Nieuws voor huurders en verhuurders

Kristien Aerts: “Sinds 1 juli is de nieuwe Wet Betaalbare Huur van kracht. Deze wet brengt veranderingen met zich mee voor zowel verhuurder als huurder. Het is met name voor de verhuurder van belang om voor het sluiten van de huurovereenkomst te weten wat zijn rechten en plichten zijn. Daarnaast is per 1 juli eveneens de Wet vast huurcontracten van kracht, waardoor het niet meer mogelijk is een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten die automatisch eindigt. Bent u benieuwd over hoe de nieuwe regelgeving uw huurovereenkomst beïnvloedt? Of wilt u weten welke rechten en plichten u nu heeft? Neem dan contact met me op, ik adviseer u graag.”

Wij staan ook in de zomervakantie voor u klaar

Wij wensen iedereen een mooie zomer!

Bij Aerts Leimena advocaten begrijpen we dat juridische kwesties geen vakantie kennen. Daarom blijven wij de hele zomervakantie gewoon bereikbaar. Heeft u juridische vragen of advies nodig? Dan helpen wij u graag met onze eerlijke en professionele kijk op uw zaken.

Onze specialisaties:

 • Verbintenissenrecht
 • Huurrecht
 • Onroerend goed recht
 • Familierecht
 • Erfrecht Neem contact met ons op voor een (advies)gesprek: 0031 85 0473553 | info@al-advocaten.nl

Neem contact met ons op voor een adviesgesprek.

Tijdelijke verhuur van woning en kamer wordt afgeschaft!

Kristien Aerts: “Naar verwachting worden de tijdelijke huurcontracten per 1 juli 2024 afgeschaft en zijn vaste contracten met huurbescherming weer de norm. Specifieke doelgroepen kunnen wel gebruik blijven maken van een tijdelijke huurovereenkomst. Om de verhuurder tegemoet te komen zijn de wettelijke opzeggingsgronden uitgebreid.”

Afschaffing mogelijkheid tot tijdelijk verhuren van een woning of kamer

Sinds 2015 is het mogelijk om een tijdelijk huurcontract af te sluiten. Een tijdelijk huurcontract (maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen en maximaal 5 jaar voor kamers) eindigt automatisch na de afgesproken periode, de verhuurder moet dit wel tijdig bevestigen. Wanneer de verhuurder zich niet tijdig op het einde van de huurovereenkomst beroept, loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door en geniet de huurder huurbescherming. De tijdelijke huurcontracten zijn in 2015 ingevoerd met het doel de huurder te beschermen maar de regeling bleek een andere uitwerking te hebben. Om die reden wordt via de “Wet vaste huurcontracten”, bereikt dat de regeling omtrent tijdelijke huurcontracten wordt afgeschaft. Vaste contracten met huurbescherming worden dan weer de norm.

Uitzonderingen op de nieuwe wet

Naar verwachting gaat de regeling in op 1 juli 2024. Tot die tijd kunnen nog tijdelijke huurovereenkomsten worden gesloten (ingangsdatum huur voor 1 juli 2024). Voor specifieke doelgroepen kan nog wel worden gekozen voor een tijdelijke huurovereenkomst, onder meer:

 • (buitenlandse) studenten;
 • huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk elders moeten wonen;
 • gescheiden ouders met minderjarige kinderen;
 • degenen die hun hoofdverblijf hadden in het gehuurde vóór het overlijden van een ouder of voogd die huurder was.

Uitbreiding wettelijke opzeggingsgronden

Om de (particuliere) verhuurder ietwat tegemoet te komen, zijn de wettelijke opzeggingsgronden uitgebreid, waarbij de huurder overigens wel bescherming geniet doordat de rechter die opzegging kan toetsen. De huurovereenkomst kan worden opgezegd door de verhuurder wanneer:

 1. Een verhuurder gaat samenwonen en zijn eigen woning gaat verhuren maar deze wil verkopen als het samenwonen een succes blijkt. Hier geldt een maximum periode van 2 jaar.
 2. Een verhuurder die de woning wil gaan verhuren aan een ouder of kind én dat expliciet heeft opgenomen in de huurovereenkomst. Er geldt geen maximum periode.

Heeft u vragen over huur of verhuur? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

 

 

Scheiden en kinderen, wat moeten jullie regelen?

