Wanneer ben je juridisch ouder?

Maurena Leimena: “De moeder van een kind is in de wet opgenomen. Artikel 1:198 BW geeft aan dat de moeder van een kind de vrouw is uit wie het kind geboren is of de vrouw die het kind geadopteerd heeft (bijvoorbeeld in geval van draagmoederschap).  Voor de vader is dat echter niet altijd even duidelijk. Vaak is wel duidelijk wie de biologische vader is, maar  er zijn tal van situaties waarin de vader niet zomaar de juridisch vader is. Hij zal het kind dan nog moeten  erkennen/adopteren.

 

Geboren binnen een huwelijk
Indien het kind binnen een huwelijk wordt geboren gaat de wetgever ervan uit dat de echtgenoot van de moeder de (biologisch en juridische) vader van het kind is. Ook als de man is overleden en het kind binnen 306 dagen na zijn dood is geboren.

Het kan voorkomen dat de vader niet de verwekker van het kind is. In deze situatie kan de vader – zijn door het huwelijk ontstane vaderschap – ontkennen. Met behulp van een advocaat kan de vader een verzoek tot ontkenning van het vaderschap doen. De termijnen waarbinnen een dergelijk verzoek kan worden gedaan zijn wel beperkt.

 

Erkennen van het kind
Als de ouders niet gehuwd zijn, wordt de biologische vader niet automatisch ook juridisch vader. De man zal hiervoor het kind moeten erkennen. Echter erkenning kan niet zomaar, de moeder zal daarvoor toestemming moeten geven of het kind zelf, wanneer het kind ouder dan 16 jaar is. Wanneer de relatie tussen de ouders is verbroken, kan dat soms tot problemen leiden, bijvoorbeeld wanneer de moeder geen toestemming voor erkenning verleend. Wil de man het kind dan toch erkennen dan kan hij met hulp van een advocaat vervangende toestemming aan de rechter vragen om het kind te mogen erkennen. Het moet dan wel vaststaan dat de man de verwekker van het kind zijn (uitgesloten hiervan zijn donoren) en er dient een nauwe persoonlijke relatie (artikel 8 EVRM) te zijn.

Andersom kan het ook gebeuren dat de biologische vader (donoren uitgesloten) het kind niet wil erkennen. De moeder of het kind zelf kunnen dan een verzoek tot vaststelling vaderschap bij de rechtbank indienen. Het gebeurt zelfs weleens dat het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld als de vader al is overleden. In verband met het erfrecht kan dat interessant zijn, maar soms kunnen alleen emotionele redenen de drijfveer zijn om een gerechtelijke vaststelling van de (overleden) vader te verzoeken.

 

Gevolgen juridisch vaderschap
Wanneer een man juridisch vader van een kind wordt, wordt het kind in erfrechtelijke zin afstammeling van vader. De man krijgt dan ook de verplichting om financieel voor het kind te zorgen. Tevens kan de juridische band gevolgen hebben voor de achternaam en nationaliteit van het kind.

Het juridisch vaderschap brengt niet automatisch mee, dat de vader dan ook de wettelijke vertegenwoordiger is van het kind. Daarvoor zal de vader ook het gezag over het kind moeten hebben.

 

Twee moeders/twee vaders
Tegenwoordig worden ook veel kinderen geboren of opgenomen in gezinnen bestaande uit twee mensen met hetzelfde geslacht. Bij twee vrouwen zal het kind in ieder geval in familierechtelijke betrekking staan tot de moeder waaruit het kind is geboren. De andere vrouw kan in familierechtelijke betrekking tot het kind komen door erkenning en adoptie. Bij twee mannen kunnen beiden alleen tot het kind in familierechterlijke betrekking komen te staan als zij beiden het kind adopteren.

 

Bijzondere curator
Wanneer de afstammingskwestie door de rechter wordt behandeld, wordt er altijd een bijzondere curator benoemd. Deze bijzondere curator behartigt de belangen van het kind zelf en treedt niet op namens de ouders. De bijzondere curator zal een verslag van bevindingen aan de rechtbank uitbrengen of het gedane verzoek in het belang van het kind is.

Kortom: het vaderschap is niet altijd even makkelijk vast te stellen, maar zijn er wel vele mogelijkheden om de status van (juridisch) vader te krijgen. Mocht u na het lezen hiervan een persoonlijk advies nodig hebben, dan help ik u graag! Maak een afspraak.

Let bij het uitbouwen ook op privaatrechtelijke regels!

