Benoemd als executeur in een testament; wat nu?

Maurena Leimena: “Bent u benoemd als executeur in een testament of wordt u door de erflater benaderd met de vraag of u na diens overlijden executeur wilt zijn? Dan is het belangrijk om te weten wat deze rol inhoudt. Of u af kunt zien van uw rol als executeur en of u hiervoor betaald krijgt. In dit artikel geef ik antwoord op deze belangrijke vragen.”


Waarom een executeur?

Een executeur zorgt voor het afwikkelen van de nalatenschap en dat kan in sommige gevallen best ingewikkeld zijn;

  • Er zijn vaak meerdere erfgenamen die het niet altijd met elkaar eens zijn.
  • Er zijn veel bezittingen en/of vermogen.
  • Er is een goed doel opgenomen als erfgenaam.
  • De erfgenamen zijn minderjarig.

Daarom kan het handig zijn om een executeur te benoemen die de erfenis afwikkelt. Een executeur (familielid, vriend of professional) kan alleen in een testament door de erflater worden benoemd. De erflater kan ook twee executeurs benoemen of een opvolgend executeur aanwijzen. Bent u als executeur benoemd, dan dient u deze functie wel eerst te aanvaarden. U bent hiertoe niet verplicht.


Wat zijn de taken van een executeur?

Er zijn drie soorten executeurs te onderscheiden:

  • De begrafenis executeur. In dat geval mag de executeur alleen de uitvaart regelen en niets meer.
  • De “gewone” executeur. Hij heeft de verantwoordelijk voor het regelen van uw begrafenis of crematie, de afhandeling van uw nalatenschap, het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting. De verantwoordelijkheid voor de verdeling van de bezittingen, zoals het geld, huis en waardevolle spullen ligt bij de erfgenamen.
  • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Hij heeft dezelfde taken als de gewone executeur, maar zijn bevoegdheden gaan verder. Zo mag hij ook de nalatenschap daadwerkelijk onder de erfgenamen verdelen.

In het testament kan de erflater een afwijkende regeling opnemen over de taken van de executeur. Zo kunnen de taken van de executeur worden uitgebreid of beperkt.
Verder is het belangrijk dat de executeur, zolang zijn taak voortduurt, de erfgenamen in en buiten rechte vertegenwoordigt. Dat betekent andersom dat de erfgenamen geen beheershandelingen mogen verrichten. Het is de erfgenaam bijvoorbeeld niet toegestaan om abonnementen op te zeggen of goederen van de nalatenschap te verkopen. De erflater kan wel in het testament bepalen dat de executeur met de erfgenamen dient te overleggen. Daarnaast dient de executeur de erfgenamen en andere belanghebbende zoals de legitimarissen te informeren en zo nodig inzage te geven danwel gegevens te verstrekken.


Krijgt u een beloning voor uw werkzaamheden als executeur?

De beloning/ vergoeding wordt in beginsel door de erflater bepaald. De erflater kan in het testament een vergoeding opnemen, maar kan ook opnemen dat er geen vergoeding aan de executeur toekomt. Is er niets in het testament opgenomen dan geldt de wettelijke beloning. Die wettelijke beloning is 1% van het vermogen.


Wanneer eindigt de taak van de executeur?

Allereerst wanneer de werkzaamheden als executeur zijn voltooid, dan eindigt zijn taak. Bij het einde van zijn taak dient hij rekening en verantwoording af te leggen. De executeur kan ook worden ontslagen, wanneer hij tekortschiet in zijn werkzaamheden. De executeur kan tevens op eigen verzoek ontslagen worden.


Goed advies!

Maurena: “Het zijn van executeur brengt best een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Alhoewel de executeur te allen tijde de hulp van een professional bijvoorbeeld een notaris of advocaat kan inschakelen, wordt de executeur niet altijd door de erfgenamen begrepen. Vaak omdat het voor erfgenamen zelf onduidelijk is wat er allemaal bij een afwikkeling van een erfenis dient te gebeuren. Maar erfgenamen kunnen zich ook achtergesteld voelen wanneer zij zelf niet als executeur zijn benoemd. Laat u daarom eerst goed adviseren wanneer u de functie van executeur aanvaardt.
Ook als erflater zelf dient u zich goed te realiseren met welke taak u de beoogde executeur belast. U doet er dan goed aan om dit van tevoren met de beoogde executeur te bespreken, maar ook met eventuele andere erfgenamen te bespreken waarom u de beoogde executeur wenst te benoemen.
Als familie- en erfrecht advocaat adviseer ik graag over erfrechtelijke kwesties en uw rol als erflater, erfgenaam, legataris, executeur of schuldeiser. Maak gebruik van ons gratis 30 minuten adviesgesprek.