Let op: vanaf 1 juli 2024 huurverhoging woonruimte!

Kristien Aerts: “De huurprijzen mogen per 1 juli 2024 weer omhoog. Met hoeveel hangt af van het type huurwoning en van de huidige kale huurprijs. Ik leg u graag uit wat dit voor u betekent.

Huurverhoging sociale huurwoningen

Vanaf 1 juli 2024 mag de huurprijs van een sociale huurwoning (maximaal € 879,66 kale huur per maand) verhoogd worden. Onder een woning wordt onder meer verstaan een zelfstandige woning, appartement of studio. Bij de verhoging wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • – Huurwoningen met een kale huur tot € 300,- zonder bijkomende (service)kosten. Maximale huurverhoging van € 25,- per maand.
  • – Huurwoningen met een kale huur van € 300,- tot € 879,66. Maximale huurverhoging van 5,8%.

De huurverhoging hangt niet af van het inkomen van de huurder. Al mag de verhuurder een hoger percentage voorstellen bij een hoger middeninkomen (meer dan € 52.753 bij een eenpersoonshuishouden en € 61.046 bij een meerpersoonshuishouden) en bij hoge inkomens (meer dan € 62.191 bij een eenpersoonshuishouden en € 82.921 bij een meerpersoonshuishouden).

De verhuurder moet de verhoging tenminste 2 maanden van te voren aankondigen, waarbij onder meer moet worden vermeld de huidige huurprijs, de aanpassing en de nieuwe huurprijs. Daarbij moet men tevens vermelden op dat en op welke wijze de huurder daartegen bezwaar kan maken.

Huurverhoging kamer, woonwagen en standplaats

Voor kamers, woonwagens en standplaatsen geldt vanaf 1 juli 2024 dezelfde maximale huurverhoging als voor een sociale huurwoning van maximaal 5,8%.

Huurverhoging vrijesectorwoning

Voor de huurverhoging van een vrijesectorwoning (minimaal € 879,66 kale huur per maand) zijn er andere regels. Van 1 januari 2024 tot 1 mei 2024 geldt een maximale huurverhoging van 5,5%. Op 1 mei 2024 loopt de wet die de beperking van de huurverhogingen regelt af. Onzeker is of deze wet zal worden verlengd. Als dat niet het geval is, vervalt de ingezette bescherming en kan er weer sprake zijn van hogere huurprijsstijgingen.

Heeft u vragen over de huurverhoging? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Jullie hebben besloten uit elkaar te gaan, en nu?

Maurena Leimena: “Tijdens een scheiding kan het moeilijk zijn om goed met elkaar te blijven communiceren. Toch zullen er afspraken gemaakt moeten worden over o.a. de zorgregeling, alimentatie en andere (financiële) zaken. Als vFAS-scheidingsmediator zorg ik ervoor dat jullie samen tot een oplossing komen, help ik jullie door het scheidingsproces heen en kan ik de scheiding compleet met verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Lees meer over mediation.  Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Is de eigenaar van een appartement verplicht mee te betalen aan de kosten voor gemeenschappelijke zaken?

Kristien Aerts: “Ja dat bent u. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en dat lidmaatschap kunt u niet opzeggen. In het reglement van de vereniging staan uw rechten en plichten en ook de gemeenschappelijke zaken en gedeelten die voor rekening van al de eigenaren zijn. Jaarlijks wordt door het bestuur een nieuwe begroting opgesteld voor het jaar daarop, waaruit de te verwachten gemeenschappelijke kosten blijken en waaruit de hoogte van de periodieke bijdragen voortvloeien. Als u het niet eens bent met dat besluit kunt u een verzoek tot vernietiging indienen bij de kantonrechter.

Ben ik verplicht een bijdrage te leveren aan de Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Bent u eigenaar van een appartement? Dan bent u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat lidmaatschap kan niet worden opgezegd. De VvE heeft een Reglement waarin onder meer de rechten en plichten voor iedere eigenaar zijn opgenomen en voor welk deel u dient bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten. Dit Reglement is (via de zogenaamde akte van splitsing) te raadplegen via het Kadaster. Zo kunt u voordat u een appartement koopt inzien wat uw rechten en plichten zijn.

Nieuwe begroting en berekening periodieke bijdrage

Jaarlijks wordt er door het bestuur een begroting voor het jaar daarop opgesteld. Aan de hand van die begroting worden de periodieke (voorschot)bijdragen voor de leden vastgesteld. Deze begroting wordt in de vergadering van eigenaren besproken. In die vergadering wordt de begroting dan goedgekeurd of afgekeurd. Als lid van de VvE heeft u het recht om tijdens die vergadering uw mening te geven over de begroting en uw stem uit te brengen.

Niet eens met het besluit van de VvE?

Bent u het niet eens met het besluit van de VvE? Dan kunt u een verzoek tot vernietiging indienen bij de kantonrechter, die het besluit onder meer toetst aan de redelijkheid en billijkheid. Dat verzoek moet binnen één maand na (kennisname van) het besluit worden ingediend.

