Heeft u juridisch advies nodig?

Bij Aerts Leimena advocaten helpen we u graag tijdens een gratis 30 minuten adviesgesprek! Wij zijn gespecialiseerd in:
 • familierecht,
 • erfrecht,
 • huurrecht,
 • onroerend goed,
 • verbintenissenrecht en
 • incassozaken.
Bij ons kunt u altijd rekenen op een helder en eerlijk advies. Uiteraard houden wij ons aan alle adviezen van het RIVM. Wij kijken dan ook per aanvraag of het adviesgesprek telefonisch of met afstand op kantoor plaats kan vinden.

Wat is belangrijk om te weten over een ouderdomsclausule?

Kristien Aerts: ” In de koopovereenkomst van een oudere woning kan een ouderdomsclausule zijn opgenomen. In die ouderdomsclausule is opgenomen dat de koper weet dat het een oude woning is, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden, aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen

Verkoper sluit daarmee aansprakelijkheid van (verborgen) gebreken uit, waarvoor hij normaliter volgens de wet en ook volgens de standaardbepalingen van veel koopovereenkomsten wel aansprakelijk is.

Als koper nadat hij de woning aan hem is geleverd er achter komt dat er ernstige gebreken zijn, zal hij daartoe in veel gevallen de verkoper als gevolg van de ouderdomsclausule niet met succes kunnen aanspreken.

Als u als koper deze ouderdomsclausule in de koopovereenkomst ziet staan, is het zaak een goed onderzoek te laten uitvoeren door een bouwkundige om te bezien of u niet voor verrassingen komt te staan. Als er uit dat onderzoek blijkt dat er twijfel is over bijvoorbeeld de staat van het dak, is het aan te raden verder onderzoek te laten verrichten.

Als verkoper moet u er op letten dat de clausule niet te algemeen is omschreven. Hoe specifieker hoe beter. Bovendien geldt dat de ouderdomsclausule niet ziet op nieuw aangebrachte verbeteringen in de woning, bijvoorbeeld op een nieuwe aanbouw.

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Ik adviseer u graag omtrent de omschrijving van de ouderdomsclausule, dan wel de uitleg daarvan. Beter voorkomen dan genezen.’’ Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Hoe werkt het inzagerecht in een medisch dossier voor nabestaanden?

Maurena Leimena: “Het is een situatie waar je liever niet mee te maken krijgt, maar welke situatie we in de erfrechtpraktijk wel regelmatig tegenkomen. Er wordt getwijfeld aan de wilsbekwaamheid van een overleden dierbare ten tijde van het opstellen van het testament. In dit geval kan het van belang zijn dat de erfgenamen inzage kunnen krijgen in het medisch dossier van de overledene.

Onder welke omstandigheden kan een nabestaande inzage krijgen? Ruim een jaar geleden op 1 januari 2020 is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de regeling over het inzagerecht in medische dossiers na overlijden van een patiënt.

 

Hoofdregel en uitzonderingen

Over het algemeen geldt dat het beroepsgeheim van een hulpverlener niet zomaar opzij gezet kan worden. Het beroepsgeheim is ook na het overlijden van kracht. Het beroepsgeheim biedt een waarborg voor patiënten dat zij een vrije toegang tot de gezondheidszorg hebben en dat zij in alle vrijheid met vertrouwen in geheimhouding informatie kunnen delen met hun hulpverlener.

Als hoofdregel geldt dan ook dat een hulpverlener een nabestaande alleen inzage kan geven in het medisch dossier van een overleden patiënt, als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 7:457 lid 1 BW). Per 1 januari 2020 is in de WGBO een regeling opgenomen voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt door nabestaanden, voormalig vertegenwoordigers en ouders of voogden van overleden kinderen. Dit wordt geregeld in artikel 7:458a BW, waarin de uitzonderingen op de hoofdregel zijn opgenomen. Het doel van dit artikel is duidelijkheid te creëren voor zowel hulpverleners als nabestaanden en tegemoet te komen aan de behoefte van nabestaanden om het medisch dossier te kunnen inzien.

In de volgende gevallen dient de hulpverlener inzage in het medisch dossier te geven:

 • wanneer de patiënt bij leven schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven;
 • als een nabestaande op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg een mededeling van de zorgaanbieder ontvangt dat een incident (denk aan een medische fout) heeft plaatsgevonden;
 • wanneer de nabestaande een zwaarwegend belang heeft bij inzage, er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat dit belang wordt geschaad en inzage noodzakelijk is voor de behartiging van dit zwaarwegend belang;
 • de overleden patiënt jonger dan 16 jaar is.

