Huur woonruimte opzeggen? Wat is dan de opzegtermijn?

Kristien Aerts: “In de wet zijn de opzegtermijnen voor zowel de huurder als de verhuurder van woonruimte opgenomen. Ik beperk me hier tot de opzegtermijn voor de huurder bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.”

 

Wettelijke opzegtermijn huurder

Wanneer je als huurder een huurovereenkomst woonruimte voor onbepaalde tijd wilt opzeggen, is de opzegtermijn afhankelijk van de betalingstermijn. De huurder heeft een opzegtermijn van een termijn die gelijk is aan de tijd tussen twee opvolgende huurbetalingen, maar niet korter dan één maand en niet langer dan drie maanden. De opzegging moet daarbij tegen een voor de huurbetaling overeengekomen dag plaatsvinden.
Als er dus wekelijks de huur moet worden betaald, is de opzegtermijn één maand en als er per half jaar moet worden betaald is de opzegtermijn drie maanden, veelal de laatste dag van de maand. Hiervan kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken in het huurcontract.

 

Uitspraak over andere opzegtermijn in huurovereenkomst
De rechter heeft onlangs besloten dat er zelfs geen enkele opzegtermijn gold, omdat er een opzegtermijn van 2 maanden (en dus met de wet strijdig) in de huurovereenkomst was overeengekomen. Omdat dit in strijd is met  een Europese Richtlijn die consumenten beschermt tegen oneerlijke bedingen in algemene voorwaarden (93/13/EEG), wordt die te lange termijn niet van rechtswege omgezet in de wettelijke termijn van 1 maand, maar geldt er helemaal geen opzegtermijn (dat is wel het geval als een te korte termijn is overeengekomen, in dat geval geldt van rechtswege de opzegtermijn die in de wet is opgenomen). Voorwaarde om een beroep te kunnen doen op die richtlijn is dat de verhuurder handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Of ook andere rechters deze uitspraak gaan volgen is vooralsnog niet duidelijk. Ons hoogste rechtscollege heeft zich er (nog) niet over uitgelaten.
Een waarschuwing dus aan verhuurders: het is dus van belang daarmee rekening te houden bij het opstellen van de huurovereenkomst.

Heeft u vragen over (ver)huurovereenkomsten? Neem gerust contact met ons op.