Maurena Leimena: “Gaan jullie scheiden en hebben jullie samen kinderen? Dan moeten er ook zaken apart voor de kinderen geregeld worden. Een ouderschapsplan is verplicht en moet samen met het verzoek tot scheiding ingediend worden bij de rechtbank. Hierin staat o.a. hoe de zorg, opvoeding en kosten (kinderalimentatie) voor de kinderen verdeeld worden. Ik help jullie graag om alles zorgvuldig te regelen, niets te vergeten en de echtscheiding definitief te maken.

Lees meer over mediation. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Let op: vanaf 1 juli 2024 huurverhoging woonruimte!

Kristien Aerts: “De huurprijzen mogen per 1 juli 2024 weer omhoog. Met hoeveel hangt af van het type huurwoning en van de huidige kale huurprijs. Ik leg u graag uit wat dit voor u betekent.

Huurverhoging sociale huurwoningen

Vanaf 1 juli 2024 mag de huurprijs van een sociale huurwoning (maximaal € 879,66 kale huur per maand) verhoogd worden. Onder een woning wordt onder meer verstaan een zelfstandige woning, appartement of studio. Bij de verhoging wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • – Huurwoningen met een kale huur tot € 300,- zonder bijkomende (service)kosten. Maximale huurverhoging van € 25,- per maand.
 • – Huurwoningen met een kale huur van € 300,- tot € 879,66. Maximale huurverhoging van 5,8%.

De huurverhoging hangt niet af van het inkomen van de huurder. Al mag de verhuurder een hoger percentage voorstellen bij een hoger middeninkomen (meer dan € 52.753 bij een eenpersoonshuishouden en € 61.046 bij een meerpersoonshuishouden) en bij hoge inkomens (meer dan € 62.191 bij een eenpersoonshuishouden en € 82.921 bij een meerpersoonshuishouden).

De verhuurder moet de verhoging tenminste 2 maanden van te voren aankondigen, waarbij onder meer moet worden vermeld de huidige huurprijs, de aanpassing en de nieuwe huurprijs. Daarbij moet men tevens vermelden op dat en op welke wijze de huurder daartegen bezwaar kan maken.

Huurverhoging kamer, woonwagen en standplaats

Voor kamers, woonwagens en standplaatsen geldt vanaf 1 juli 2024 dezelfde maximale huurverhoging als voor een sociale huurwoning van maximaal 5,8%.

Huurverhoging vrijesectorwoning

Voor de huurverhoging van een vrijesectorwoning (minimaal € 879,66 kale huur per maand) zijn er andere regels. Van 1 januari 2024 tot 1 mei 2024 geldt een maximale huurverhoging van 5,5%. Op 1 mei 2024 loopt de wet die de beperking van de huurverhogingen regelt af. Onzeker is of deze wet zal worden verlengd. Als dat niet het geval is, vervalt de ingezette bescherming en kan er weer sprake zijn van hogere huurprijsstijgingen.

Heeft u vragen over de huurverhoging? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Jullie hebben besloten uit elkaar te gaan, en nu?

Maurena Leimena: “Tijdens een scheiding kan het moeilijk zijn om goed met elkaar te blijven communiceren. Toch zullen er afspraken gemaakt moeten worden over o.a. de zorgregeling, alimentatie en andere (financiële) zaken. Als vFAS-scheidingsmediator zorg ik ervoor dat jullie samen tot een oplossing komen, help ik jullie door het scheidingsproces heen en kan ik de scheiding compleet met verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Lees meer over mediation.  Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.

Is de eigenaar van een appartement verplicht mee te betalen aan de kosten voor gemeenschappelijke zaken?

Kristien Aerts: “Ja dat bent u. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en dat lidmaatschap kunt u niet opzeggen. In het reglement van de vereniging staan uw rechten en plichten en ook de gemeenschappelijke zaken en gedeelten die voor rekening van al de eigenaren zijn. Jaarlijks wordt door het bestuur een nieuwe begroting opgesteld voor het jaar daarop, waaruit de te verwachten gemeenschappelijke kosten blijken en waaruit de hoogte van de periodieke bijdragen voortvloeien. Als u het niet eens bent met dat besluit kunt u een verzoek tot vernietiging indienen bij de kantonrechter.

Ben ik verplicht een bijdrage te leveren aan de Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Bent u eigenaar van een appartement? Dan bent u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat lidmaatschap kan niet worden opgezegd. De VvE heeft een Reglement waarin onder meer de rechten en plichten voor iedere eigenaar zijn opgenomen en voor welk deel u dient bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten. Dit Reglement is (via de zogenaamde akte van splitsing) te raadplegen via het Kadaster. Zo kunt u voordat u een appartement koopt inzien wat uw rechten en plichten zijn.

