Beplanting bij de erfgrens, wat mag wel en wat mag niet?

Een veel voorkomend burengeschil gaat over bomen en takken. Ergernissen daarover kunnen uitmonden in hoogoplopende ruzies en zelfs tot procedures. Kristien Aerts: “Bomen mogen niet dichter dan 2 meter van de erfgrens staan. Voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter (een verordening of plaatselijke gewoonte kan daarvan afwijken) onder de voorwaarde dat de beplanting niet hoger is dan de muur of schutting tussen de erven. Als de muur/schutting (ook) van de buren is mag de beplanting hier uiteraard geen schade aan toebrengen.”


Discussie

Uiteraard leidt de vraag of de begroeiing als een boom of als heg wordt aangemerkt regelmatig tot discussies. Leilinden en coniferen zijn hier goede voorbeelden van. De Leilinde wordt in de rechtspraak over het algemeen beoordeeld als boom en de conifeer als haag. “Het is dus helaas niet altijd even duidelijk of u met een boom of een haag te maken heeft, daarom is het belangrijk om u goed voor te laten lichten in een dergelijk geschil.”


Overhangende takken

“Begroeiing mag niet over de erfgrens, muur of schutting heen hangen. De buren kunnen vorderen dat de overhangende beplanting wordt verwijderd. Als dit niet gedaan wordt mogen ze het zelf weghalen. Doorschietende wortels mogen door de buren zonder aankondiging worden weggehaald. Vallende bladeren moeten wel worden geaccepteerd.”


Verjaring

Als de beplanting er meer dan 20 jaar zichtbaar staat is de vordering van de buren om de bomen of haag te verwijderen verjaard. “In bepaalde gevallen kan de termijn 10 jaar bedragen, dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u te goeder trouw bent en toestemming heeft gekregen om de beplanting binnen de “verboden zone” te hebben staan.”


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Heeft u een conflict met uw buren over de beplanting bij de erfgrens? Ik adviseer u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.