In de erfrechtpraktijk zal vooral de uitzondering “zwaarwegend belang” een rol spelen.  De wetgever en de rechtspraak geven een aantal voorbeelden van situaties waarin sprake is van een zwaarwegend belang:

 1. het aanvechten van een rechtshandeling;
 2. inzage nodig voor vertegenwoordiger in het kader van een civiele procedure;
 3. het belang om te kunnen bepalen of een klacht kan worden ingediend wegens een medische fout;
 4. het belang om te weten te komen van wie men afstamt;
 5. het belang om erachter te komen of het overleden familielid een erfelijke ziekte had;
 6. de benadeling in een nalatenschap terwijl het vermoeden bestaat dat de erflater ten tijde van de wijziging van het testament wilsonbekwaam was;
 7. het beginsel van hoor en wederhoor (recht op contra-expertise door middel van een tweede inzage bij onenigheid over een deskundigenoordeel);

De hulpverlener bepaalt in beginsel of sprake is van een zwaarwegend belang en of inzage in of een afschrift van het dossier noodzakelijk is ter behartiging van dat belang. Er worden uitsluitend gegevens verstrekt voor zover deze betrekking hebben op de grond waarvoor inzage wordt verleend.

Voor een afstammeling die door een erflater bij testament is onterfd, kan artikel 7:458a BW uitkomst bieden om te bewijzen dat de erflater wellicht ten tijde van het opmaken van een testament wilsonbekwaamheid was. Was de erflater wilsonbekwaam ten tijde van het opstellen van het testament, dan is het testament op grond van artikel 3:34 lid 2 BW nietig.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Bel dan voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak – link http://www.al-advocaten.nl/contact/.

 

Zorg voor het vastleggen van afspraken

Zorg voor het vastleggen van afspraken

Kristien Aerts: “Het is vervelend en komt te vaak voor: afspraken tussen partijen die mondeling worden gemaakt en waarbij dat fout gaat. Ofwel moet er snel iets gebeuren, ofwel zijn partijen bekenden van elkaar. Geen probleem, zolang partijen zich houden aan die afspraken. Door de afspraken schriftelijk vast te leggen kan er op dat document later teruggevallen worden. Voor professionele partijen is het te adviseren daarnaast te werken met algemene voorwaarden, die voorafgaande aan het geven van de opdracht moeten zijn geaccepteerd. Ik adviseer u graag bij het maken van een overeenkomst of bij het maken van algemene voorwaarden.”

Maak nu een afspraak voor een afspraak via 085 047 35 53 of plan online in.

ACTUEEL: Huurachterstand bedrijfsruimte tijdens de Corona-crisis

Huurachterstand coronacrisis

Sinds het uitbreken van de Coronacrisis zijn er bedrijven die, als gevolg door omzetdaling of zelfs volledig omzetverlies, de huur van hun pand (tijdelijk) niet meer kunnen betalen. Voor deze bedrijven zijn er afspraken gemaakt tussen de brancheorganisaties. In april vorig jaar is er een akkoord bereikt waarin een pakket aan steunmaatregelen voor huurders is opgenomen die in betaalproblemen zijn gekomen. Het is evenwel een richtlijn waaraan verhuurders zich in beginsel niet hoeven te houden.”
Rechtspraak
Sinds april 2020 heeft de rechter zich een aantal keer gebogen over de vraag of en hoeveel huur de huurder die omzetverlies lijdt, dient te betalen tijdens deze periode van crisis. De rechter heeft een aantal keer geoordeeld dat er sprake is van een gebrek – verhuurder verschaft niet het huurgenot dat de huurder bij het aangaan mag verwachten – als gevolg van de overheidsmaatregelen die er zijn genomen door het gedwongen sluiten van met name horeca- en winkelpanden. Aansprakelijkheid daarvoor is evenwel veelal uitgesloten in de huurovereenkomst.

Daarnaast is de rechter in veel gevallen van oordeel dat ook sprake is van onvoorziene omstandigheden. Om die reden kan de opschorting van de huur gerechtvaardigd zijn, waarbij verschillende percentages worden gehanteerd, van 25-33% tot 50%, over een bepaalde periode.

Ons advies
Kristien Aerts: “Met deze uitspraken in het achterhoofd kan het nuttig zijn eerst met uw verhuurder in gesprek te gaan als u de huur tijdelijk niet kunt betalen. Uiteraard geldt dit ook voor de verhuurder: probeer er eerst met uw huurder uit te komen, voordat u naar de rechter stapt. Een verhuurder kan immers gebaat zijn bij het voortzetten van de huur met een goede huurder, ook na het coronatijdperk.”

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Bel dan voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak

Wij wensen u fijne feestdagen!

Aerts Leimena advocaten wenst u prettige kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!

Heeft u in 2021 juridisch advies nodig? Wij helpen u graag met onze eerlijke en professionele kijk op zaken. Bekijk onze specialisaties op onze website en maak alvast een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Let op: per 1 januari wijzigingen energielabel

Het energielabel voor woningen en utiliteitsgebouwen gaat veranderen. Kristien Aerts: “Het is volgend jaar voor woningeigenaren niet langer mogelijk om online een energielabel aan te vragen. U moet hiervoor een afspraak maken met een vakbekwaam energieadviseur die bij u thuis langskomt.”

Werkwijze
Deze adviseur berekent hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van uw woning. Hiervoor wordt er gekeken naar de aanwezige installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen. Daarnaast gaat de adviseur kijken hoe goed uw huis geïsoleerd is. Denkt u hierbij aan vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of dubbelglas.

