wetsvoorstel: verplicht reserveren in reservefonds voor groot onderhoud VvE

Ook de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementencomplex van een Vereniging van Eigenaars (VvE) behoeven onderhoud, welk onderhoud dient te worden betaald door de gezamenlijke eigenaars. Denk hierbij aan daken, buitenkozijnen en balkons. De gemeenschappelijke gedeelten zijn omschreven in de akte van splitsing.
Het uitvoeren van het onderhoud kan kostbaar zijn. In het verleden bleek nog al eens dat de bijdrage die dan in één keer moest worden betaald betalingsproblemen bij de eigenaren gaven, met alle gevolgen van dien.
Vanaf 2008  bestaat de wettelijke verplichting voor VvE’s om een reservefonds aan te houden. Evenwel zonder daarbij een regeling vast te stellen hoeveel er in dat reservefonds moet zijn gestort.
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer waarbij de verplichting aan VvE zal worden opgelegd om de kosten van het groot onderhoud zo goed mogelijk te dekken (het wetsvoorstel verbetering functioneren vereniging van eigenaars).
Daartoe gelden kortweg 2 mogelijkheden:
Ofwel moet de VvE jaarlijks tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw in het reservefonds hebben gereserveerd. Mocht dat nog niet het geval zijn, zal die reservering middels verhoging van de periodieke voorschotbijdrage moeten gebeuren. Het voornemen nu is dat de mogelijkheid wordt geboden dit over 3 jaar uit te spreiden.
Een andere mogelijkheid is dat er een gedegen Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) wordt opgesteld. De bijdrage in het reservefonds kan dan worden berekend aan de hand van dat MJOP. Door het opstellen van het MJOP is er meteen duidelijkheid over het uit te voeren onderhoud in de komende jaren. Het MJOP mag niet ouder zijn dan 5 jaar en is bedoeld voor het geplande onderhoud voor de volgende 10 jaar.
Het is aan de vergadering van eigenaars om hierover te beslissen. Wel zal indien en zodra het wetsvoorstel ingevoerd wordt, de nodige besluitvorming moeten volgen.

Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.