Heeft u vragen over de rechten en plichten die u heeft als eigenaar van een appartement? Neem dan contact met mij op, ik help u graag.

Hoeveel en hoelang moet ik partneralimentatie betalen?

Maurena: “Als u gaat scheiden krijgt u te maken met alimentatie. Het berekenen van de hoogte en duur van partneralimentatie kan een complexe zaak zijn en is niet eenvoudig zelf vast te stellen. Er is specialistische kennis nodig om de behoefte en draagkracht te kunnen berekenen. Ik vertel u er graag meer over. Ook voor een herberekening (per 1 januari 2024 is de alimentatie met de wettelijke indexering van 6,2 % verhoogd) of andere vragen rondom een scheiding kunt u bij mij terecht.

Maak een afspraak voor een (advies)gesprek.

Verplicht verwijderen van asbestdaken, hoe zit het nu?!

Kristien Aerts: “De Tweede Kamer wilde het verwijderen van asbestdaken van (landbouw)schuren en opstallen verplichten voor uiterlijk 1 januari 2024. Dit voorstel is afgewezen en er is nog geen nieuwe datum. Wilt u toch uw asbestdak laten verwijderen, is het in veel gevallen (en als ondernemer zondermeer) verplicht dit door een gecertificeerd bedrijf te laten doen. Agrariërs worden gelijkgesteld met een ondernemer maar kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een subsidieregeling.”

Asbestdaken (landbouw)schuren en opstallen verwijderen voor 1 januari 2024

Het oorspronkelijke plan van de Tweede Kamer tot het verplicht verwijderen van asbestdaken van (landbouw)schuren en opstallen was dat dit uiterlijk voor 1 januari 2024 gedaan moest zijn. Dit plan is door de Eerste Kamer afgeschoten en ook het nieuwe voorstel om als datum 1 januari 2028 aan te houden is voorlopig van de baan. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Asbest laten verwijderen

Als u toch wilt overgaan tot het verwijderen van asbest van het bedrijfsgebouw, moet u dit door een gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren. Wilt u als particulier minder dan 35m2 asbest van uw dak laten verwijderen hoeft dit niet gedaan te worden door een gecertificeerd bedrijf. U bent dan wel verplicht een melding te maken bij de gemeente.

Agrariërs en subsidie in de Gemeente Steenbergen

In de gemeente Steenbergen zijn er nog een aantal agrarische bedrijfsgebouwen die asbest bevatten. Een agrariër wordt niet gelijkgesteld met particulier voor zijn bedrijfsgebouwen en zal dus te allen tijde een gecertificeerd bedrijf moeten inschakelen.

Op dit moment worden geen directe subsidies verleend in de gemeente Steenbergen voor het verwijderen van asbest. Voor agrariërs geldt de regeling dat ze asbestdaken kunnen vervangen door zonnepanelen en daar via de provincie subsidie voor aan kunnen vragen. Kijk voor meer informatie op: www.subsidieasbestverwijderen.nl/steenbergen

Heeft u vragen over de rechten en plichten voor het verwijderen van asbest? Neem dan contact met mij op, ik help u graag.

Fijne feestdagen!

Wij wensen u hele prettige kerstdagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2024!
Voor juridisch advies staat Aerts Leimena advocaten ook in 2024 weer voor u klaar.

Maak een afspraak voor een (advies)gesprek.

Een wat oudere woning kopen of verkopen? Let op de ouderdomsclausule!

Een wat oudere woning kopen of verkopen? Let op de ouderdomsclausule!

Kristien Aerts: “Voor een oudere woning kan een ouderdomsclausule worden opgenomen in de koopovereenkomst, waardoor het risico op ernstige gebreken op de koper komt te rusten. Voor zowel koper als verkoper is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de bijbehorende rechten en plichten. Een ouderdomsclausule is namelijk niet altijd zaligmakend.”

De standaard regeling voor gebreken

In de meeste koopovereenkomsten is opgenomen dat zowel zichtbare als onzichtbare gebreken aan de woning voor rekening en risico van de koper komen. Denk hierbij aan kleine gebreken zoals een niet werkende ketel of een lekkende kraan. Dit is echter anders als het gebrek zo ernstig is dat de woning niet geschikt is om er op normale wijze te wonen, wanneer er bijvoorbeeld ernstige lekkages of constructieve gebreken zijn. In de standaard koopovereenkomst is opgenomen dat de verkoper garandeert dat de woning geschikt is om daarin normaal te kunnen wonen.

Ouderdomsclausule

Als de woning wat ouder is, is er vaak een zogenaamde ouderdomsclausule opgenomen in de koopovereenkomst. Hierin is opgenomen dat de verkoper ook voor de ernstigere gebreken niet aansprakelijk is.

Wat betekent dit voor de koper

Er ligt dan op de koper in ieder geval een verzwaarde onderzoeksplicht. Dat kan bijvoorbeeld door een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren. Het is de koper te adviseren om bij een ouderdomsclausule extra alert te zijn. De koper moet er op bedacht zijn dat hij een woning in eigendom kan krijgen met ernstige gebreken. De schade die hij daardoor lijdt, kan hij niet op de verkoper verhalen, tenzij sprake is van onderstaande situaties.

