Let op de regelgeving en spelregels van een schenking!

Maurena Leimena: “Wilt u een schenking doen? Houdt er dan rekening mee dat er op fiscaal en civielrechtelijk gebied een aantal regels gelden. Zorgvuldig en goed schenken is nog een hele kunst. Zeker bij grote geldbedragen of een schenking met bepaalde voorwaarden is het raadzaam om u goed te laten informeren.”

 

Wat is een schenking?

Artikel 175 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geeft de definitie van een schenking:

“Een schenking is een overeenkomst om niet, die er toe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen van de andere partij, de begiftigde, verrijkt.”

Een schenking heeft als doel om de begiftigde ten koste van het vermogen van de schenker te bevoordelen, zonder dat de begiftigde een tegenprestatie daarvoor hoeft te leveren. Net zoals een normale overeenkomst, waar wel een tegenprestatie tegenover staat, komt een overeenkomst van schenking door aanbod en aanvaarding tot stand. Een schenking geldt als aanvaard, wanneer de begiftigde het aanbod niet onmiddellijk afwijst.

 

Wat is een gift?

De termen schenking worden in de praktijk nog weleens door elkaar gebruikt, maar juridisch is er een verschil. Waar er bij het begrip schenking sprake is van een overeenkomst om niet, is een gift iedere handeling, dus ook andere (rechts)handelingen dan een overeenkomst, die er toe strekt een ander ten koste van het eigen vermogen  te verrijken. Een gift kan ook zijn dat een erfgenaam een erfenis verwerpt om daarmee andere erfgenamen te bevoordelen. Het kan bij een gift zelfs zo zijn dat er wel sprake is van een tegenprestatie, denk aan verkoop van een goed tegen een vriendenprijs.

 

Wat kan er dan geschonken worden?

Het kan gaan om goederen of contant geld, maar ook om het overboeken of storten van een bedrag op iemand anders zijn rekening. Ook bij het wel of niet verrichten van een prestatie kan sprake zijn van een schenking. Zo valt ook het kwijtschelden van een schuld onder het begrip schenking.

 

Welke vormvereisten zijn er voor een geldige schenking?

Schenken is vormvrij. Dat betekent dat er geen vormvoorschriften zijn. Een schenking kan dus zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan.

Hierop geldt één uitzondering: de schenking bij dode. Deze schenking heeft de strekking om pas uitgevoerd te worden, wanneer de schenker is overleden. Deze schenking is alleen geldig als de schenking persoonlijk door de schenker is aangegaan en van de schenking een notariële akte is opgemaakt. Is hier geen sprake van, dan vervalt de schenking. Belangrijk om te weten, dat het hier niet gaat om een gedane schenking bij leven, deze vervalt niet bij het overlijden van de schenker en dient door de erfgenamen gewoon uitgevoerd te worden.

Alhoewel er dus voor een schenking onder de levenden geen vormvereisten gelden is het wel raadzaam, zeker als het om grote bedragen gaat of om bepaalde voorwaarden aan de schenking te verbinden of omdat het noodzakelijk is voor de levering van het geschonken goed, om een schenking in een notariële akte vast te leggen. Een notariële akte heeft bovendien dwingende bewijskracht.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Voor persoonlijk advies kunt u altijd een gratis 30 minuten adviesgesprek inplannen via 085 047 35 53 of plan een afspraak.