Kristien Aerts: “Wanneer u uw woning uit wilt bouwen door bijvoorbeeld een dakkapel te plaatsen dan heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat daarmee ook voldaan is aan de privaatrechtelijke regels en dat de buren hier dus geen bezwaar op kunnen maken. Dit is echter niet het geval. Om te voorkomen dat u voor vervelende verrassingen komt te staan is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de regels.


Privaatrecht
Het privaatrecht regelt onder meer het recht tussen burgers onderling. In het gestelde voorbeeld – het uitbouwen van de woning middels een dakkapel – moeten we kijken naar de gestelde regels over de rechten en verplichtingen tussen buren. Er kan een conflict ontstaan wanneer de dakkapel, waarvoor een vergunning verleend is door de gemeente, zich op minder dan 2 meter van de erfgrens bevindt. Het wetboek stelt namelijk dat dit niet mag, tenzij er toestemming van de buren is verkregen. In het ergste geval kunnen de buren vorderen dat u het venster aanpast door hem vast te zetten (het raam mag niet meer open kunnen) en ondoorzichtig te maken.


Aanbouw
Vervelender wordt het als de gemeente een vergunning verstrekt voor een aanbouw waarvan later blijkt dat deze over de erfgrens loopt. De buren kunnen in dit geval vorderen dat de aanbouw ongedaan gemaakt wordt. In bepaalde gevallen kan de rechter beslissen dat die vordering niet redelijk is en voor een andere oplossing kiezen, maar het is wel iets waar u wel degelijk rekening mee moet houden.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Denkt u aan een uitbouw en wilt u graag weten wat wel en niet mag? Ik adviseer u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Beplanting bij de erfgrens, wat mag wel en wat mag niet?

Een veel voorkomend burengeschil gaat over bomen en takken. Ergernissen daarover kunnen uitmonden in hoogoplopende ruzies en zelfs tot procedures. Kristien Aerts: “Bomen mogen niet dichter dan 2 meter van de erfgrens staan. Voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter (een verordening of plaatselijke gewoonte kan daarvan afwijken) onder de voorwaarde dat de beplanting niet hoger is dan de muur of schutting tussen de erven. Als de muur/schutting (ook) van de buren is mag de beplanting hier uiteraard geen schade aan toebrengen.”


Discussie

Uiteraard leidt de vraag of de begroeiing als een boom of als heg wordt aangemerkt regelmatig tot discussies. Leilinden en coniferen zijn hier goede voorbeelden van. De Leilinde wordt in de rechtspraak over het algemeen beoordeeld als boom en de conifeer als haag. “Het is dus helaas niet altijd even duidelijk of u met een boom of een haag te maken heeft, daarom is het belangrijk om u goed voor te laten lichten in een dergelijk geschil.”


Overhangende takken

“Begroeiing mag niet over de erfgrens, muur of schutting heen hangen. De buren kunnen vorderen dat de overhangende beplanting wordt verwijderd. Als dit niet gedaan wordt mogen ze het zelf weghalen. Doorschietende wortels mogen door de buren zonder aankondiging worden weggehaald. Vallende bladeren moeten wel worden geaccepteerd.”


Verjaring

Als de beplanting er meer dan 20 jaar zichtbaar staat is de vordering van de buren om de bomen of haag te verwijderen verjaard. “In bepaalde gevallen kan de termijn 10 jaar bedragen, dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u te goeder trouw bent en toestemming heeft gekregen om de beplanting binnen de “verboden zone” te hebben staan.”


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Heeft u een conflict met uw buren over de beplanting bij de erfgrens? Ik adviseer u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Nieuw indexeringspercentage alimentatie

Wist u dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie jaarlijks opnieuw vaststelt? Per 1 januari 2019 stijgt de kinder- en/of partneralimentatie weer met 2%. Op deze manier wordt de inflatie, en daarmee het stijgende loon, doorberekend in het vastgestelde alimentatie bedrag.

Maurena Leimena: “Maar let op, dit gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Ook is het mogelijk dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten.”


Wettelijke indexering
De wettelijke indexering geldt voor door de rechter vastgestelde alimentatie en voor overeengekomen alimentatie slechts voor zover deze verplichting uit de wet voortvloeit. Het nieuwe percentage wordt vastgesteld aan de hand van het loonindexcijfer. Het vastgestelde indexeringspercentage wordt eerst berekend over de vastgestelde bijdrage en vervolgens elke keer over de laatst gewijzigde bijdrage. Met toepassen van de wettelijke indexering wordt bereikt dat eenmaal vastgestelde of overeengekomen alimentatie ondanks wijzigingen in de hoogte van de lonen blijven beantwoorden aan de wettelijke maatstaf van de draagkracht. Tevens wordt op deze wijze voorkomen dat degene die alimentatie ontvangt elk jaar aanpassing van de uitkering moet vragen in verband met inflatie.


