Bereid je voor op de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor de bouw

Kristien Aerts: “Per 1 januari 2024 wordt naar alle waarschijnlijkheid de Wet kwaliteitsboring voor de bouw (Wkb) ingevoerd. Door onder meer wijziging van de aansprakelijkheid na oplevering en van de waarschuwingsplicht van de aannemer en het opschortingsrecht van de opdrachtgever, wordt beoogd de bouwkwaliteit te verbeteren. De nieuwe wet zorgt voor een aantal belangrijke wijzigingen in het bouwrecht. Kennis van die wijzigingen is niet alleen van belang voor de aannemer, maar ook voor de opdrachtgever.”

Een nieuwe aansprakelijkheidsregeling
Door onder meer wijzigingen in de aansprakelijkheid na oplevering wordt beoogd de bouwkwaliteit te verbeteren. De aannemer is namelijk verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt. Daarbij moet de aannemer de klant laten weten hoe hij zich verzekerd heeft tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken. Naast deze wijzigingen worden er nog twee nieuwe regelingen ingevoerd: er moet een opleverdossier door de aannemer aan de opdrachtgever worden verstrekt en er komt een verdergaande informatieplicht door de aannemer aan de bouw van een nieuwbouwwoning voor consumenten.

Strenger bouwtoezicht
Daarnaast komt er een nieuw systeem van bouwtoezicht. Het huidige gemeentelijk toezicht op de naleving van het Bouwbesluit wordt vervangen door private kwaliteitsborging. Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technisch eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats.

Heeft u vragen over de wijzigingen in het bouwrecht? Aarzel niet en neem gerust contact op, ik help u graag.

Dag van de scheiding – vrijdag 15 september

Vandaag wordt de noodzaak van goede begeleiding tijdens een scheiding onder de aandacht gebracht. Helaas eindigen scheidingen nog te vaak in een vechtscheiding terwijl het ook echt anders kan!
Maurena Leimena: “Als scheidingsmediator help ik jullie graag om op een goede manier uit elkaar te gaan. Voor de betrokkenen een heftige en belangrijke periode waarin afspraken gemaakt worden voor nu en in de toekomst. Het is van groot belang om in deze emotionele periode de zaken toch rationeel te blijven bekijken.”

Lees meer over mediation.  Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Willen jullie niet meer samen verder?

Maurena Leimena: “De zomer(vakantie) is altijd een periode waarin relatief veel stellen de beslissing nemen om uit elkaar te gaan. Het besluit is genomen, maar wat nu? Als mediator help ik jullie de scheiding snel te regelen en goede afspraken te maken zodat jullie met een gezonde basis kunnen beginnen aan een nieuwe start.

Lees meer over mediation.  Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Waarom kiezen voor een scheidingsmediator?

Maurena Leimena: Willen jullie in goed overleg met duidelijke afspraken uit elkaar gaan? Dan help ik als onpartijdige scheidingsmediator graag om afspraken te maken voor nu en in de toekomst waar jullie beiden achter staan. Zeker wanneer er ook kinderen bij betrokken zijn is dit van groot belang. Ik bewaak het proces, het evenwicht en voorzie jullie van de benodigde juridische informatie.”

Lees meer over mediation. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Fijne zomer(vakantie)!

Wij wensen iedereen een hele fijne (zomer)vakantie. Aerts Leimena advocaten blijft de hele zomer gewoon bereikbaar. Heeft u juridische vragen of advies nodig? Dan helpen wij u graag met onze eerlijke en professionele kijk op uw zaken.

Wij zijn gespecialiseerd in: verbintenissenrecht, huurrecht, onroerend goed recht, familierecht en erfrecht.

Maak een afspraak voor een (advies)gesprek.

Scheidingsmediation: ik help jullie stap voor stap!

Maurena Leimena: “Bij mediation staan we ook stil bij de emotionele kant van de scheiding, een scheiding heeft impact op elkaar en op de omgeving. Ik informeer en begeleid jullie als onpartijdige, maar wel betrokken derde door het scheidingsproces heen. Met de benodigde documenten, afgestemd op jullie persoonlijke situatie, zorgen we ervoor dat de scheiding definitief tot stand komt.”

Lees meer over mediation. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Na levering woning blijken er toch gebreken te zijn, wat nu?

Kristien Aerts: “Verkopers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor (verborgen) gebreken. In de meeste koopovereenkomsten is evenwel bepaald dat gewone gebreken voor rekening en risico van de koper blijven. Dit is anders bij gebreken die normaal gebruik belemmeren, maar ook daar zijn weer uitzonderingen op mogelijk. Controleer de koopovereenkomst en zorg ervoor dat de klacht tijdig gemeld wordt.”

 

Wanneer wordt u aansprakelijk gesteld?