Op deze manier wordt het energielabel nauwkeuriger vastgesteld en is het mogelijk om verbeterpunten aan te wijzen. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het energielabel te staan.

Kosten nieuw energielabel
De prijs van een energielabel hangt af van het type woning, de beschikbare documenten en de tijd die de energieadviseur nodig heeft om alles op te nemen. Naar verwachting zullen de kosten voor een energielabel bij een eengezinswoning uitkomen op zo’n € 190,00 en bij appartementen om gemiddeld € 100,00. Uiteindelijk bepaalt uw energieadviseur de prijs van het energielabel. De uiteindelijke prijs zal na 1 januari 2021 duidelijk worden.

VEL blijft geldig
Als u al een geregistreerd VEL heeft blijft die nog 10 jaar geldig.

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Heeft u vragen over het energielabel van uw woning of utiliteitsgebouw? Bel dan voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Voorkom conflicten bij uw nalatenschap

In de praktijk blijkt dat het verdelen van de nalatenschap lang niet altijd in goede harmonie kan worden gerealiseerd. Emoties en communicatieproblemen staan een oplossing dan vaak in de weg.

Maurena Leimena: “Indien u in een dergelijke situatie verzeild bent geraakt, ontrafelen wij als adviseur met u de nalatenschap en de wijze waarop die verdeeld moet worden en zoeken wij met u naar een passende oplossing. Soms is de oplossing in een erfrechtelijke kwestie te vinden in overleg tussen de nabestaanden, met de executeur of de notaris. Wij geven ook graag advies in een vroeg stadium, denk bijvoorbeeld aan een check-up van uw testament of advies over erfrechtelijke consequenties bij samenwonen of (her)trouwen.”

Klik hier voor meer informatie of maak gebruik van ons gratis 30 minuten adviesgesprek.

Actueel: Huizenmarkt trekt zich niets aan van coronacrisis

Ondanks de coronacrisis draait de woningmarkt op volle toeren.

Kristien Aerts: “Het gebeurt waarschijnlijk niet dagelijks dat u een woning of andere onroerende zaak (ver)koopt. Meestal gaat die koop en levering gewoon goed, maar er kunnen allerlei problemen voor, tijdens en na de koop en levering ontstaan. Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Als specialist in onroerend goed adviseer ik u graag bij de (ver)koop van uw woning.

Let op: per 1 januari 2021 vinden er wijzigingen in de overdrachtsbelasting plaats, kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij koop van een woning, beleggers gaan 8% overdrachtsbelasting betalen.”

Maak een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek (persoonlijk, telefonisch of middels video call).

Indexeringspercentage alimentatie 2021

Het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Elk jaar veranderen de lonen en daarom wordt dit ook doorberekend in het vastgestelde alimentatie bedrag. Per 1 januari 2021 stijgt de kinder- en/of partneralimentatie weer met 3%.

Maurena Leimena: “Maar let op, dit gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogt, zult u diegene hierop moeten wijzen. Ook is het mogelijk dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten.“

indexeringspercentageWettelijke indexering
De wettelijke indexering geldt voor door de rechter vastgestelde alimentatie en voor overeengekomen alimentatie slechts voor zover deze verplichting uit de wet voortvloeit. Het nieuwe percentage wordt vastgesteld aan de hand van het loonindexcijfer. Het vastgestelde indexeringspercentage wordt eerst berekend over de vastgestelde bijdrage en vervolgens elke keer over de laatst gewijzigde bijdrage. Met toepassen van de wettelijke indexering wordt bereikt dat eenmaal vastgestelde of overeengekomen alimentatie ondanks wijzigingen in de hoogte van de lonen blijven beantwoorden aan de wettelijke maatstaf van de draagkracht. Tevens wordt op deze wijze voorkomen dat degene die alimentatie ontvangt elk jaar aanpassing van de uitkering moet vragen in verband met inflatie.

Verhoging gaat niet vanzelf
Het doorvoeren van de wettelijke indexering gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Dit kunt u doen door een brief te schrijven of de persoon op de wettelijke verhoging te attenderen. Wanneer u een brief schrijft, kunt u het beste ook gelijk het nieuwe bedrag vermelden. Dit bedrag kunt u berekenen op de website van het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage.
Niet geinde wettelijke indexering is onderhevig aan verjaring van vijf jaar. Maar niet betaalde wettelijke indexering, zelfs langer dan vijf jaar geleden, kan later nog wel verrekend worden met te veel betaalde alimentatie.

Uitsluiten
De wettelijke indexering kan ook uitgesloten worden. Dit kan zowel door de partijen bij overeenkomst als door de rechter bij rechterlijke uitspraak. Voorbeelden hiervan zijn wanneer het inkomen van de onderhoudsplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer aangeeft of wanneer het salaris naar buitenlandse maatstaven wordt vastgesteld.
Naast dat het percentage uitgesloten kan worden, is het ook mogelijk om de wettelijke indexering voor een bepaalde periode uit te sluiten.

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Bent u benieuwd of uw alimentatie nog wel goed geregeld is? Wilt u uw alimentatie opnieuw laten beoordelen of heeft u andere vragen? Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.