Verhoging gaat niet vanzelf

Het doorvoeren van de wettelijke indexering gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Dit kunt u doen door een brief te schrijven of de persoon op de wettelijke verhoging te attenderen. Wanneer u een brief schrijft, kunt u het beste ook gelijk het nieuwe bedrag vermelden. Dit bedrag kunt u berekenen op de website van het Landelijke Bureau Inning Ouderhoudsbijdrage.
Niet geinde wettelijke indexering is onderhevig aan verjaring van vijf jaar. Maar niet betaalde wettelijke indexering, zelfs langer dan vijf jaar geleden, kan later nog wel verrekend worden met te veel betaalde alimentatie.


Uitsluiten
De wettelijke indexering kan ook uitgesloten worden. Dit kan zowel door de partijen bij overeenkomst als door de rechter bij rechterlijke uitspraak. Voorbeelden hiervan zijn wanneer het inkomen van de onderhoudsplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer aangeeft of wanneer het salaris naar buitenlandse maatstaven wordt vastgesteld.
Naast dat het percentage uitgesloten kan worden, is het ook mogelijk om de wettelijke indexering voor een bepaalde periode uit te sluiten.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Bent u benieuwd of uw alimentatie nog wel goed geregeld is? Wilt u uw alimentatie opnieuw laten beoordelen of heeft u andere vragen? Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link http://www.al-advocaten.nl/contact/.

Wist u dat je een huurovereenkomst ook voor een bepaalde tijd af kunt sluiten?

Sinds 1 juli 2016 is het voor verhuurders van woonruimte mogelijk om kortlopende huurovereenkomsten af te sluiten met huurders, zonder dat de verhuurder is gebonden aan de wettelijke opzeggingsgronden. Kristien Aerts: “De bepaalde tijd is voor een zelfstandige woning maximaal 2 jaar en voor een onzelfstandige woning (zoals kamers in studentenhuizen) 5 jaar.”


Let op de schriftelijke bevestiging bij het einde van de termijn

Tot deze wetswijziging was het voor verhuurders lastig om de huurovereenkomst te beëindigen, ook bij huurovereenkomsten voor bepaalde tijd. Huurders genieten namelijk een hoge mate van huurbescherming, wat inhoudt dat de huurovereenkomst niet zomaar kan worden beëindigd zolang de huurder aan zijn verplichtingen voldoet (uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld dringend eigen gebruik).
Bij de nieuwe vorm van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd heeft de verhuurder hier geen ‘last’ van en stopt de overeenkomst op het afgesproken moment mits de verhuurder het einde van de overeenkomst op tijd heeft bevestigd. Het einde van de overeenkomst moet op zijn vroegst 3 maanden en op zijn laatst 1 maand, voor het einde van de huurovereenkomst schriftelijk worden bevestigd. Kristien: “Wanneer de verhuurder zich niet aan deze termijn houdt, loopt de huurovereenkomst door voor onbepaalde tijd met alle wettelijke gevolgen van dien! Het is dus erg belangrijk deze termijn goed te bewaken en ervoor te zorgen dat de bevestigingsbrief ook de huurder bereikt.”


Diverse regels

“Daarnaast zijn er nog een aantal andere belangrijke regels voor het verhuren voor bepaalde tijd. Zo mag de huurovereenkomst maar één keer met dezelfde huurder worden gesloten. Er kan dus niet worden gekozen voor een huurtermijn van bijvoorbeeld 2 x 1 jaar. Daarnaast mag de verhuurder de overeenkomst niet eerder beëindigen dan aan het einde van de afgesproken huurperiode. Dit geldt niet voor de huurder, hij/zij mag de huur tussentijds opzeggen.”


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Bent u benieuwd of deze manier van verhuren iets voor u is? Ik adviseer en begeleid u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak.

Uit elkaar… en de kinderen dan?

