansprakelijk is.

Als koper nadat hij de woning aan hem is geleverd er achter komt dat er ernstige gebreken zijn, zal hij daartoe in veel gevallen de verkoper als gevolg van de ouderdomsclausule niet met succes kunnen aanspreken.

Als u als koper deze ouderdomsclausule in de koopovereenkomst ziet staan, is het zaak een goed onderzoek te laten uitvoeren door een bouwkundige om te bezien of u niet voor verrassingen komt te staan. Als er uit dat onderzoek blijkt dat er twijfel is over bijvoorbeeld de staat van het dak, is het aan te raden verder onderzoek te laten verrichten.

Als verkoper moet u er op letten dat de clausule niet te algemeen is omschreven. Hoe specifieker hoe beter. Bovendien geldt dat de ouderdomsclausule niet ziet op nieuw aangebrachte verbeteringen in de woning, bijvoorbeeld op een nieuwe aanbouw.

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Ik adviseer u graag omtrent de omschrijving van de ouderdomsclausule, dan wel de uitleg daarvan. Beter voorkomen dan genezen.’’ Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Hoe werkt het inzagerecht in een medisch dossier voor nabestaanden?

Maurena Leimena: “Het is een situatie waar je liever niet mee te maken krijgt, maar welke situatie we in de erfrechtpraktijk wel regelmatig tegenkomen. Er wordt getwijfeld aan de wilsbekwaamheid van een overleden dierbare ten tijde van het opstellen van het testament. In dit geval kan het van belang zijn dat de erfgenamen inzage kunnen krijgen in het medisch dossier van de overledene.

Onder welke omstandigheden kan een nabestaande inzage krijgen? Ruim een jaar geleden op 1 januari 2020 is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de regeling over het inzagerecht in medische dossiers na overlijden van een patiënt.

 

Hoofdregel en uitzonderingen

Over het algemeen geldt dat het beroepsgeheim van een hulpverlener niet zomaar opzij gezet kan worden. Het beroepsgeheim is ook na het overlijden van kracht. Het beroepsgeheim biedt een waarborg voor patiënten dat zij een vrije toegang tot de gezondheidszorg hebben en dat zij in alle vrijheid met vertrouwen in geheimhouding informatie kunnen delen met hun hulpverlener.

Als hoofdregel geldt dan ook dat een hulpverlener een nabestaande alleen inzage kan geven in het medisch dossier van een overleden patiënt, als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 7:457 lid 1 BW). Per 1 januari 2020 is in de WGBO een regeling opgenomen voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt door nabestaanden, voormalig vertegenwoordigers en ouders of voogden van overleden kinderen. Dit wordt geregeld in artikel 7:458a BW, waarin de uitzonderingen op de hoofdregel zijn opgenomen. Het doel van dit artikel is duidelijkheid te creëren voor zowel hulpverleners als nabestaanden en tegemoet te komen aan de behoefte van nabestaanden om het medisch dossier te kunnen inzien.

In de volgende gevallen dient de hulpverlener inzage in het medisch dossier te geven:

 • wanneer de patiënt bij leven schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven;
 • als een nabestaande op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg een mededeling van de zorgaanbieder ontvangt dat een incident (denk aan een medische fout) heeft plaatsgevonden;
 • wanneer de nabestaande een zwaarwegend belang heeft bij inzage, er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat dit belang wordt geschaad en inzage noodzakelijk is voor de behartiging van dit zwaarwegend belang;
 • de overleden patiënt jonger dan 16 jaar is.

In de erfrechtpraktijk zal vooral de uitzondering “zwaarwegend belang” een rol spelen.  De wetgever en de rechtspraak geven een aantal voorbeelden van situaties waarin sprake is van een zwaarwegend belang:

 1. het aanvechten van een rechtshandeling;
 2. inzage nodig voor vertegenwoordiger in het kader van een civiele procedure;
 3. het belang om te kunnen bepalen of een klacht kan worden ingediend wegens een medische fout;
 4. het belang om te weten te komen van wie men afstamt;
 5. het belang om erachter te komen of het overleden familielid een erfelijke ziekte had;
 6. de benadeling in een nalatenschap terwijl het vermoeden bestaat dat de erflater ten tijde van de wijziging van het testament wilsonbekwaam was;
 7. het beginsel van hoor en wederhoor (recht op contra-expertise door middel van een tweede inzage bij onenigheid over een deskundigenoordeel);

De hulpverlener bepaalt in beginsel of sprake is van een zwaarwegend belang en of inzage in of een afschrift van het dossier noodzakelijk is ter behartiging van dat belang. Er worden uitsluitend gegevens verstrekt voor zover deze betrekking hebben op de grond waarvoor inzage wordt verleend.

Voor een afstammeling die door een erflater bij testament is onterfd, kan artikel 7:458a BW uitkomst bieden om te bewijzen dat de erflater wellicht ten tijde van het opmaken van een testament wilsonbekwaamheid was. Was de erflater wilsonbekwaam ten tijde van het opstellen van het testament, dan is het testament op grond van artikel 3:34 lid 2 BW nietig.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Bel dan voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak – link http://www.al-advocaten.nl/contact/.

 

Zorg voor het vastleggen van afspraken

Zorg voor het vastleggen van afspraken

Kristien Aerts: “Het is vervelend en komt te vaak voor: afspraken tussen partijen die mondeling worden gemaakt en waarbij dat fout gaat. Ofwel moet er snel iets gebeuren, ofwel zijn partijen bekenden van elkaar. Geen probleem, zolang partijen zich houden aan die afspraken. Door de afspraken schriftelijk vast te leggen kan er op dat document later teruggevallen worden. Voor professionele partijen is het te adviseren daarnaast te werken met algemene voorwaarden, die voorafgaande aan het geven van de opdracht moeten zijn geaccepteerd. Ik adviseer u graag bij het maken van een overeenkomst of bij het maken van algemene voorwaarden.”

Maak nu een afspraak voor een afspraak via 085 047 35 53 of plan online in.