Voldoet de koop niet aan de conformiteit?

Kristien Aerts: “Als u een roerende of onroerende zaak koopt moet deze voldoen aan de overeenkomst, de zogenaamde conformiteit. Wanneer dit niet het geval is heeft u als koper recht op herstel vervanging of terugbetaling door de verkoper wanneer u dit tijdig kenbaar maakt.

 

Wanneer is er sprake van (non)conformiteit?

Als u een roerende of onroerende zaak koopt moet deze zaak aan de overeenkomst beantwoorden, de zogenaamde conformiteit. Maar wanneer is er sprake van conformiteit? De vraag die daarvoor beantwoord moet worden is of de zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, de eigenschappen bezit die u op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Bij een koop van een roerende zaak tussen een professionele verkoper en een natuurlijke persoon wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien het gebrek zich binnen 6 maanden na de koop openbaart (een uitzondering daarop is als de aard van de zaak of de aard van het gebrek zich daartegen verzet.

 

Wat als het niet voldoet aan de conformiteitseis?

Wanneer de zaak naar uw oordeel niet voldoet, heeft u als koper in eerste instantie recht op herstel of vervanging door de verkoper. Wanneer dat niet mogelijk is, heeft u het recht de koopovereenkomst ongedaan te maken (te ontbinden) waardoor de verkoper de koopprijs moet terugbetalen.

U dient wel tijdig te klagen bij de verkoper (binnen 2 maanden), anders kunt u uw rechten verliezen.

 

Heeft u vragen over de conformiteit van een roerende of onroerende zaak? Neem dan gerust contact op, ik adviseer u graag.