Wanneer ouders uit elkaar gaan is het belangrijk dat er goede en duidelijke afspraken gemaakt worden over (en eventueel samen met) de kinderen. Kinderen mogen onder geen beding de dupe worden van de scheiding! Om ruzies en conflicten zoveel mogelijk te voorkomen zijn ouders met minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan op te stellen.
Maar hoe maak je afspraken over de kinderen? Mogen kinderen ook zelf beslissen? Is er iemand die naar de kinderen luistert?


Het ouderschapsplan
Het is wettelijk verplicht om de volgende punten op te nemen in een ouderschapsplan:

  • Hoe worden de zorg- en opvoedtaken verdeeld?
  • Hoe informeer je elkaar over de kinderen en neem je beslissingen over belangrijke onderwerpen?
  • Hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld?

Uiteraard kunnen er in het plan ook afspraken gemaakt worden over andere onderwerpen, bijvoorbeeld wat wordt er afgesproken als een van de ouders wil verhuizen of wanneer een van de ouders een nieuwe partner heeft. Ook kan worden afgesproken op welk adres de kinderen zullen worden ingeschreven.

Maurena Leimena: “Besteed voldoende aandacht en zorg aan het ouderschapsplan! Het is belangrijk voor zowel de ouders als de kinderen dat alle partijen zich kunnen vinden in het plan, maar ook dat ze er zich van bewust zijn dat het een levend document is dat eens in de zoveel tijd aanpassing behoeft, omdat na verloop van tijd situaties toch veranderen.”

Als het plan door beide ouders ondertekend is, gaat het samen met het verzoek tot echtscheiding ter goedkeuring naar de rechter.


Kinderen betrekken
In het belang van de kinderen is het goed als ouders hun kinderen ook – op een bij hun leeftijd passende wijze – betrekken bij het maken van het plan. Bij kleine kinderen is dat weer anders dan bij tieners. Kinderen van 12 jaar of ouder zullen daarnaast door de kinderrechter worden uitgenodigd. Bij de kinderrechter mogen zij vertellen wat hun mening is over de afspraken die hun ouders over hen hebben gemaakt. Bij dit gesprek zijn de ouders niet aanwezig. Een gesprek bij de kinderrechter is vertrouwelijk. De kinderrechter zal niets over de inhoud van het gesprek met de ouders delen, tenzij hij of zij daarvoor toestemming van de kinderen heeft gekregen.


Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat
Maurena: “Als advocaat of mediator help ik de ouders graag met het goed en eerlijk opstellen van het ouderschapsplan. Onderdeel hiervan is ook het adviseren van de ouders over hoe ze hun kinderen het beste betrekken bij het maken van goede afspraken. Daarnaast kunnen de kinderen desgewenst ook zelf bij mij terecht mochten ze vragen hebben.”


Meer informatie
Op onze website kunt u nog meer relevante informatie vinden:

Of maak een afspraak voor het gratis 30 minuten adviesgesprek door te bellen met 085 047 35 53 of via de contactpagina.

Waar moet u op letten bij het tekenen van een koopovereenkomst woning?

Wanneer u een woning koopt, tekent u een koopcontract. Hierin staan alle afspraken rondom de aankoop en verkoop van de woning. Het is belangrijk dat u als koper ook goed controleert of u het met de inhoud daarvan eens bent.

Kristien Aerts: “Lees een koopovereenkomst goed door voordat u tekent! Ik wijs u graag op belangrijke punten. Mocht u te maken krijgen met bijvoorbeeld een (verborgen) gebrek na levering is dit natuurlijk erg vervelend. Ik adviseer u graag in deze situatie.”


Check de koopovereenkomst
Het kan voorkomen dat u tijdens een verbouwing in de aangekochte woning stuit op een enorme lekkage. Hiervoor wilt u natuurlijk de verkoper aansprakelijk stellen. Voordat u dit doet, dient u met een aantal dingen rekening te houden om de schade met succes te kunnen verhalen.
Als eerste checkt u wat er is overeengekomen in de koopovereenkomst. In de meeste overeenkomsten staat dat alle zichtbare en onzichtbare gebreken die er tijdens het sluiten van de koop waren, voor rekening en risico zijn van de koper. Dit geldt dus ook voor de verborgen gebreken.


Ernst van het gebrek
De ernst van het gebrek speelt ook een rol. Als het gebrek het normaal gebruik als woning niet mogelijk maakt, gelden er andere regels. Een ernstige lekkage of houtrot die de constructie aantast zijn enkele voorbeelden. De verkoper is in deze gevallen veelal wel aansprakelijk. Tenzij u bekend was met het gebrek of behoorde te kennen. Het kan hier van belang zijn of een bouwkundige inspectie heeft plaatsgevonden.
Verder kan bij oude woningen een ouderdomsclausule zijn opgenomen die aansprakelijkheid uitsluit voor ieder gebrek. U kunt van die woning ook niet dezelfde kwaliteit verwachten als van een nieuwe woning.