Nieuwe begroting en berekening periodieke bijdrage

Jaarlijks wordt er door het bestuur een begroting voor het jaar daarop opgesteld. Aan de hand van die begroting worden de periodieke (voorschot)bijdragen voor de leden vastgesteld. Deze begroting wordt in de vergadering van eigenaren besproken. In die vergadering wordt de begroting dan goedgekeurd of afgekeurd. Als lid van de VvE heeft u het recht om tijdens die vergadering uw mening te geven over de begroting en uw stem uit te brengen.

Niet eens met het besluit van de VvE?

Bent u het niet eens met het besluit van de VvE? Dan kunt u een verzoek tot vernietiging indienen bij de kantonrechter, die het besluit onder meer toetst aan de redelijkheid en billijkheid. Dat verzoek moet binnen één maand na (kennisname van) het besluit worden ingediend.

Heeft u vragen over de rechten en plichten die u heeft als eigenaar van een appartement? Neem dan contact met mij op, ik help u graag.

Hoeveel en hoelang moet ik partneralimentatie betalen?

Maurena: “Als u gaat scheiden krijgt u te maken met alimentatie. Het berekenen van de hoogte en duur van partneralimentatie kan een complexe zaak zijn en is niet eenvoudig zelf vast te stellen. Er is specialistische kennis nodig om de behoefte en draagkracht te kunnen berekenen. Ik vertel u er graag meer over. Ook voor een herberekening (per 1 januari 2024 is de alimentatie met de wettelijke indexering van 6,2 % verhoogd) of andere vragen rondom een scheiding kunt u bij mij terecht.

Maak een afspraak voor een (advies)gesprek.

Verplicht verwijderen van asbestdaken, hoe zit het nu?!

Kristien Aerts: “De Tweede Kamer wilde het verwijderen van asbestdaken van (landbouw)schuren en opstallen verplichten voor uiterlijk 1 januari 2024. Dit voorstel is afgewezen en er is nog geen nieuwe datum. Wilt u toch uw asbestdak laten verwijderen, is het in veel gevallen (en als ondernemer zondermeer) verplicht dit door een gecertificeerd bedrijf te laten doen. Agrariërs worden gelijkgesteld met een ondernemer maar kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een subsidieregeling.”

Asbestdaken (landbouw)schuren en opstallen verwijderen voor 1 januari 2024

Het oorspronkelijke plan van de Tweede Kamer tot het verplicht verwijderen van asbestdaken van (landbouw)schuren en opstallen was dat dit uiterlijk voor 1 januari 2024 gedaan moest zijn. Dit plan is door de Eerste Kamer afgeschoten en ook het nieuwe voorstel om als datum 1 januari 2028 aan te houden is voorlopig van de baan. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Asbest laten verwijderen

Als u toch wilt overgaan tot het verwijderen van asbest van het bedrijfsgebouw, moet u dit door een gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren. Wilt u als particulier minder dan 35m2 asbest van uw dak laten verwijderen hoeft dit niet gedaan te worden door een gecertificeerd bedrijf. U bent dan wel verplicht een melding te maken bij de gemeente.

Agrariërs en subsidie in de Gemeente Steenbergen

In de gemeente Steenbergen zijn er nog een aantal agrarische bedrijfsgebouwen die asbest bevatten. Een agrariër wordt niet gelijkgesteld met particulier voor zijn bedrijfsgebouwen en zal dus te allen tijde een gecertificeerd bedrijf moeten inschakelen.

Op dit moment worden geen directe subsidies verleend in de gemeente Steenbergen voor het verwijderen van asbest. Voor agrariërs geldt de regeling dat ze asbestdaken kunnen vervangen door zonnepanelen en daar via de provincie subsidie voor aan kunnen vragen. Kijk voor meer informatie op: www.subsidieasbestverwijderen.nl/steenbergen

Heeft u vragen over de rechten en plichten voor het verwijderen van asbest? Neem dan contact met mij op, ik help u graag.

Fijne feestdagen!

Wij wensen u hele prettige kerstdagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2024!
Voor juridisch advies staat Aerts Leimena advocaten ook in 2024 weer voor u klaar.

Maak een afspraak voor een (advies)gesprek.