Een woning dient die eigenschappen te bezitten die het normaal gebruik mogelijk maken. Komen er (verborgen) gebreken aan het licht, dan kan de verkoper daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

 

Wat staat er in de koopovereenkomst?
In een aantal gevallen zal die aansprakelijkheidstelling evenwel niet succesvol zijn: beoordeeld dient te worden wat er in de koopovereenkomst daarover is opgenomen. De meest gebruikte koopovereenkomsten bepalen dat gebreken (ook onzichtbare) die er zijn op het moment van tekenen voor rekening en risico komen van de koper. Dit wordt anders als er sprake is van een gebrek die het normaal gebruik als woning in de weg staat.
Tevens kan er een zogenaamde ouderdomsclausule in de koopovereenkomst zijn opgenomen, die het risico van gebreken bij de koper legt.

 

Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper
De verkoper dient een gebrek te melden als hij daarvan afweet (of had moeten weten). Anderzijds rust op de koper een onderzoeksplicht voor gebreken die de koper makkelijk zelf had kunnen ontdekken.

 

(Verborgen) gebrek tijdig melden
Tenslotte is het van groot belang dat het (verborgen) gebrek door de koper tijdig gemeld wordt. Een termijn van 2 maanden wordt veelal als tijdig geoordeeld, maar daarop zijn uitzonderingen mogelijk.

 

Heeft u te maken met een (verborgen) gebrek en wilt u weten wat u nu moet doen? Neem dan contact met mij op, ik help u graag.

Scheiden doe je samen (met een mediator)!

Maurena Leimena: “Tijdens mediation worden praktische en financiële zaken zoals het ouderschapsplan, alimentatie en het echtscheidingsconvenant geregeld maar er is ook aandacht voor het emotionele aspect van de scheiding. Het doel is om op een overzichtelijke, rustige en vriendelijke manier uit elkaar te gaan. Een manier die bij jullie past, zodat jullie beiden kunnen starten aan een nieuwe toekomst.”

Lees meer over mediation. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Gemeentegrond aan uw tuin toegevoegd? Weet wat uw rechten zijn!

Kristien Aerts: “Bewust of onbewust kan er (gemeente)grond aan uw tuin toegevoegd zijn. Dat stuk grond kan onder voorwaarden uw eigendom worden.”

 

Bevrijdende verjaring

Wanneer er (gemeente)grond aan uw tuin is toegevoegd kan dit onder de volgende twee voorwaarden uw eigendom worden:

  1. Dat het stuk grond door u in bezit is genomen, bijvoorbeeld door er een hek omheen te plaatsen. Let wel, als de eigenaar toestemming geeft om de grond te gebruiken, kan er nooit sprake zijn van inbezitneming maar is er sprake van houderschap.
  2. Het bezit heeft tenminste 20 jaar geduurd.

Als er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan is er sprake van zogenaamde “bevrijdende verjaring”. De oorspronkelijke eigenaar kan de grond niet meer terugvorderen, ook al was degene die de grond zich toe-eigende zich er van bewust dat de grond niet van hem was.

 

Onrechtmatige daad

Lange tijd stond de oorspronkelijke eigenaar van de grond met lege handen. In 2017 heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, beslist dat degene die het eigendom heeft verloren onder omstandigheden een vordering uit onrechtmatige daad kan instellen.

De Hoge Raad heeft gesteld: ‘Een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, wetende dat een ander daarvan eigenaar is, handelt tegenover die eigenaar immers onrechtmatig. Dat brengt mee dat deze laatste, mits aan de overige voorwaarden daarvoor is voldaan, kan vorderen dat hem door de bezitter de schade wordt vergoed die hij als gevolg van dat onrechtmatig handelen lijdt.’

Een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, terwijl hij weet dat een ander daarvan eigenaar is, handelt tegenover die eigenaar immers onrechtmatig. Er zal dus wel sprake moeten zijn van kwade trouw.

De schadevergoeding kan uit een geldelijke vergoeding bestaan, maar soms ook uit de overdracht van de grond.

Ook het instellen van de vordering uit onrechtmatige daad is aan verjaringstermijnen gebonden.

Heeft u te maken met een dergelijke zaak en kunt u wel wat hulp gebruiken? Aarzel niet en neem gerust contact op, ik help u graag.

Gaan jullie uit elkaar? Als mediator help ik jullie verder!

Maurena Leimena: “Wanneer jullie besloten hebben om uit elkaar te gaan, moeten er allerlei zaken geregeld wordeb, Aks vFAS-scheidingsmediator help ik jullie graag om tot oplossingen te komen en goed afspraken te maken die voor beiden acceptabel zijn. Een scheidingstraject met een mediator verloopt vaak sneller, rustiger en voorkomt onnodig hoge kosten.”

Lees meer over mediation. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.