Hoe voorkomen?
U kunt zoveel mogelijk ellende voorkomen door uitgebreid onderzoek te laten doen voordat u de koopovereenkomst tekent. Zelf kunt u ook al wat doen door kasten en vloerkleden te verschuiven. Hierachter komen nog wel eens onaangename verrassingen tevoorschijn. Als het gebrek ontdekt wordt voordat de koop wordt gesloten, kunt u daarover nog onderhandelen.


Wat te doen bij een gebrek?
Wanneer u een gebrek ontdekt is het zaak dit per direct schriftelijk te melden bij de verkoper. In het algemeen wordt een termijn van 2 maanden als tijdig beoordeeld, maar dat kan onder omstandigheden anders zijn. Het is dan ook raadzaam om niet te wachten met het melden van een (verborgen) gebrek maar om dit direct kenbaar te maken bij de verkoper en deze aansprakelijk te stellen.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Zit u met een (verborgen) gebrek en weet u niet welke stappen u kan en moet ondernemen? Ik adviseer en begeleid u graag in deze situatie. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link http://www.al-advocaten.nl/contact/.

14 september, dag van de scheiding

Bij Aerts Leimena advocaten kunt u het hele jaar terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek over een scheiding en niet alleen op deze speciale dag. Deze dag is ook zeker niet bedoeld om scheidingen te promoten maar om bewustwording te creëren rondom dit onderwerp en in het bijzonder aandacht te besteden aan de positie van het kind in scheiding.
Wilt u op de dag van de scheiding graag langskomen voor een adviesgesprek? Maak dan vooraf even een afspraak via 085 0473553 of het contactformulier.

Maurena Leimena: “Tijdens een scheiding komt er veel op je af en het is erg belangrijk voor alle betrokkenen dat dit zorgvuldig en deskundig gebeurt. Helaas zijn er aan een scheiding altijd kosten verbonden al proberen wij deze natuurlijk zoveel mogelijk te bepreken voor de cliënt. Het eerste 30 minuten adviesgesprek is altijd gratis. Tijdens dit gesprek kunt u vragen stellen en kan ik u vertellen wat er allemaal komt kijken bij een scheiding. Zo heeft iedereen diverse rechten en plichten. Ik informeer u hier graag over.”


Aangesloten bij vFAS
Maurena Leimena is gespecialiseerd advocaat (familierecht) en ook scheidingsmediator. Aerts Leimena Advocaten is lid van de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Zij onderscheiden zich op verschillende gebieden van anderen. Om lid te worden moeten advocaten onder meer een aanvullende specialistische opleiding van drie jaar volgen. Daarnaast is minimaal vijf jaar ervaring en jaarlijkse bijscholing verplicht. vFAS-advocaten beschikken over actuele juridische kennis op het gebied van onder meer ouderschapsplannen, pensioenverevening, alimentatie en huwelijkse voorwaarden.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Aerts Leimena advocaten kan optreden als scheidingsmediator, advocaat of juridisch adviseur. Plan nu een gratis 30 minuten adviesgesprek in via 085 047 35 53 of plan hier een afspraak in.

Pas op met huur inhouden bij gebreken!

Als er gebreken zijn aan uw huurwoning, vraagt u aan de verhuurder om deze te verhelpen. In de meeste gevallen komt de verhuurder dan langs om het op te lossen. Helaas zijn er ook verhuurders die niks doen of zelfs niet reageren. Dit is natuurlijk erg vervelend.
Aangezien er geen gehoor wordt gegeven aan uw verzoek, zal uw eerste gedachte zijn: geen gehoor, dan ook geen huur! U denkt op deze manier het gebrek te kunnen verrekenen en daarnaast gelijk aandacht te trekken bij de verhuurder. Maar dit is zeker niet (zomaar) toegestaan!


Wie moet het oplossen?

In eerste instantie zal moeten worden bekeken wie het gebrek moet verhelpen. Komt het gebrek voor rekening van de huurder of de verhuurder? In het “Besluit kleine herstellingen” staat beschreven welke werkzaamheden en welke gebreken de huurder zelf moet uitvoeren en oplossen. Het gaat hier met name om kleine gebreken die met niet al te veel kosten zijn te verhelpen.
Maar zelfs als hieruit blijkt dat de verhuurder het gebrek moet oplossen, bijvoorbeeld een lekkage, geeft u dat nog niet het recht om huur in te houden. De verplichting tot betaling van de huur mag niet zomaar opgeschort worden.