Rechten en plichten van de verkoper

Een verkoper dient er rekening mee te houden dat die ouderdomsclausule niet ziet op aanbouwen van recente datum en ook ontslaat het de verkoper niet van zijn mededelingsplicht. Als hij van een gebrek weet, dient hij dat altijd te melden aan de koper.

Als een verkoper een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst wil opnemen is het te adviseren de volledige bepaling over de garantie dat de woning geschikt is om in te wonen te schrappen. Let er verder op dat de akte van levering wordt aangepast en ook daarin de uitsluiting is opgenomen.

 

Heeft u vragen over de ouderdomsclausule? Aarzel niet en neem gerust contact op, ik help u graag.

De alimentatie gaat volgend jaar met maar liefst 6,2% omhoog!

Het wettelijke indexeringspercentage voor kinder- en partneralimentatie wordt vanaf 1 januari 2024 met 6,2% verhoogd.

Maurena Leimena: “Ontvangt of betaalt u alimentatie? Hou er dan rekening mee dat het bedrag in 2024 met 6,2% verhoogd moet worden (tenzij indexering is uitgesloten). Dit gaat niet automatisch maar moet u zelf regelen. Wanneer het bedrag niet tijdig wordt verhoogd, kunt u de alimentatiebetaler hierop wijzen en het zelfs met terugwerkende kracht over de afgelopen 5 jaar terugvorderen. Heeft u vragen over alimentatie? Dan adviseer ik u graag, neem gerust contact op.”

Nieuwe wet gecombineerde geslachtsnaam per 1 januari 2024

Maurena Leimena: ”Dankzij de nieuwe wet is het vanaf 1 januari mogelijk om uw kind(eren) een dubbele achternaam mee te geven. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag vanuit de samenleving naar meer keuzevrijheid in het naamrecht. In vele andere landen, onder meer de meerderheid van de Europese landen, bestaat een dergelijke mogelijkheid al.”

De keuze geldt voor alle kinderen in het gezin

Een dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven. Stel, de ouders kiezen voor een combinatie van achternamen, maar hebben zelf al een dubbele achternaam, dan kunnen zij slechts één naam van hun eigen combinatie doorgeven. Ouders kunnen vervolgens zelf kiezen in welke volgorde die namen komen te staan. Als ouders voor een dubbele achternaam kiezen voor hun eerste kind in een gezin, dan geldt die keuze ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

Een al bestaande dubbele of meervoudige achternaam, die al een eenheid is, bijvoorbeeld Korthals Altes, worden als een enkelvoudige achternaam gezien.

Wanneer er geen keuze wordt gemaakt

Het is niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen. Maken ouders geen keuze, dan krijgt een kind de achternaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

De nieuwe keuzemogelijkheid geldt ook bij erkenning, vaststelling vaderschap, ontkenning vaderschap en toekenning gezamenlijk gezag. Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun achternaam bij geboorte en de namen van hun adoptieouders.

Overgangsregeling

Tot en met een jaar na de datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel kunnen kinderen van dezelfde ouders, geboren op of na 1 januari 2016, de geslachtsnaam van beide ouders in een door hen te bepalen volgorde verkrijgen.

Heeft u vragen over de nieuwe wet? Aarzel niet en neem gerust contact op, ik help u graag.

Bereid je voor op de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor de bouw

Kristien Aerts: “Per 1 januari 2024 wordt naar alle waarschijnlijkheid de Wet kwaliteitsboring voor de bouw (Wkb) ingevoerd. Door onder meer wijziging van de aansprakelijkheid na oplevering en van de waarschuwingsplicht van de aannemer en het opschortingsrecht van de opdrachtgever, wordt beoogd de bouwkwaliteit te verbeteren. De nieuwe wet zorgt voor een aantal belangrijke wijzigingen in het bouwrecht. Kennis van die wijzigingen is niet alleen van belang voor de aannemer, maar ook voor de opdrachtgever.”

Een nieuwe aansprakelijkheidsregeling
Door onder meer wijzigingen in de aansprakelijkheid na oplevering wordt beoogd de bouwkwaliteit te verbeteren. De aannemer is namelijk verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt. Daarbij moet de aannemer de klant laten weten hoe hij zich verzekerd heeft tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken. Naast deze wijzigingen worden er nog twee nieuwe regelingen ingevoerd: er moet een opleverdossier door de aannemer aan de opdrachtgever worden verstrekt en er komt een verdergaande informatieplicht door de aannemer aan de bouw van een nieuwbouwwoning voor consumenten.

Strenger bouwtoezicht
Daarnaast komt er een nieuw systeem van bouwtoezicht. Het huidige gemeentelijk toezicht op de naleving van het Bouwbesluit wordt vervangen door private kwaliteitsborging. Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technisch eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats.

Heeft u vragen over de wijzigingen in het bouwrecht? Aarzel niet en neem gerust contact op, ik help u graag.