Waarom geen huur inhouden?
Omdat de verhuurder zijn plichten niet nakomt, wilt u ook geen huur betalen. Klinkt logisch maar toch is het niet geoorloofd. Dit kan u zelfs duur komen te staan! In de overeenkomst of de algemene voorwaarden kan een verbod zijn opgenomen om huurverplichtingen op te schorten. Daarnaast moet u rekening houden met de volgende punten voordat u overgaat tot het inhouden van huur:

  • Breng altijd eerst de verhuurder op de hoogte van het gebrek en geef hem ook de gelegenheid om het dat gebrek te verhelpen.
  • De opschorting moet in voldoende nauw verband staan tot de verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.
  • De opschorting moet voldoende gerechtvaardigd zijn. Dat wil zeggen dat het achtergehouden bedrag in verhouding moet staan tot de ernst van het gebrek.


Gevolgen huur inhouden
Als achteraf blijkt dat de huur ten onrechte is achtergehouden, is er een achterstand in huur ontstaan die alsnog met kosten én rente aan de verhuurder moet worden betaald. Uiteindelijk moet u dan zelfs meer betalen. Het kan ook zo zijn dat de huurovereenkomst door het ten onrechte inhouden van huur wordt ontbonden.

Kristien Aerts: “Laat uzelf dus eerst goed informeren voordat u overgaat tot het inhouden van huur. Dit kan u uiteindelijk duur komen te staan! Ik adviseer en begeleid u graag op dit gebied.” Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link http://www.al-advocaten.nl/contact/.

Wat zijn de mogelijkheden met een erfenis?

Erfgenamen staan beschreven in een testament. Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen van de overledene zijn en welk deel ze krijgen. Wanneer u recht op een erfenis heeft bent u zeker niet verplicht om deze in ontvangst te nemen. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden. Zo kunt u een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden óf verwerpen.


Zuiver aanvaarden
Als u de erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle bezittingen en schulden van de erflater. U bent dan dus ook aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Dit betekent dat, als er meer schulden zijn dan bezittingen, u uit uw eigen privé vermogen de overgebleven schulden van de erflater moet betalen.


Beneficiair aanvaarden
Een erfenis beneficiair aanvaarden kan een goede keus zijn wanneer u twijfelt over de omvang van de erfenis of wanneer u twijfelt of er schulden zijn. In dit geval bent u zelf niet verantwoordelijk voor de schulden van de erflater wanneer er meer schulden zijn dan de bezittingen. U hoeft de schulden dan niet uit uw privé vermogen te betalen. Echter ontvangt u in dat geval ook niets.


Verwerpen
Weet u zeker dat de overledene meer schulden heeft dan bezittingen, dan kunt u de erfenis het beste verwerpen. Als u een erfenis verwerpt bent u geen erfgenaam meer. Daarmee voorkomt u dat u in uw privé vermogen kan worden aangesproken voor schulden van de overledene.


Uw keuze
Om de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Om de erfenis zuiver te aanvaarden hoeft u niet perse naar de rechtbank.

Maurena: “Wanneer u twijfelt over uw keuze is het wel belangrijk dat u zich niet gedraagt als een erfgenaam die de erfenis heeft aanvaard. Ik informeer en adviseer u graag over de mogelijkheden. Wanneer een erfenis eenmaal is aanvaard is dat in beginsel niet meer terug te draaien. Bedenk u dus vooraf goed wat u met de erfenis wilt voordat u gaat handelen.”

Wanneer u bijvoorbeeld goederen uit het huis van de overledene meeneemt of gebruik maakt van de bankrekening van de overledene dan verricht u daarmee een zogenaamde daad van zuivere aanvaarding. Wanneer een erfenis eenmaal is aanvaard is dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen ongedaan te maken.

Het is wel goed om te weten, dat wanneer u als erfgenaam de begrafenis van de overledene regelt en u nog geen keuze heeft gedaan, het regelen van een begrafenis niet wordt gezien als een daad van zuivere aanvaarding.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Het is erg verstandig om uzelf goed te laten informeren over de voor- en nadelen in uw persoonlijke situatie.
Ik adviseer en u graag. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link http://www.al-advocaten.nl/contact/.